Furutun saken har fått bred omtale i det siste. Mange har involvert seg, og det har kommet frem flere nye opplysninger. Blant annet har til og med likestillings- og diskrimineringsombudet engasjert seg.

Saken har utvilsomt utviklet seg siden den første gang ble fremlagt for helse- og velferdsutvalget. Det vakte oppriktig stor bekymring for Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti at såpass mange interesseorganisasjoner ikke følte seg hørt underveis i prosessen. I formannskapet foreslo vi derfor at saken burde utsettes, og sendes tilbake for ytterligere vurderinger og brukermedvirkning.

Det er gledelig å kunne konstatere at både administrasjonen og bystyret nå valgte å utsette saken. Det er en seier for lokaldemokratiet, brukerne og de som er berørte. Høyre kommer ikke til å love at vi vil endre standpunkt ved annen gangs behandling av saken. Det skal vi vurdere på nytt når vi får den skikkelig utredet.

Det vi derimot kan love, er at vi mener berørte parter skal høres og spørres i slike prosesser. Et bredt saksgrunnlag gir størst mulighet for å fatte gode avgjørelser. I denne omgang var det en klok avgjørelse å utsette saken. Vi i Høyre skal i hvert fall gjøre vårt for å ta beslutninger på mest mulig riktig grunnlag. Takk for alle innspill så langt.

Dette er saken:

Fredrikstad kommunes avlastningstilbud for personer med funksjonsnedsettelse er i dag lokalisert på fem steder i kommunen

Avlastningstjenesten har i dag tilhold på Kiæråsen (som kommunen eier selv og vil bruke til barnehage), Gamleveien (boligbygg som kommunen eier selv), Smaragdveien på Begby (som kommunen eier sammen med Begby Idrettslag), Strålsundveien (enebolig som kommunen eier selv) og Åsebråten (der kommunen leier plass). Kommunen har også dagtilbud og aktivitetstilbud i Bratlia (som kommunen eier selv)

Fredrikstad kommune kjøpte i 2017 Furutun i Oredalen av fylkeskommunen med tanke på å rehabilitere bygget og bruke det til tjenester for funksjonshemmede.

Nå er det klart at det vil koste over 100 millioner å sette i stand Furutun hvis man skal samle hele tjenesten der, slik både administrasjonen og flertallet i helse- og velferdsutvalget anbefaler.

Både brukerorganisasjoner og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er blant dem som har protestert på å samle hele tjenesten der. Et av argumentene er at dette setter samfunnet tilbake til tiden der funksjonshemmede ble "stuet bort" i institusjoner, noe man mener bryter mot konvensjoner og rettigheter.

Politikerne hadde også fått et alternativ som går ut på sette i stand deler av Furutun og bare flytte avlastningstjenesten fra Kiæråsen dit, mens de fire andre lokasjonene beholdes. Dette anbefalte rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Bystyret valgte 7. mai å utsette saken.