Det er enhvers drøm å få en helt ny skole for elevene. Men la oss kalle en spade for en spade: Gudeberg skal ikke bli en ny skole. Vi ber dere posisjonspolitikere i bystyret om å tenke dere om én gang til og snu i tide.

10. desember skal bystyret bestemme seg for den videre prosessen om hvorvidt de skal plassere Råkollen skole i skolegården på Gudeberg. Skal man gå videre med prosjektet etter nåværende forslag til reguleringsplan på Gudeberg, skal man se på muligheter for endringer innenfor reguleringsplanens nåværende form eller se på helt nye løsninger for prosjektet?

Alle ønsker at kommunen finner en god løsning for Råkollen skole. De må få bedre lokaliteter enn de har i dag. Men, som foresatte på Gudeberg er vi opptatt av Gudeberg – både som skole og som midtpunktet i lokalsamfunnet vårt. Helt siden forslaget forelå, har foreldre engasjert seg i prosessen og spilt inn ved flere anledninger at vi mener dette er en svært dårlig løsning fordi det ikke er tilstrekkelig med areal. Det er det første man bør innse.

I rettferdighetens navn er det i aller høyeste grad Råkollen skole, Gudebergs lærere og de to separate administrasjonene som får den største gevinsten med det storslåtte bygget. Rektor ved Gudeberg poengtererat de da endelig får nye godkjente arbeidsrom til lærerne. «Det er sårt tiltrengt», sier hun.

Imens står bygningsmassen på Gudeberg tilbake. Ifølge arkitekten har et punkt i oppdragsbeskrivelsen fra Fredrikstad kommune vært: ikke rør noe av eksisterende skolebygninger. Skolebygningene vi snakker om har historikk tilbake til 1954 og er blitt påbygd i ‘57, ‘64, ‘72, ‘96 og 2005. Skolen, inkludert uteområdene, bærer stort preg av dette.

Politisk ledelse plikter uansett å ta hensyn til skolens tilstand og oppgraderingsbehov uavhengig av Råkollen-planene.

Når man skal gjøre et så viktig grep som å «integrere» kommunens skole for spesialelever inn i en ordinær barne- og ungdomsskole, burde man fra første stund ha tenkt et overordnet grep som innebærer gode, helhetlige og oppdaterte løsninger for hele skolen slik at også Gudeberg-elevene får en oppdatert skole etter gjeldende standard.

Det er altså mye som har gått feil i denne saken. Allerede fra start skulle man ha tenkt én felles skole om man virkelig mente å få til noe positivt med denne samlokaliseringen. Når man benytter to ulike navn på skolene og gir dem to vidt forskjellige visuelle og administrative uttrykk, kommuniserer man ikke særlig mye om integrering.

Utearealet til Gudeberg blir bare ofret og okkupert. Det blir ikke en ny Gudeberg skole slik blant annet mange elever har trodd. Å legge en kjempemessig bygningsmasse på stylter, i alt 32x80 meter midt i skolegården, kaster ikke bare skygger på store deler av elevenes uteoppholdsarealer, men fjerner sol og åpen himmel. Vi som kjenner lokalklimaet ved vollgravene, vet også hvor trekkfullt det vil bli med en guffen vindtunnel under dette «taket».

Å lokke med «nye uteområder som skal ha et særdeles høyt nivå», er å holde både elevene, skolen og lokalsamfunnet for narr. Det er kun uteområdet under og i tilknytning til det nye bygget som får opprustning.

Slik vi ser det vil den foreslåtte løsningen, der alle Råkollen-elevene nå må oppover i etasjene, heller ikke være optimal for barn med ulike grader av funksjonshemning. I alle nye prosjekter skal universell utforming vektlegges, og det handler om å legge flest mulig av funksjonene på bakkeplan – både ut fra daglige bevegelser og evakuering.

Planprosessen har så mange svake sider både når det gjelder medvirkning, kvalitet på uterom, trafikksikkerhet og tilpasning at det strider mot plan- og bygningslovens intensjoner. Dette er alvorlig – særlig fordi kommunen selv som står som forslagsstiller her. Vi er godt kjent med at disse svake sidene har blitt tydeliggjort i interne møter. Derfor er det ikke tillitvekkende at kommunen velger å legge til rette for en plan som også frarådes internt i administrasjonen!

Videre mener vi at det har vært en svært dårlig prosess fra kommunens og skolens side, da det ikke har vært lagt opp til særlig medvirkning, informasjon eller dialog utover det som er helt formelt. Dessuten har verken foreldre, FAU eller lokalsamfunnet opplevd å ha blitt lyttet til, og prosjektet fremstår totalt uendret siden det ble lansert.

Vi blir også opprørt når vi leser i avisene at enkelte politikere i oppvekstutvalget sier at de har lyttet til barna. Verken elever eller foresatte har fått særlig informasjon om hva formålet med denne integreringen er, eller hvilke behov Råkollen skole egentlig har annet enn et behov for et sunt skolebygg.

Barn er lette å forlede med flotte tegninger der flotte bygninger speiler seg i solvåt asfalt som ser ut som våtmarker. Den tilliggende eksisterende bygningsmassen er konsekvent utelatt fra illustrasjonene.

Ledelsen ved Gudeberg skole later nærmest til å ha redsel for å ikke applaudere planene i frykt for at skolen ikke skal bli tilgodesett den oppgraderingen som følger med på lasset ved en samlokalisering med Råkollen skole. Slik kan det jo ikke være!

Les også

Skriver leserbrev for å få frem hva Pensjonistpartiet mener om Gudeberg/Råkollen

Om det viser seg at en etablering av Råkollen på Gudeberg ikke er god nok, så kan jo ikke kommunen bare la Gudeberg fortsette å råtne på rot? Politisk ledelse plikter uansett å ta hensyn til skolens tilstand og oppgraderingsbehov uavhengig av Råkollen-planene.

Da saken var til behandling i formannskapet, lente flere politikere seg på tidligere beslutninger og at det allerede var brukt så mye penger til planlegging. «Det er på tide å sette ned foten», sier Arbeiderpartiet. For å sikre demokratiet er det faktisk slik at det skal foreligge en vedtatt reguleringsplan før man går videre med detaljplaner. Det er frem til vedtak av reguleringsplanen at alle har mulighet til å komme med innspill og uttalelser.

Denne planen er ennå ikke vedtatt, og det er på ingen måte for sent å endre meninger eller ombestemme seg. I lys av alle innspillene som har kommet, blir det helt feil å bare vise til hva som er sagt og gjort tidligere i prosessen. Man kan ikke skyve ansvaret tilbake i tid.

Vi håper at kommunen ønsker å finne et alternativ for Råkollen skole og Gudeberg skole som vi alle vil se gjennomført med glede. Det nytter ikke å bare flikke på de foreslåtte planene. Kjære dere posisjonspolitikere i bystyret – det er ingen skam å snu. Det står det faktisk mer respekt av.