Oslofjorden har fått mye oppmerksomhet de siste år hvor kysttorsken, annen fisk og hummer forsvinner, og blåskjell er forgiftet. Stillehavsøsters og alger tar over fjorden. Noe som også resulterer i at enkelte fuglearter blir borte.

Ytterligere tiltak må på plass raskt for å stoppe og reversere skadene.

En stor del av Norges befolkning bor og sokner til kysten og vi må ta de riktige grepene videre i prosessen. Hvaler har den største fiskerihavnen øst for Egersund. Vi forventer at alle aktører har forståelse for havbunnen, dyreliv, skipstrafikk og infrastruktur i nærheten og respekterer dette.

Mudder har blitt dumpet i havet i en årrekke. Vi har nå lært og sett hvordan massene ødelegger bunnforholdene og faunaen. Mudder kan ikke lengre dumpes nær land, det må langt til havs om det skal dumpes i havet. Riktig plassering er å ta muddermasser på land.

I Østfold skal det nå foretas en prøve-etappe av dumping av mudder hvor det er snakk om 500.000 kubikk i første omgang med 90 tonn kvikksølv med oppstart nå i september 2022 etter at badegjestene har reist hjem.

Dette tilsvarer 50.000 lastebillass med mudder fra Glommas utløp som skal tømmes i fjorden. I stedet konsentrerer man seg om å legge ansvaret og skylden på naturødeleggelsene på fiskerne. Jeg vet ikke hvordan det er andre steder, men her får altså fiskerne på Hvaler får skylden for at fisken forsvinner. De har det mest moderne utstyret nettopp for å begrense skader.

Ved skader må myndighetene stille opp som garantister for opprydding når de gir tillatelser til vindmølleparker, mudring, giftutslipp og så videre. Porsgrunn har dyr erfaring med rydding av giftige masser som kvikksølv.

Beslutninger og handlinger som tas kan ødelegge livskvaliteten til lokalbefolkningen i de områdene det berører. Arbeidsplasser går tapt, inntektsgrunnlag reduseres, og oppvekst miljøet blir påvirket samt økonomiske verdier for private forringes.

Vi må forhindre utslipp av kjemikalier, kloakk, muddermasser og lignede. Det er fint at folk plukker søppel, men vi må begynne å ta for oss de skjulte skadene som ligger under vannflaten. Vi må ha en utslippsfri Oslofjord i størst mulig grad.

Dette må gjøres:

  • Myndighetene må stille som garantister til opprydding når de tar avgjørelser som beskadiger fjorden.
  • Vi må ha konstruktivt og tettere samarbeid mellom statlige, kommunale organer og fiskerinæringen. Vi kan ikke lenger ødelegge vårt matfat i den situasjonen verden er i.
  • Vi må styrke frivilligheten til å bidra med opprydding og deling av kunnskap.
  • Myndighetene kan ikke fraskrive seg sitt ansvar de må være med å dekke kostnadene ved etablering av nitrogenrensing i kommunene og stoppe tillatelser til forsøpling.