Philini AS har utarbeidet et forslag til detaljregulering for Offisersporten. Hensikten med planarbeidet er blant annet å legge til rette for etablering av dagligvareforretning. Området som foreslås regulert er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig bebyggelse og anlegg, med hensynssone kulturmiljø.

Om Foreningen Gamle Fredrikstad

Foreningen er en av de fremste kontinuitetsbærere i festningsbyen Gamle Fredrikstad, med røtter tilbake til 1897. Foreningen har nærmere 450 medlemmer.

Foreningens formål er i samarbeid med offentlige myndigheter og andre interessentgrupper i Gamlebyen å være en pådriver for:

■ at festningsbyen med sine fortifikasjoner, bygninger og det som ellers hører by- og festningsanlegget til, blir bevart og vedlikeholdt som fortids- og kulturminne. Alt i samarbeid med Riksantikvaren.

■ å ivareta Gamlebyens infrastruktur, herunder gater, plasser, voller m.v. og stell og pleie av grøntområder.

■ sikring og bevaring av Gamlebyens bygningsmasse gjennom brannvernstiltak, opprettholdelse av korrekt grunnvannsnivå og en forsvarlig trafikkavvikling.

■ å spre kunnskap om Gamlebyens egenart og kulturverdi og derigjennom fremme forsvarlig og verdig utvikling og bruk av Gamlebyen.

Foreslått butikkbygg ligger delvis inne i den angitte byggefrie sonen.

Områdeprogram, datert 22.03.2012

Områdets historie

For å forstå våre innvendinger til planene, synes vi det er viktig å gjøre rede for historikken for området som innbefattes av planene: Da Sarpsborg ble flyttet i 1567, var det store dyrknings- og beitelandet på østsiden av Glommas munning vesentlig for lokaliseringen. Etter 1746 gikk en del av løkkene som lå nærmest festningsverkene over fra den sivile byen til militæretaten. Blant disse var den såkalte Hestesletta, som strakte seg fra festningen østover til Katrineborgåsen.

I 1829 skrev amtmannen i Smaalenene at man med disse markene hadde en stor fordel fremfor andre byer, og «at Stedet uden denne Herlighed ikke kunde bestaae som Kjøbstad». Så sent som i 1845 var jordbruket byens hovednæring. Byens marker er fremdeles et velkjent områdenavn i Fredrikstad. De åpne markene var også vesentlige i en forsvarssammenheng, for å holde utsyn, for eksersis, øvelser mm. Sammenhengen mellom festningsanleggene, byen og bymarkene var vesentlig.

Utover på 1900-tallet og særlig i etterkrigstiden begynte boligbyggingen på disse åpne arealene. De fremstår derfor som fragmenterte, men likevel er Fredrikstad, delvis sammen med Røros, den eneste norske byen der bymarkene er bevart. Deler av markene brukes til landbruk, mens andre deler er fra 2011 omdisponert til golfbane.

Rett nord for planområdet ligger en lang, lav teglbygning som ble oppført som militær forlegningsbrakke i 1753, og som har høy verneverdi. I en lang periode fra 1795 fungerte bygningen som Amtssykehus. I 1843 oppførte artilleriet sommerstaller lengst vest på Brakkesletta, der parkeringsplassen til Gamlebyen ligger i dag. Disse ble revet etter 2. verdenskrig. Etter krigen ble det videre oppført et badehus for tysklandsbrigaden tett inntil Kongstenkrysset.

I 1987–88 ble det oppført befalsforlegning og befalsmesse i postmodernistisk stil. I 2012 ble befalsforlegningen og befalsmessen bruksendret til skoleformål for den private skolen CIS. Det ble også oppført et mellombygg mellom de to fløyene. Punktet som i dette plandokumentet kalles Offisersporten er det viktigste i overgangssonen mellom festningen/Gamlebyen og bymarkene. Det er nettopp her, ved atkomsten til Gamlebyen, de fleste vil oppleve sammenhengene, og det er her det er best å formidle den nære sammenhengen mellom byen, festningen og markene.

