Helsedirektoratet har slått fast at dagens finansieringsmodell ikke egner seg for fødselsomsorgen. Dagens system fører til sparetiltak som reduserer kvaliteten på fødetilbudet og gir jordmorflukt fra sykehusene. Jordmormangel er en konsekvens av at systemene ikke er rigget på befolkningens premisser.

Bærekraft er å satse på jordmødrene og lage tjenester som er fleksible og tilgjengelige for å møte befolkningens behov. Da må det fulle stillinger til, og et tydelig mandat for bruk av jordmødres kompetanse i kommunene og i helseforetakene. Det er kostnadseffektivt, virker rekrutterende og vil avhjelpe mangelen på gynekologer og fastleger.

På Sykehuset Østfold Kalnes har foretakstillitsvalgt for NSF sendt bekymringsmelding til arbeidstilsynet grunnet sommerbemanningen. Jordmødrene stiller opp og strekker seg langt i sommer og mange jobber doble vakter etter forespørsel.

Det gjøres for lite for å beholde de erfarne jordmødrene vi har. I løpet av sommeren og høsten, forsvinner seks jordmødre fra stillingene sine på Kalnes. Flere av disse er 100 prosent stillinger som skal dekkes opp. Likevel får ikke jordmødre i sykehuset fulle stillinger selv om de ønsker det.

Jordmødre tåler og liker travle vakter, men når man går vakt etter vakt uten å rekke og spise eller drikke, tærer det på. Vår arbeidshverdag preges av at jordmødre ikke har bemanning nok til å gi nødvendig overvåking, oppfølging og tilstedeværelse vi ønsker og plikter å gi. Fødsler er avansert akutthjelp som krever tilstrekkelig med ressurser.

En undersøkelse som ble gjort av NSF blant medlemmer i sykehuset Østfold før sommeren, viste at 18 av jordmødrene i Jordmorforbundet NSF har vurdert eller vurderer å slutte i jobben sin på grunn av arbeidspress og lav lønn. Dette er meget bekymringsfullt, og disse signalene må tas på alvor. Dette er dessverre ikke unikt for Kalnes.

Denne problematikken kan ikke løses på et enkelt sykehus. Dette må løses på høyt politisk nivå. Det gjøres ikke med lovnader om styrket fødselsomsorg som ikke holdes, og lønnsoppgjør som ikke engang følger prisutviklingen i samfunnet. Vi trenger å rekruttere nye jordmødre og samtidig beholde dem vi har. Det må handles nå hvis befolkningen fremdeles skal ha et trygt fødetilbud i fremtiden. På landets fødeavdelinger er det nå 250 ubesatte jordmorstillinger, kombinert med stor jordmormangel i kommunene.

Jordmorforbundet vil ha en endret finansieringsmodell for å sikre kvalitet i fødselsomsorgen. Helsedirektoratet bør utrede videre muligheten for å finansiere (deler av) fødselsomsorgen som helhetlige tjenesteforløp. Dette kan integreres i det pågående utviklingsarbeidet knyttet til forløpsfinansiering i innsatsstyrt finansiering. Det må øremerkes midler i statsbudsjettet til dobbel utdanningskapasitet fra 100 til 200 jordmødre årlig og sikres 100 utdanningsstillinger for jordmødre på avdelingene med jordmormangel.

Skal norsk fødselsomsorg skinne igjen må vi ha nok jordmødre i arbeid!