Vi utvikler byen, skaper arbeidsplasser og er godt rustet til å møte fremtidas Fredrikstad.

Løsningen for fremtidas Fredrikstad handler om å skape arbeidsplasser og sørge for et seriøst arbeidsliv. Vi skal bidra til å skape flere jobber, inkludere flere som har falt utenfor og prioritere unge inn i aktivitet, utdanning og arbeid.

Vår langsiktige og aktive næringspolitikk har vist seg å fungere. I 2022 hadde vi større arbeidsplassvekst enn befolkningsvekst. Vertskapsrollen overfor næringslivet med næringsfond, smartere tekniske løsninger for byggesak og samtidig rette innkjøp mer mot lokalt næringsliv er noe som har fungert godt, og som skal intensiveres videre.

Vi skal også fortsette å bygge by; en variert og mangfoldig by hvor Fredrikstads storstue Arena Fredrikstad får sin plass til å fylles med idrett, kultur og arrangementer for oss alle. Tett samarbeid med partene i arbeidslivet, fagskolen og høgskolen vil være avgjørende for å trygge, sikre og skape arbeidsplasser.

Vi er svært optimistiske på vegne av næringslivet, vi har sirkulærøkonomien på Øra som er i vekst, nytt næringsareal på Tofteberg på 1000 mål – og bedrifter banker stadig på døra for å etablere seg her. Vi har en av landets største ingeniørmiljøer og er store innen handel, landbruk, opplevelsesnæring og helse.

Som ordfører for Fredrikstad har jeg uttalt at fattigdom er vår største samfunnsutfordring. Det er to årsaker til at vi har en høy andel som lever med vedvarende lavinntekt hos oss. Vi er en post-industrikommune som betyr at mange mistet jobben når store deler av vår industri ble nedlagt, og vi ser over tid at uførheten dette medførte går i arv. I tillegg er ca. 17 % av våre innbyggere innvandrere som vi vet har lavere arbeidsdeltagelse enn de av oss som har vokst opp i Norge. Det er fullt mulig å bryte mønster og få flere inn i utdanning og arbeid.

Vi må starte med tidlig innsats for å bryte sirkelen. Barna våre er fremtida! Vi må gi alle muligheter til å leve gode og selvstendige liv, fordi en god oppvekst varer hele livet. Vi vil satse på (gry) tidlig innsats rettet mot familier og barn for å oppnå vårt mål om like muligheter til alle. Å bygge gode lag rundt barn og unge handler om forebyggende arbeid med nok folk i barnehage og skole. Det handler også om en meningsfylt fritid hvor alle får mulighet delta; for eksempel med å være en del av fritidsklubbene våre som er gratis, delta i kulturaktiviteter eller trene med et idrettslag.

Kanskje kan man til og med benytte våre flotte byferger til og fra slike aktiviteter?

Våre eldre er en ressurs som bidrar til vårt Fredrikstad; gjennom blant annet frivillighet og deltagelser i lokalsamfunn. Det skal være trygt å bli eldre i Fredrikstad, de sykeste av oss skal få god hjelp. Denne perioden har vi etablert Nattpatruljen, Helsevakten og ambulante team i flere av etatene. Vi har fått økt fokus på mestringstjenester som Rehabiliteringsteamet, Frisklivssentralen og Bomestringstjenesten (Rus/psykiatri). Som alle er tjenester som er viktige for mange.

Vi er stolt av at vi også har gjort en styrking av demenstilbudet og kompetanseheving på flere fagområder. Helseparken Onsøyheimen med 120 plasser har vi også bygget, som har gitt en økning på 76 sykehjemsplasser siden 2011.

For å sørge for god helse og livskvalitet for alle, trenger vi en sterk offentlig helsetjeneste som er drevet av fellesskapet. Det er det beste svaret mot økte forskjeller – ikke privatisering. Vi skal i kommende periode bygge nytt medisinsk senter. Vi skal øke innsatsen for heltid og innføre tillitsreform. Vi må bygge flere boliger som er tilrettelagt for de som trenger det, og sammen med utbyggere må vi møte fremtida så eldre og enslige skal bo trygt og godt.

Kjære innbygger, det er kommune- og fylkestingsvalg. Vi lever i en urolig verden hvor et av våre naboland er i krig med sitt naboland. Det gjør åpenbart inntrykk på oss som medmennesker. Den økonomiske påvirkningen er heller ikke til å komme fra, og ringvirkningene denne krigen har ført med seg er store. Urolige tider minner oss samtidig om hvor viktig det er å ta vare på demokratiet. Derfor er min oppfordring tydelig: bruk stemmeretten! Vi er bedre sammen enn hver for oss.

Godt valg!