Planhistorikk

Oppstart av reguleringsarbeid for Torsnesveien 3 og 5 (Offisersporten) ble varslet 03.10.2011. I oppstartsvarselet oppgis det at utviklingen av dette området sees i tilknytning til Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad (AGF). Kommuneplanens arealdel, kap. 6 oppgir også følgende: I byggeområdet inngår tidligere UB109, nå betegnet som BA 109 (Formål: bebyggelse og anlegg). Nærmere konkretisering av innholdet vil skje gjennom regulering med utgangspunkt i en masterplan/masterprogram hvor formålet i hovedsak bør være AGF-relatert.

I kommuneplanens arealdel kap. 7.1.4 hvor det står at «Videre regulering av BA109 og OA104 må sikre at kulturminnevernet ivaretas og at alle tiltak underordnes og tilpasses dette unike kulturmiljøet, jf. Side 58 i stedsanalysen for Gudeberg lokalsamfunn».

25.04.2013 ble mål, delmål og retningslinjer for Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad vedtatt i Fredrikstad bystyre, jf. områdeprogram datert 22.03.2012. Et områdeprogram er et politisk og faglig styringsdokument. Programmet fastlegger rammer og retningslinjer for fysisk utvikling i et område, og skal legges til grunn ved behandling av reguleringsplaner fremmet av private og offentlige utbyggere og for kommunens eget planarbeid. Programmet skal gi langsiktig forutsigbarhet, og avdekke utfordringer, muligheter og interessekonflikter. Det kan legge grunnlag for å initiere samarbeide mellom ulike aktører; både private og offentlige. Dokumentet har et eget kapittel som tar for seg et program for Kongsten-Heibergkrysset-Offisersporten.

Her heter det:

Området skal være en verdig atkomst til Gamlebyen med god lesbarhet, funksjonelle trafikkløsninger og høy estetisk standard på anlegg og utstyr.

Området skal fremheve Kongsten fort og Den dekkede veis posisjon i landskapet, og formidle den historiske og visuelle sammenhengen mellom Gamlebyen, Kongsten fort og Byens marker.

Det er i dokumentet laget to kart: ett med forslag til arealbruk ved Offisersporten og ett med restriksjoner for bygging. Foreslått butikkbygg ligger delvis inne i den angitte byggefrie sonen.

Føringer som er oppgitt for ny bebyggelse/anlegg:

■ Byggehøyder ved Offisersporten i dag skal være retningsgivende for ny bebyggelse.

■ Det skal bygges gangveiforbindelse mellom Borgarveien og Torsnesveien og de eksisterende skole- og aktivitetsbyggene ved Mineberget.

■ Hensyn til kulturminnene gjør at store deler av Kongstenområdet må betraktes som en byggefri sone eller en sone med byggerestriksjoner. Restriksjonene omfatter også flomlysanlegg. Skissen viser område med restriksjoner for bygging.

Innenfor avmerkede sonen på kartet er følgende tiltak tillatt:

■ Opparbeidelse av parkeringsplasser.

■ Kvalitetsheving på trafikkarealer, grøntarealer og urbane plasser, skilting.

■ Utvikling av friluftsbadet nord for Den dekkede vei med lave konstruksjoner på/nær bakkeplan.

■ Utvikling av et vannlekeområde knyttet til friluftsbadet.

■ Vedlikehold og drift av bueskytterbane, klubbhus for golfbanen, motell- og campinganlegget, idrettshallene, Kongstenbanen og Krigskirkegården.

■ Opparbeidelse av torg/infoplass ved Heibergkrysset.

Vi viser til at det aktuelle området har både nasjonale, regionale og lokale kulturmiljø- og landskapsinteresser. Det ligger i et landskap som av Riksantikvaren er definert som et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). Det samme landskapet er i Fylkesplanen for Østfold kartavmerket som regionalt verdifullt kulturmiljø, samt at det i kommuneplanen er vist med hensynssone kulturmiljø.

Vi gjengir her Riksantikvarens begrunnelse for den nasjonale interessen:

Gamlebyen i Fredrikstad er Nordens eneste bevarte festningsby. Tilgangen på åpne jordbruksmarker var avgjørende for at Borg ble erstattet med en ny by her i 1567. Sammenhengene mellom de mange kulturminnene i dette landskapet, særlig byen og markene rundt, gir landskapet stor verdi. Fredrikstad er én av svært få norske byer hvor vesentlige deler av bymarkene fortsatt er bevart som åpne arealer.

