Som hovedtillitsvalgte i Fredrikstad kommune sitter vi igjen med et gedigent rungende nei til kutt-tiltak som er foreslått i kommunens bærekraft prosjekt. Dette undergraver alle de punkter vi mener er viktig å styrke.

Kommunen har en visjon om å fremme forebygging og bruk av lavterskeltilbud.

Se mer helhetlig på tjenestene og hjelpe enkeltindividet til mestring på et tidligere tidspunkt, for å hindre at tyngre og mer kostbare tjenestetilbud utløses. Dette fordi det er bedre for brukerne, og deres egenverd og integritet, men også for kommunens økonomi. Hvilken troverdighet har kommunen etter disse kuttforslagene?

På toppen, eller bånn, på lista over alle usosiale kutt som vil ramme sårbare barn, innbyggere og familier i Fredrikstad-samfunnet foreslås å avvikle Brukerombudet.

Først kommer det en haug med tiltak som vil gjøre det enda vanskeligere for sårbare grupper, så vil man avvikle Brukerombudet, som gir veiledning og hjelp til mange av de samme sårbare gruppene. Det er knapt så man tror det.

Brukerombudet er et godt eksempel på en svært nyttig tjeneste kommunen trenger, og som hjelper de «svakeste» i samfunnet.

Brukerombudet er en nøytral arena hvor innbyggere kan få hjelp til å finne frem i jungelen av lovpålagte tjenester. Brukerombudet har fem hovedområder. De bistår

  • de syke
  • de med nedsatt funksjonsevne
  • de eldre
  • de som søker eller mottar trygdeytelser
  • de som søker eller mottar sosiale tjenester.

De fanger også opp hele familier i vanskelige situasjoner, og ved hjelp av sin rolle kan de opprette samarbeide med mange instanser mellom NAV, Tildelingskontor, kommunens administrasjon m.fl. Slik at helhetlige hjelpetiltak utløses i stedet for kostbare enkeltvedtak.

De er en buffer i et komplekst administrativt system av kommunale tjenester, og er med på å skape et godt omdømme til kommunen, fordi innbyggere reelt føler at de blir sett og hørt.

Selv om en tjeneste ikke er lovpålagt betyr ikke det at ikke tilbudet oppleves som livsviktig for de som mottar tjenesten.

Brukerombudet oppsøker også alle over 75 år, og veileder dem i kommunens lovverk, samtidig som de oppretter kontakt og tilbud mellom disse og frivilligheten i kommunen. Dette vurderes altså nedlagt, sammen med dagsenter, frisklivstilbud, tilskudd til frivillighet, kultur, idrett, barn, eldre, syke, pårørende. ... ... Forstå det den som kan.

Byrådet opprettet Brukerombudet for 20 år siden for å ivareta den enkelte innbyggers rettigheter. Det er betimelig å spørre; Er ikke den enkelte innbyggers rettigheter like mye verdt lengre?

Ut ifra en «smørbrødliste» av usosiale kutt med store konsekvenser for sårbare barn, ungdommer og familier i Fredrikstad velger vi å fokusere på særlig avlastning og arbeid og aktivitet i tjenester til funksjonshemmede. En del av kuttene går stikk i strid med kommunens vedtatte planer og ambisjoner.

Planen #levemittliv ga mange brukere og pårørende innenfor etat tjenester til funksjonshemmede grunn til optimisme. Endelig en plan som setter mestring, selvstendighet og verdighet i sentrum for tjenestene. Denne optimismen er nå død og begravet.

Tiltakene som er foreslått for arbeid- og aktivitet- og avlastningstjenesten er særdeles dramatiske. Dagsentrene barberes ikke, de halshugges, og avlastningstjenester uten helg og helligdager vil gi store belastninger for allerede slitne fedre, mødre, brødre og søstre i Fredrikstad. Dette går på helsa løs.

