I desember 2017 fremmet Rådmannen en sak til politisk behandling, konsesjonen for BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistanse). Rådmannen ønsket en «Telemark»-modell. Dette ville ikke politikerne, og i januar 2018 ble det vedtatt at kommunens skal bruke norsk standard for utlysningen. Denne gir brukerne større bestemmelsesrett.

Dette var en stor seier for BPA-brukerne. Det å leve et likeverdig liv som gjør hverdagen mulig. Gjør det mulig med arbeid, sosialt liv, familie og alt det mange av oss tar som en selvfølge. Det var en stor glede å tilhøre et flertall som gjorde dette viktige vedtaket.

Men ordfører, nå er SV sin tålmodighet slutt. Det ble mandag 27. mai sendt et brev til Uloba med informasjon om at det vil bli ytterligere forsinkelser før utlysningen. Konsesjonen vil bli lyst i løpet av 2019, sier rådmannen. Da vil det ha gått mer enn halvannet år fra vedtaket ble gjort.

Bakgrunnen for dette er som det står skrevet: «tilfeldige kapasitetsutfordringer». Hvis situasjonen i administrasjonen er så prekær at det tar 16 måneder for å utlyse en vedtatt konsesjon, er det etter SV sin mening meget urovekkende.

Jeg er klar over at brukerne har fått videreført ordningen og det er greit. Men dette handler om to ting:

1: Brukerne ønsker en avklaring for hvilken BPA de kan regne med fremover

2: Et vedtak i et kommunalt hovedutvalg blir ikke fulgt opp av administrasjonen.

Jeg vet at de som får BPA stiller spørsmål ved hva kommunen egentlig vil. Jeg synes de fortjener at kommunen sørger for faste og forutsigbare rammer. Nå gjør vi det motsatte.

Vi snakker ofte om likeverd og likebehandling og det er klart at dette, etter vår mening, er det motsatte. Likebehandling er ikke lik behandling, men å gjøre det slik at mennesker, uansett hvem vi er, har like muligheter.

Det er også grunn til å minne om at hele hensikten med Brukerstyrt Personlig Assistanse er å gi funksjonshemmede retten til å styre sitt eget liv. BPA er et likestillingsverktøy for å bidra å skape et ikke-diskriminerende samfunn.

Fredrikstad kommune har vært i toppen når det gjelder politikk for funksjonshemmede. Nå opplever funksjonshemmede at vår kommune er i ferd med å bli en versting. Dette kan vi ikke være bekjent av!

Les også

KrF spør: Hva skjer med BPA i Fredrikstad?

Dette er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

  • BPA er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne i dagliglivet både i hjemmet og utenfor. Det gir personer større mulighet til å styre tjenestene og hverdagen sin selv, og bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig.
  • BPA er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Fredrikstad kommmune skriver at det med et stort behov menes tjenestebehov på minst 32 timer per uke.
  • Det er kommunen som vurderer bistandsbehovet, og skal i samarbeid med pasient/bruker avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av BPA. "Vedtak fattes etter en individuell, helhetlig behovsvurdering og i henhold til gjeldende lover, forskrifter og kommunale retningslinjer. Ved utforming av tjenestetilbud legges det stor vekt på hva tjenestemottakeren mener", skriver Fredrikstad kommune.
  • Når BPA gis, er det brukeren selv som leder arbeidet med assistentene.
  • Det er flere private leverandører av BPA, og på kommunens nettsider står blant annet Uloba, Heimta Vitale, Humania, AssisterMeg, Prima Omsorg, Otimalassistanse, HAV, Orange Helse og Aleris Ungplan som leverandører.

Kilde: Helsenorge.no og Fredrikstad kommune