Videre gjengir vi Riksantikvarens råd om sårbarhet og forvaltning, som er særlig viktige mht. den foreslåtte utbyggingen ved Offisersporten:

De åpne markene omkring Fredrikstad festning er svært sårbare for utbygging. Det er viktig å ta hensyn til de mange kulturhistoriske forbindelsene i dette landskapet, for eksempel mellom Gamlebyen, Kongsten fort, Gansrødbukta, Krigskirkegården og Vaterland. Landskapet er i dag svært nær smertegrensen for hva forterrenget til festningen og bymarken tåler av bebyggelse. Det bør stilles strenge krav til plassering, tilpasning og god arkitektur. Den visuelle forbindelsen mellom Kongsten fort og fjorden/«Svenskelandet» bør opprettholdes. Gamlebyen, Kongsten fort og Vaterland inngår alle i Riksantikvarens NB!-register. Av kulturhistoriske hensyn er det viktig å forvalte disse bymiljøene i en større landskapssammenheng.

Vi viser for øvrig til at Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune gjennom planprosessen har vært kritisk til ytterligere bygging innenfor planområdet, og at dette området egentlig burde inngå i områdeplanen for Gamlebyen med omgivelser.

Foreningen Gamle Fredrikstad vurdering og konklusjon

Foreningen Gamle Fredrikstad mener at utnyttelsesgraden for det aktuelle planområdet er nådd gjennom skolebyggene, og at det vil være feil å oppføre nye bygg med andre formål i dette viktige kulturhistoriske landskapet. Vi mener dessuten at skole og dagligvarebutikk vil være en uheldig kombinasjon. En dagligvarebutikk vil generere mer trafikk i et område som allerede er svært trafikkbelastet. Vi er av en slik oppfatning at kommunens overordnede plandokumenter peker på at det er Gamlebyen (sammen med Grønli og Værste) som skal utvikles.

Handelsvirksomheten er en viktig del av det levende kulturmiljøet og må stimuleres fremfor å svekkes. Næringslivet innenfor vollene er forholdsvis marginalt, og fungerer dessuten i en symbiose med aktivitetene i Kongstenhallen. Etablering av en ny dagligvarebutikk ved Offisersporten kan etter vår mening virke uheldig på for eksempel kiosk, bakeri, fiskebutikk og andre servicetilbud som for eksempel post i butikk inne i Gamlebyen.

De åpne arealene mellom CIS og drivingrangen til golfbanen bør etter vår mening forskjønnes, strukturers og benyttes til parkering ved store arrangementer i Kongstenhallen og Gamlebyen. For å beholde det åpne, grønne preget på landskapet, kan man eksempelvis vurdere å benytte gressarmering som markoverflate.

Vi vil også påpeke at ballbanen mellom skolebygget og det gamle amtssykehuset kun har midlertidig dispensasjon. Banen har en svært uheldig blåfarge, som ikke er tilpasset kulturmiljøet. Vi ber om at planen forutsetter at en eventuell idrettsbane i dette området skal ha et dekke som er tilpasset miljøet.

Med bakgrunn i dette henstiller vi Fredrikstad kommune til å ikke vedta planene. Gamlebyen trenger, og har alltid hatt behov for, arealer utenfor vollene. Det er særlig behov for parkeringsarealer på gode utfartsdager og ved store arrangementer. Det vil være uriktig å ytterligere bygge ned de aktuelle arealene til kommersiell virksomhet, som dessuten kan virke uheldig inn på handelsvirksomheten inne i Gamlebyen.

Vi henstiller isteden kommunen til å se på muligheten for at den eksisterende dagligvarebutikken i Heibergs gate 17 på Kongsten får ekspandere, og at man finner en løsning for et stedstilpasset bygg på denne og tilliggende tomt, som har samme eier. Slik vi ser det, fungerer dette som en god lokalisering av en nærbutikk og et sosialt møtepunkt i Kongstenområdet. Vi mener eksisterende skolegård utelukkende bør reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting (dvs. skole), med mulighet for en større helhetlig parkeringsløsning i den østre delen av planområdet. Parkeringsplassen mot Gamlebyveien må beholdes, men kommunen må besørge at delen nærmest Kongstenhallen får en mer tiltalende utforming.