Antall eldre over 80 år øker og behovet for sykehjem, omsorgsboliger, hjemmetjenester og kvalitet i tjenestene forsterkes. Allikevel står vi foran ytterligere nedleggelser av sykehjemsplasser i Fredrikstad dersom Ap får det som de vil, og dette til tross for at det er ventelister for å få plass. Det er å håpe at dette ikke er en sak Ap på forhånd har bestemt seg for å effektuere, men at de for en gangs skyld ikke følger rådmannens anbefaling.

Rådmannen innstiller på at 55 sykehjemsplasser skal avvikles idet de 48 plassene på nye Østsiden åpner til høsten.

I 2010 hadde Fredrikstad kommune 569 sykehjemsplasser, ved inngangen til 2019 har Fredrikstad 555 plasser. Arbeiderpartiet har revet Onsøyheimens 68 plasser og nå vil de nedlegge Torsnes og Emil Mørch med totalt 55 plasser. Vi vil da stå igjen med 500 plasser. Idet Østsiden åpner med 48 plasser, har Ap fortsatt redusert antall plasser de siste årene vesentlig.

Det er oppsiktsvekkende at de eldres «talsparti», Pensjonistpartiet, med hensyn til nedleggelser følger Ap i sykehjemsak etter sykehjemsak.

Avvikling og nedleggelse av Torsnes begrunnes med at drift av små sykehjem er kostbart samt at hjemmet har en usentral beliggenhet. Emil Mørch begrunnes med manglende vedlikehold. Torsnes-samfunnet bør merke seg at deres nærmest «bussfrie» lokalsamfunn betraktes som usentralt i offentlige dokumenter.

Dersom de to sykehjemmene ikke avvikles, vil det være plass for at de som til enhver tid står på venteliste, vi vil ha totalt 603 plasser etter at Østsiden fase 2 åpner med 48 plasser. Dersom flertallet, med Arbeiderpartiet og Pensjonistpartiet i spissen, velger nedleggelse av 55 plasser, betyr det at antall sykehjemsplasser siste ti årene har blitt vesentlig redusert til tross for at antallet med behov for sykehjemsplass øker.

I Arbeiderpartiets sentrale program legges det i liten grad opp til å øke antall sykehjemsplasser, men det er fokus på at eldre skal bo lenger hjemme. I Fredrikstad ser det ut som Ap lykkes med sin lovnad, Onsøyheimen, Emil Mørch og Torsnes med til sammen 123 sårt trengte sykehjemsplasser nedlagt i byen vår. Aps program legger opp til «bo-hjemme-reform», kvalitetsreform og aktivitetsreform. Det er fint, men jeg tror de bommer når de legger ned sykehjemsplasser.

Saken, som skal opp i neste ukes helse- og velferdsutvalg, konkluderer ikke med nedleggelse selv om rådmannen har slikt forslag. Saken legges frem for politisk drøfting, og den skal vedtas i møte den 27. februar.

Les også

Forstår ikke rødgrønnes tenkemåte, vi trenger alle sykehjemsplasser vi kan få

Frp vil ikke stemme for nedleggelser. Vi vil heller ikke akseptere at Ap definerer nedleggelse som omdisponering av sykehjemsplasser til heldøgns omsorgsboliger, byen trenger begge deler. Vi la inn driftskostnader til videre drift i vårt alternative budsjettforslag for 2019-2022.

Det gjenstår nå å håpe at Pp, SV, Bym. og Sp ikke støtter Ap i denne saken, men stemmer for opprettholdelse av sykehjemsplassene. Det er oppsiktsvekkende at de eldres «talsparti», Pensjonistpartiet, med hensyn til nedleggelser følger Ap i sykehjemsak etter sykehjemsak. Det er andre kostnadsreduserende tiltak som må gjennomføres – ikke kutt i eldreomsorgen!