Bør Fredrikstad kommune skifte spor i diskusjonen om dobbeltspor til Fredrikstad? Spørsmålet er verd å drøfte i lys av samferdselsministeren siste utspill.

Det har ligget i kortene lenge: På statlig nivå er man i ferd med å gå fra løftene om dobbeltspor – og dermed oftere tog og kortere reisetid mellom Fredrikstad og Oslo. Dette ble manifestert av statsråd Hareide i Aftenposten 17.09: «Nå vil samferdselsministeren stoppe flere vei- og baneprosjekter».

Han peker spesielt på at dobbeltsporet sør for Moss ligger dårlig an. Ja statsråden uttaler at han rett og slett ikke kan forholde seg til planen slik den ligger i dag. Han viser til at Østfoldbanen mellom Moss og Sarpsborg som var kostnadsberegnet til 12 milliarder kroner nå vil koste 50 milliarder.

Man skal ikke være rakettforsker for å skjønne at dobbeltsporet nå henger i en meget tynn tråd. En utbygging som hittil planlagt virker ikke realistisk. Nå peker pila mot et godt stykke inn i 2030, kanskje 2040.

Det er vondt å oppgi kampen for fullt dobbeltspor. Men det kan hende at også nye spor bør vurderes – uten at dette er noe sidespor.

Svaret får vi kanskje når Norsk Transportplan foreligger. Jeg har en følelse av at det er mange i de større byene på Østlandet som da blir skuffet. Det er en skuffelse jeg deler. Behovet for en to spors jernbane fra Oslo til Østfold-byene er stort. Å gå inn en grønn fremtid med fulle og forsinkede tog er nesten som å gå baklengs inne i fremtida. Her støtter jeg Fredrikstad kommunes langvarige kamp.

Fredrikstad kan velge en av tre strategier:

1: Fortsette kampen (som nå fortoner seg som en kamp mot vindmøller) for dobbeltspor.

2: Gi opp kampen for dobbeltsporet og plassere ansvaret der det hører hjemme.

3: Vurdere om det finnes noen mellomløsninger.

Jeg synes alternativ 3 er interessant. Men det betyr at vi – i dobbelt forstand – må skifte spor. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg bør gå sammen om et nedskalert opplegg som sikrer både kortere kjøretid, minimum to tog i timen begge veier og god regularitet.

Les også

28 år kan oppsummeres med fem ord: Stol aldri på en politiker!

Men hvordan er dette mulig?

Her tenker jeg høyt: Innlede forhandlinger med samferdselsdepartementet for å sikre gjennomføring av tiltakene innen utgangen 2025.

Tiltak:

1: Fullføre utbygging av dobbeltsporet til Råde innen 2025. Dobbeltsporet Oslo-Råde vil gi kortere kjøretid og mer stabil drift.

2: Bygge ny stasjon på Grønli som et fellesprosjekt med utvidelse av fv 110 fra Simo-St. Croix, basert på vei i tunnel og ny stasjon på taket i tunnelen. Mål for ferdigstillelse av prosjektet: utgangen av 2025.

Dette forutsetter antagelig at Viken løser egenkapitaltilførselen på 20 prosent til delprosjektet i Bypakka. Bane NOR prosjekterer og bygger Grønli stasjon i en koordinert byggeprosess. Vegvesenet godkjenner planen.

En slik tankegang legger til grunn at Fredrikstad får en ny og sentrumsbasert jernbanestasjon. Dette er et viktig trekk i en ønsket byutvikling.

Oppsummert: Hva kan Fredrikstad-samfunnet oppnå med en slik løsning?

■ Kortere kjøretid fra Oslo tur/retur. Ferdigstillelse av dobbeltsporet Oslo-Råde medfører en reisetid på ca. 45 minutter Oslo-Fredrikstad.

■ To tog i timen hver vei vil medføre at Fredrikstad rykker nærmere Oslo (gjerne med en opsjon på tre tog i timen ved anleggelse av skiftespor).

■ Ny stasjon på Grønli vil gi et felles og sentralt plassert senter for kollektivtransport.

■ Nåværende bygge- og deleforbud vil frigjøre store arealer for ny investering og styrke byens næringsutvikling.

■ Sist men ikke minst kan vi få en rask, sikker og god forbindelse til Oslo minst ti år før en eventuell realisering av det planlagte dobbeltsporet til Fredrikstad-Sarpsborg. Om det i det hele tatt realiseres.

Som innbygger i Fredrikstad er jeg opptatt av at byen har gode transportforhold. Historisk sett har sjøen vært vår viktigste transportåre. Sjøen er fortsatt viktig, men nå i samspill med vei og jernbane.

Som styreleder i Glemmen Gård Næringspark ser jeg hvor negativt det er å drive eiendomsutvikling med et bygge- og deleforbud hengende over oss – et forbud som rett og slett begrenser Fredrikstads muligheter for å etablere ny virksomhet og dermed skape nye arbeidsplasser og skatteinntekter.

Det er vondt å oppgi kampen for fullt dobbeltspor. Jeg har full respekt dersom kommunen velger å kjøre dette videre. Men det kan hende at også nye spor bør vurderes – uten at dette er noe sidespor.