I disse dager arbeides det med en svært etterlengtet plan for landbruket i Fredrikstad kommune, nemlig temaplan landbruk 2022–2032. Fellesutvalget har hatt muligheten til å komme med viktige innspill for fokus og utvikling fremover, som vi går ut ifra vil blir hørt.

Fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad består av seks lokale bondelag som organiserer rundt seks hundre medlemmer, og er underlagt Norges Bondelag.

Vi produserer mat til befolkningen. Det har vi gjort fra tidenes morgen. Bønder og landbruket har vært i en økonomisk «skvis» meget lenge. De fleste har likevel holdt jorda i hevd slik jordloven bestemmer. Matjorda skal dyrkes selv om mange kun bytter penger.

Betingelsene må tilrettelegges på best mulig måte. Både ut ifra rammer satt av nasjonale og lokale landbruksmyndigheter samt et jordbruksoppgjør med staten som setter økonomien fra år til år.

De siste ukene har gitt matproduksjon et helt annet fokus enn tidligere. Vi har alle sett og hørt fokuset på lave priser.

Lavest mulig!

Vi har brukt cirka 11 prosent av inntekten vår på mat. Det er lavest i Europa.

Vi skriver «har brukt» fordi dette er i ferd med å endres drastisk. Det er ikke fordi vi bønder beriker oss, men fordi innsatsfaktorene har endret seg radikalt. Gjødselpriser har hatt en prisøkning på nærmere 300 prosent. Strømprisene har vi alle følt på kroppen, det samme gjelder bensin og diesel.

Disse tre faktorene kan vi ikke spare på når vi produserer melk, kjøtt og korn. Alt i fjøset er elektrifisert, traktorer og annet nyttekjøretøy drives av diesel.

Våre priser på det vi produserer reguleres av den årlige jordbruksavtalen, som forhandles fra år til år. Når innsatsfaktorene blir så enormt ustabile, forstår de fleste at problemene bekymrer oss.

En del av årsaken er krigen i Ukraina og angrepet på en stor matprodusent som nå står overfor forferdelige fremtidsutsikter – både med tanke på egen befolknings sikkerhet, og landets evne til å forsyne den med mat.

Fellesutvalget har i flere år påpekt viktigheten av egen matproduksjon. Vi har kun tre prosent matjord i landet vårt. En prosent er egnet for kornproduksjon. Vi er rundt førti prosent selvforsynt med mat fra landbruket. Noe høyere hvis vi regner med fiskeproduksjonen.

Vi skal også ta noen ord om matsikkerhet, og kvaliteten på den maten vi i Norge produserer sett i et internasjonalt perspektiv. Vi har en spesialist i infeksjonsmedisin, Dag Berild, som ifølge ukens utgave av Bondebladet uttaler «Det er opplagt at landbruket i Norge redder menneskeliv». Norge bruker åtti ganger mindre antibiotika enn Polen og Italia per kilo matproduserende dyr.

Det kan redde livet ditt, hevdes det. Vi har alle hørt om en økende antibiotikaresistens.

Ifølge European Medicines Agency ligger Norge på jumboplass når det gjelder bruk av antibiotika til matproduserende dyr. Småskalalandbruk forklarer noe av dette. Store avstander og små besetninger – sett i internasjonal målestokk. Dette forteller oss nok en gang, og påminner oss om viktigheten av norsk matproduksjon.

Vi som er bønder i Fredrikstad er stolte over å produsere mat. Når vi ser det som skjer nå, hvor tilgang på mat settes først på alle agendaer, da blir vi enda stoltere, og vi skal levere maksimalt av det vi kan!

Vi ber om rammebetingelser og et engasjement fra kommunen som kan gjøre dette mulig.

Fredrikstadbøndene er fremoverlente og ønsker å øke matproduksjonen. Vi er også en viktig bidragsyter inn i energiproduksjon. Bøndene kan bidra med økt lokal produksjon av strøm og varme, både til eget bruk og for salg.

Landbruket skal levere både på matsikkerhet, selvforsyning og bidra til kutt i klimagassutslippene. Vi skal produsere variert mat til en økende befolkning. Fellesutvalget har i sitt høringssvar trukket frem hva vi mener bør være overordnede satsinger det neste tiåret.

Det overordnede er at Fredrikstad kommune skal aktivt bidra til økt matproduksjon og sikre beredskapen. Videre:

* Sikre et sterkt jordvern – nullvisjon for nedbygging av dyrket og dyrkbar mark.

* Alle arealer egnet for matproduksjon skal være i drift.

* Verdsette, opprettholde og videreutvikle det særegne kulturlandskapet.

* Skogen skal aktivt skjøttes i henhold til oppdaterte skogbruksplaner.

* Ha en langsiktig plan av forbedring av jordkvalitet for å sikre fremtidig optimal jordhelse.

* Fredrikstad skal være en attraktiv kommune å drive fremtidsrettet og klimavennlig landbruk i.

Med jordbruksforhandlingene rett rundt hjørnet, blir det spennende å se hvilke satsingsområder som får tyngde de neste årene. Vi ser frem til videre dialog rundt temaplan landbruk – et svært viktig dokument for oss alle i Fredrikstad!