Manglende politisk prioritering gjennom flere år har ført til at store deler av kommunens bygningsmasse er i en bedrøvelig tilstand.

Det er et tankekors at skolebygninger, anskaffet med store anstrengelser og heder og ære for alle involverte, etter få år får forfalle i en slik grad. Dette er ikke bare dårlig forvaltning av fellesskapets verdier, men også indirekte et signal om manglende omsorg for de som oppholder seg i bygningen. Velholdte, vennlige og varierte rom innbyr til arbeidslyst og sosialt samvær og gjør at mennesker føler seg velkomne og verdsatte.

Bygningene legger rammer om våre liv. Når en bygning forfaller, medfører det forringelse av elevenes og lærernes skolehverdag. Bygningsforfall handler derfor ikke bare om dårlig økonomiforvaltning, men gir også en pekepinn om grad av verdsettelse av aktiviteten som foregår i bygningen.

Effekten av dårlig vedlikehold rammer ikke umiddelbart, men å utsette vedlikehold for å spare penger er kortsiktig og fører til økte kostnader. Resultat av en slik politikk er det bygningsmessige forfallet vi er vitne til i dag.

En kan spørre seg om den ulykksalige situasjonen kommunen har kommet i, ikke bare skyldes dårlig vedlikehold, men om det for noen bygningers del også er gjort feil gjort i byggeprosessen? Det kan være utilfredsstillende materialbruk eller uheldige tekniske løsninger, feil i utførelsen av byggearbeidene og mangel på tverrfaglig arbeid i prosjekteringen.

Utbedringer i form av ekstraordinært vedlikehold og reparasjoner vil ofte skje på bekostning av planlagt, forebyggende vedlikehold. Når dette blir forsømt, forringes bygningens tilstand, og andre skader kan oppstå. Etter Høyres syn legges forutsetningen for bygningers vedlikeholdsmessige tilstand i stor grad gjennom byggeprosessen. Det kreves solid innkjøpskompetanse for å kunne gjøre effektiv bruk av markedet. Mange kommuner har erfart, at når kompetansen øker så gir det positive utslag både for kostnader og kvalitet. Høyre har ved flere anledninger foreslått å organisere eiendomsforvaltningen som et kommunalt foretak. Dette har vi gjort fordi mange kommuner har god erfaring med en slik organisering av kommunens bygningsmasse.

Det er helt uforståelig at det politiske flertallet fortsetter å ri sine kjepphester uten å stoppe, selv om varsellampene lyser ildrødt.