Vi takker for svar fra Arbeiderpartiet på våre spørsmål om nedleggelse av sykehjemsplasser. Demensforeningen ønsker også å være i en god dialog med byens politikere. Vi mener imidlertid at Fredrikstad Arbeiderparti ikke prioriterer eldreomsorgen, men gjør vedtak som gir våre svakeste eldre og demente dårligere tjenester enn vi har i dag. Fredrikstad demensforening er på ingen måte beroliget av svarene Arbeiderpartiet gir som tilsvar på våre bekymringer over at sykehjemsplasser legges ned.

Fredrikstad kommune har fremdeles pasienter med vedtak på fast sykehjemsplass som venter i kø og fremdeles er korttidsplasser fylt opp med pasienter som venter på langtidsplass.

 

Av 11 kommuner med flest dødsfall på sykehjem, har Fredrikstad kommune kortest liggetid i sine sykehjem.

 

Dersom sykehjemmene ikke legges ned, kan Fredrikstad kommune få frigitt korttidsplasser til det korttidsplasser skal brukes til, nemlig som en buffer for hjemmeboende eldre med for eksempel akutt forverret helsetilstand eller utskrivningsklare pasienter som ligger på sykehus. Fredrikstad kommune ville så kunne gi pasienter med vedtak om langtidsplass faglig forsvarlig tjenester.

Av 11 kommuner med flest dødsfall på sykehjem, har Fredrikstad kommune kortest liggetid i sine sykehjem (notat fra Helsedirektoratet 2017). Helsedirektoratet mener at kort botid på sykehjem kan tyde på at sykehjemstilbudet i kommunen ikke er tilpasset behovet og at terskelen for å få sykehjemsplass er for høy. Vi vet at det er sammensatt, men vi mener dette er en indikator på at vi har for få plasser pr. i dag.

I 2016 vedtok Stortinget en lovfestet rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. I forarbeidene til loven fremheves det at bistand fra egnet personell, tilsyn med pasientene samt responstid, må tilsvare det som vedkommende ville fått på et sykehjem, dersom det skal kunne anses for å utgjøre heldøgns tjenestetilbud.

De omsorgsboligene som nå er planlagt skal ha lav bemanning (halvparten av en sykehjemsbemanning) uten nattevakt og vil sannsynlig ikke komme under definisjonen heldøgns tjeneste. Det gjør at det er vanskelig å kjøpe argumentasjon fra Arbeiderpartiet. De fremhever trygghet som sentralt. Det er viktig, men de sier også at en del pasienter på sykehjemmene ikke lenger er i behov av sykehjemsplass og kan få gode nok tjenester i en omsorgsbolig.

Vi tror at våre sykehjemspasienter er så syke at de trenger den faglige oppfølgingen de kun kan få i et sykehjem, og at «tryggheten» i en dårlig bemannet omsorgsbolig ikke er forsvarlige tjenester for pasientene. Vi er ikke uenig i at hjemmetjenesten og omsorgsboliger bør oppbemannes, men det vil ikke løse mangelen på sykehjemsplasser slik det skisseres i planen.

Fredrikstad Demensforening opprettholder kravet om at alle sykehjemsplasser vi har må videreføres inntil de er erstattet med nye – og flere.

 

Les også

Ap tilbakeviser eldrekritikk: Færre sykehjem, men flere heldøgns omsorgsplasser

 

 

Les også

Hersketeknikk fra Apenes Matri. Kall ikke oss som kjemper for eldre og demente bakstreverske!