I den senere tid har vi kunnet lese om mulig utsettelse av byggestart for nytt Onsøyheimen, nå senest 9. januar. Dette overrasker ikke. Jeg har selv varslet muligheten for dette gjennom en rekke innlegg i Fredriksstad Blad både før og etter riving av gamle Onsøyheimen, blant annet i innleggene «Nå må befolkningen våkne» og «Eldre offer for politisk spill». De som venter på sykehjemsplass har ikke de ekstra årene å vente. Dette strider mot prinsipper i helsereformer som Samhandlingsreformen (Rett behandling- på rett sted- til rett tid) og Leve hele livet (Hva er viktig for deg?). Lytt til politiker Atle Ottesen – sørg for dispensasjon og start bygging. Utsatt bygging av Onsøyheimen vil få alvorlige personlige, økonomiske, miljømessige og helsetjenestemessige konsekvenser!

Den økonomisk negative effekten blir enda større dersom tildeling fra Husbanken bortfaller.

Det er stor mangel på sykehjemsplasser. Manglende tilbud til tross for behov medfører at eldre bor hjemme mot sin vilje, sendes hjem fra institusjon mot sin vilje, blir redde, ensomme, forverret tilstand og tegn til sykdom identifiseres muligens ikke, forebyggende tiltak og rett behandling kan bli utsatt. Pårørende gjør så godt de kan, men sliter seg til slutt ut. Dette resulterer i sykehusinnleggelser, eller innleggelser i kommunal akuttavdeling (som skal fungere som et alternativ til sykehusinnleggelse) eller i korttidsavdeling på Helsehuset. Dette får altså ikke kun konsekvenser for helseberedskapen i det gamle geografiske området Onsøy, eller kun i Fredrikstad, med for hele Sykehuset Østfolds nedslagsfelt.

Argumentet har vært at personer får forsvarlig tjenestetilbud gjennom for eksempel hjemmesykepleie. Jeg bruker stadig min farmor (snart 101 år) som eksempel. En periode skulle hun ha øyendråper, deretter øyensalve etter 15 minutter. I ventetiden mellom hadde ikke hjemmesykepleien kapasitet til å bli hos henne, samtale, observere eller bistå – de måtte kjøre til en annen bruker i mellomtiden (som selvsagt ikke bodde i nærheten).

En annen periode skulle hun ha antibiotika fire ganger i døgnet. Frem til hun selv fikk administrere dette – via et system hun foreslo selv -fikk hun ikke dosen på korrekt tidspunkt en eneste gang. Er dette forsvarlig helsetjeneste? Kan dette være tilbudet som skal erstatte heldøgns omsorg og pleie? Farmors døtre/svigerdøtre er selv i alderen 70–80 år. Vi barnebarna er yrkesaktive med barn i barneskolealder. Hjemmesykepleiere som jobber under nevnte forhold opplever stort slitasje og frustrasjon over ressursknappheten og arbeidsbyrden.

Beboere på gamle Onsøyheimen ble «midlertidig» flyttet til Østsiden. For de med pårørende i Onsøy innebærer dette lengre reisevei, økte kostnader (nå også med bomavgifter) og økt miljøpåvirkning (og ikke minst praktisk utfordring for «ektefellen på 93 år som ikke kjører bil»). Det samme gjelder for hjemmesykepleiens økte pasientmengde. Den økonomisk negative effekten blir enda større dersom tildeling fra Husbanken bortfaller.

Politikere – hør på Ottesen! Bruk fornuften, og benytt deres politiske beslutningsmyndighet. Bygging av Onsøyheimen kan ikke utsettes lengre!

Les også

Nygård svarer Laabak: Vi garanterer spadestikk i høst for nye Onsøyheimen