Foreningen Gamle Fredrikstad ønsker nærbutikk på Kongsten – uten å bygge ned historisk kulturlandskap av nasjonal interesse. Frode Gulland utfordrer i sin kronikk 30.1 foreningen Gamle Fredrikstads synspunkter i spørsmålet om oppføring av nytt bygg ved gamle Offisersporten, rett på utsiden av Gamlebyen.

For foreningen Gamle Fredrikstad handler denne saken først og fremst om oppføring av bygget – ikke hva som skal være på innsiden. Jeg kan imidlertid garantere Gulland at vi deler hans ønske om et levende nærmiljø rundt Gamlebyen og Spar Solgaards rolle i dette.

Derfor skrev vi også i vår høringsuttalelse at vi henstiller kommunen til å se på muligheten for at den eksisterende dagligvarebutikken i Heibergs gate 17 på Kongsten får ekspandere, og at man finner en løsning for et stedstilpasset bygg på denne og tilliggende tomt, som har samme eier. Slik vi ser det, fungerer dette som en god lokalisering av en nærbutikk og et sosialt møtepunkt i Kongsten-området.

Når det gjelder oppføring av enda et bygg ved Offisersporten, er vi imidlertid mindre positivt innstilt. Til det er området for viktig.

På spørsmål svarer byggings- og reguleringssjef Anna Auganes at det ikke foreligger noen søknad om utvidelse av butikk på eksisterende lokasjon. Dersom dette er riktig, må denne muligheten forfølges.

Når det gjelder oppføring av enda et bygg ved Offisersporten, er vi imidlertid mindre positivt innstilt. Til det er området for viktig. Det er avgjørende at det opprettholdes kontakt mellom de historisk åpne bymarkene og festningsbyen: De åpne markene var vesentlige Gamlebyen i både landbruks- og forsvarssammenheng. Det er nettopp her, ved atkomsten til Gamlebyen, de fleste vil oppleve sammenhengene, og det er her det er best å formidle den nære sammenhengen mellom byen, festningen og markene.

Det aktuelle området har således både nasjonale, regionale og lokale kulturmiljø- og landskapsinteresser, og det ligger i et landskap som av Riksantikvaren er definert som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.

Foreningen Gamle Fredrikstad mener at utnyttelsesgraden for det aktuelle planområdet er nådd gjennom skolebyggene, og at det vil være feil å oppføre nye bygg med andre formål i dette viktige kulturhistoriske landskapet.