Fredrikstad har økonomiske utfordringer. Årsakene til det er sammensatte og komplekse, men kort fortalt kan vi si at vi har større behov og utgifter til velferdstjenester enn landsgjennomsnittet, og lavere inntekter enn landsgjennomsnittet.

Derfor er bærekraftsrapporten «En bærekraftig økonomi mot 2025» viktig, for den handler ikke kun om å redusere kostnader, men også om å skape nye tjenester og å gjøre ting på nye og bedre måter.

Det vil gi kommunen et stort økonomisk løft.

Vi i samarbeidspartiene gjennomfører nå gode omstillingstiltak for omkring 400 millioner kroner frem mot 2025. Til sammen skal dette lose oss trygt gjennom en økonomisk turbulent tid, godt rustet for å møte utfordringene vi står overfor.

Vi har høye forventninger til at effektene av vedtakene innfris og at økonomistyringen i kommunen er god.

Fredrikstad kommune bruker for mye penger på administrasjon og organisasjon sammenlignet med andre. Derfor legger vi inn ytterligere kutt i administrasjon, utover de foreslåtte 60 millionene i rapporten.

Bærekraft handler ikke bare om økonomi. Bærekraft er også sosialt og miljømessig. Bærekraft går lenger enn til 2025. Vi kan ikke jobbe økonomisk bærekraftig og samtidig legge ned viktige forebyggende tjenester innenfor frivillighet, helse og kultur.

Derfor er det flere av tiltakene i kommunedirektørens forslag i rapporten vi ikke kan gjennomføre, fordi vi mener det rett og slett ikke er bærekraftig. Vi kan ikke drifte en stadig mer topptung kommune og kutte i tjenester til dem som trenger det mest.

Tiltak som kan lønne seg økonomisk på kort sikt, kan slå tilbake og gi kommunen enda større økonomiske utfordringer. Derfor må vi løfte blikket og se lenger frem i tid.

Blant kommunedirektørens mange foreslåtte innsparingstiltak, har samarbeidspartiene valgt å ikke iverksette følgende:

* Avvikle Frisklivssentralen.

* Reduksjon av tilskudd til frivillige organisasjoner i helse.

* Avvikle +Huset.

* Redusere kokk på sykehjem.

* Avslutte tilskudd til voksenopplæring.

* Redusere levekårsstyrking i skole.

* Redusere levekårsstyrking i barnehage.

* Øke foreldrebetaling på SFO.

* Avslutte Svøm Fredrikstad.

* Avslutte skolehager.

* Avvikle tilbud med Ny-Vigra.

* Avslutte avtale med Hjørgunn gård.

* Avslutte avtale med Ungt Entreprenørskap.

* Redusere omfanget av Fredrikstadhjelpa 0–16.

* Innføre brukerbetaling på ferger.

* Avvikle nattferge.

* Redusere rammen for natur- og miljøtiltak.

* Redusere rammen for tilskudd til kunst- og kulturtiltak.

* Samordne fritidsklubber (blant annet avvikle Skatehallen og LittFri).

* Avvikle Kulturnatt.

* Avvikle arbeidsstipend for kunstnere.

* Avvikle innkjøpsordning for kunst.

* Avvikle jubilantfest.

* Avvikle Primærnæringsutvalget.

I tillegg vedtar samarbeidspartiene følgende:

* Brukerombudet opprettholdes. Kommunedirektøren bes om å fremlegge en sak som skisserer muligheten for å samarbeide med frivilligheten om dette tilbudet.

* Det jobbes for å samordne tilbudet i Aktiv omsorg og pårørendesentret med +Huset, for å kutte administrative kostnader.

* Det gjøres en helhetlig gjennomgang og omstrukturering av dagtilbudet til funksjonshemmede. Flere av lokasjonene har uegnede lokaler. Kommunedirektøren bes om å legge frem en sak om hvordan dagtilbudet til den enkelte bruker kan sikres og ikke reduseres, samtidig som det sikres bedre lokasjoner og mer effektiv drift enn i dag. Vi kutter derfor ikke i tilbudet med 17 millioner årlig slik kommunedirektøren har foreslått, men legger inn et generelt kutt på 5 millioner i 2024 og 10 millioner i 2025.

* Vi kutter ikke i avlastingstilbud i helger og ferier i tjenester til funksjonshemmede, men ber om en innsparing på 3,5 millioner for helligdagsavlasting.

* Åpen barnehage avvikles i nåværende lokaler, som kommunen ikke eier, men leier. Tilbudet reetableres/opprettholdes i andre sentrumsnære lokaler.

* Det foretas en gjennomgang av kontraktsporteføljen til kommunen, med mål om god og økonomisk kontraktstyring.

* Vi skal bygge ny Lunde skole. For å gjøre det må vi foreta en ny investeringsbeslutning, da prisnivået har steget. Vi ber kommunedirektøren om å fremlegge sak om investeringsbeslutning for Lunde skole i første bystyremøte etter sommeren.

* Arena Fredrikstad tas ikke ut av investeringsporteføljen, men følges opp i tråd med bystyrevedtak av juni 2022.

Mindreforbruket fra 2021 settes primært på fritt disposisjonsfond for å bygge opp egenkapital og god økonomisk styring over tid. Samarbeidspartiene ønsker allikevel å styre noen av midlene mot enkelttiltak:

* 300.000 kroner settes av til trivselstiltak ved kommunens helseinstitusjoner.

* 500.000 kroner settes av til områdesatsing i levekårsutsatte områder som øremerkes frivilligheten.

* 1 millioner kroner settes av på lokalsamfunnsfondet.

* 3 millioner kroner settes av på Smart- og næringsfondet.

Vi kommer til å se ytterligere på organisasjons- og ledelsesstruktur i kommunen i forbindelse med den politiske bestillingen om dette som legges frem for bystyret til høsten. Vi avventer også spent resultatene fra arbeidet i det nasjonale inntektsutjevningsutvalget, som vi håper vil gi positiv effekt for kommuner som Fredrikstad.

Det har vært en kort, men svært intens prosess for å komme i mål med dette. Vi mener det er kritikkverdig at vi er blitt gitt så lite tid til å behandle en så viktig sak, men samtidig ønsker vi ikke å utsette behandlingen av den, og la så mange tjenesteytere- og mottagere i kommunen gå inn i sommerferien med frykt for kuttforslag.

Derfor har vi jobbet intenst og grundig for å komme frem til denne løsningen, for å sikre en økonomisk bærekraftig drift, også forbi 2025.

Samarbeidspartiene er enige om at desto mer vi tar vekk fra forebyggende tjenester, desto dyrere blir det for kommunen i den andre enden.

Vi mener derfor at innretningen på innsparings- og omstillingstiltakene vi gjennomfører, vil opprettholde de rødgrønne partienes arbeid med å videreutvikle en klimavennlig kommune som hele tiden arbeider for sosial utjevning og for at Fredrikstad skal være et godt sted å bo for alle.