Ikke bare er disse tiltakene dramatiske for brukerne og ansatte. Vi setter også et stort spørsmål ved om de er kloke ut ifra et økonomisk perspektiv. Vi vet at det er billigere med en plass på dagsenter enn et tilsvarende tilbud i hjemmet. Dette forslaget til kutt er en oppskrift til psykisk uhelse, mistrivsel og utagerende atferd, noe som også vil merkes i kroner og øre.

Merk dere dette: Selv om en tjeneste ikke er lovpålagt betyr ikke det at ikke tilbudet oppleves som livsviktig for de som mottar tjenesten.

I utdanning og oppvekst foreslås blant annet å legge ned språkgruppe for barnehagebarn, avvikle åpen barnehage, redusere omfanget av Fredrikstadhjelpa 0–16 m.m. Dette er lavterskeltjenester som vil ramme de mest sårbare innbyggerne i Fredrikstad.

Vi skal satse på frivilligheten i større grad enn tidligere, samtidig er det foreslått å kutte bevilgningene til frivillige lag og foreninger. Er det logisk at de frivillige ønsker å gjøre en større innsats da?

Som rapporten sier, har vi hovedtillitsvalgte vært med i prosessene, men vi har ikke hatt noen reell påvirkningsmulighet. Det har ikke har vært drøftinger rundt dette. Vi har ikke blitt vist konsekvensanalyser. Vi har blitt informert og spurt, men ikke hørt.

Gjentatte ganger har vi bedt om å få se tydelige kutt i administrasjonen, da vi mener det er her tyngden av innsparinger kan skje. Men, som politikerne påpekte i møtet 03. juni, er dette helt fraværende, med unntak av to kutt; frikjøpsordning av tillitsvalgte og verneombud i program Heltid.

I tillegg foreslår administrasjonen å avvikle jubilantfesten og gaver for trofaste, lojale ansatte. Hvor smålige er det mulig å være?

Faktisk ønsker administrasjonen å styrke seg selv med 15 millioner ved hjelp av nyansettelser eller innleie, samtidig som de kutter der hvor det rammer mest. Administrasjonene foreslår altså å styrke seg selv, men de som jobber direkte med tjenesteyting skal jobbe med mindre bemanning, med større arbeidspress og flere oppdrag.

Les også

Alarmerende sjefsutvikling i kommunen – men på rådhuset tviler man på tallene

På side 87 i Bærekraftrapporten, 12.1 Forutsetninger for gjennomføring, står følgende:

«Verneombud og tillitsvalgte ute i seksjonene og virksomhetene må få informasjon slik at de kan gi støtte til lederne sine. «Vi minner administrasjonen på at vi hovedtillitsvalgte først og fremst er der for våre medlemmer, enten de er ledere eller ute i tjenestene.

Våre medlemmer rapporterer at de opplever lite kontakt med de «fjerne» lederleddene, og har ingen forståelse for at det stadig opprettes nye administrative stillinger som skal se på hvordan ansatte ute kan jobbe smartere. Ansatte ute i tjenesten sier klart ifra: De har flere arbeidsoppgaver enn de rekker å utføre!

Det hjelper ikke å jobbe smartere. Vi er forbi det punktet. Det trengs flere folk til å utføre de lovpålagte handlinger som skal utføres.

Det oppleves litt skremmende når kommunens øverste ledelse mener at dette vil være å gjøre ansatte «for godt vant», det å øke grunnbemanningen.

Vi forstår at det er økonomiske stormskyer over Fredrikstad kommune. I et slikt klima er det avgjørende at politikerne er ekstremt bevisste på hvilke prosjekter de vil lånefinansiere. Vi kan ikke se at kommunen har råd til andre investeringer enn de som er strengt nødvendige.

Renteøkninger vil komme, disse renteøkningene kan knekke ryggen til kommunen. Nå er det behov for politisk lederskap. La ikke sårbare grupper ta regninga nok en gang. Stå opp for de svakeste i samfunnet.