I forbindelse med utarbeidelse av ny eiendomsskatt i Fredrikstad kommune vil Fredrikstad Tomtefesterforening komme med følgende anbefaling om beskatning av bolig på festetomter: Ved innkreving av eiendomsskatt på boliger med festetomter må eiendomsskatt differensieres.

Det vil si at eier av selve bygget (boligeier) bare skal betale for den delen av eiendommen vedkommende eier, mens tomteselskapet på sin side må betale eiendomsskatt for tomten som tomteselskapet eier (festetomten).

Dette er ikke tilfelle i dag, der boligeier både må betale skatt for egen bolig og for andres tomt, der det er snakk om festetomter.

1. Fredrikstad kommune har en ordfører fra Arbeiderpartiet. Det er et politisk ønske fra Arbeiderpartiet om å avvikle ordningen med festetomter, som er en arv fra husmannstida. Både Fredrikstad Arbeiderparti og administrasjonen i Fredrikstad kommune burde følge opp dette i tråd med demokratiske prinsipper.

En differensiert eiendomsskatt vil gjøre det mindre attraktivt å eie festetomter. En differensiering vil bidra til at ordningen på sikt vil avvikles.

2. Det er umoralsk fra lokale myndigheters side å la en privat boligeier, som oftest en helt vanlig og arbeidende person (familie), betale skatt for en eiendom som et tomteselskap eier. Etter siste endring av tomtefesteloven er det i dag blitt økonomisk attraktivt å eie festetomter, både når det gjelder innløsning og årlig avgift.

Ved å investere i en festetomt, vil man kunne få større inntekt i avgift enn hva både bankrente og aksjemarked vil kunne gi. Sett i lys av dette, er det veldig galt at en ordinær boligeier skal betale skatt for en slik økonomisk attraktiv tomt, som et boligselskap eier.

3. Vi er selvsagt klar over tomteleiers ensidige rett til å innløse evighetskontrakter som festekontraktene nå er omgjort til. Dette forhindrer ikke det faktum at det er tomteeier som sitter igjen med den økonomiske gevinsten.

Tomtefestere utsettes ofte for en nesten ti-dobling av årlig leie etter siste endring i loven om tomtefeste.

4. Til slutt er det et grunnlovsfestet prinsipp som vi legger til grunn: Alle skal være like for loven! Dette gjelder ikke i tomtefestersaker, der privatetomtefestere med begrenset økonomi i en tvistesak kvier seg for å ta en rettsrunde mot et velstående tomteselskap.

Fredrikstad Tomtefesterforening har bistått en boligeier i Fredrikstad, der bare et brev til tomteselskapet bidro til at forhandlingstilbud for innløsning av festetomt gikk ned fra 700.000 til 400.000 kroner. Den videre rettsrunde er midlertidig satt på vent fordi et slikt steg innebærer store utgifter til juridisk assistanse, noe som er vanskelig for boligeieren, men en økonomisk bagatell for tomteselskapet med egen advokat

Fredrikstad kommune burde nå, ved å differensiere eiendomsskatt på festetomter, benytte anledningen til å bidra til at ordningen avvikles, i tråd med signalene fra det partiet som har ordførerembetet i Fredrikstad kommune. Alt annet er ikke bare forkastelig, men et direkte svik overfor velgerne.