3. desember markeres den internasjonale dagen for funksjonshemmede. Dagen skal bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne og hva som må gjøres for å gi like muligheter til alle mennesker – uansett funksjonsevne.

Dagen er en påminnelse om at rettigheter ikke kommer av seg selv, men at de må kjempes frem. Kampen funksjonshemmede kjemper hver dag for å delta på lik linje med andre viser at det å ha rettigheter ikke nødvendigvis betyr at rettighetene blir innfridd. Fortsatt møter personer med nedsatt funksjonsevne hindre som gjør det vanskelig å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. Selv om mye er gjort, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Likestillingen av funksjonshemmede i Norge har kommet dit det er i dag takket være den iherdige innsatsen lagt ned over flere tiår av funksjonshemmedes organisasjoner og likestillings-aktivister. Bevisstheten rundt hvordan samfunnet skaper barrierer og utestenging av en stor gruppe mennesker gjør at man nå i større grad enn tidligere jobber med universell utforming og medvirkning fra organisasjoner og råd som vet hvor skoen trykker.

I teori og deler av den praktiske politikken så har man tatt inn den relasjonelle forståelse av funksjonsnedsettelse. En ny debatt om hvordan funksjonsnedsettelse skal forstås kommer naturlig nok når CRPD bli inkorporert i norsk lov (som det nå er flertall for sikre på Stortinget).

I 2006 vedtok FN en egen konvensjon for mennesker med funksjonshemninger, med bakgrunn i at «selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid».

Norske myndigheter skal ivareta konvensjonens forpliktelser i all politikkutforming og i alle former for myndighetsutøvelse på alle nivåer, både nasjonalt, i fylker og i kommuner.

Dessverre ser vi altfor ofte at økonomi avgjør hvor frie liv funksjonshemmede kan leve. Det er store forskjeller mellom bydeler og mellom kommuner. Det skal ikke være sånn at hvor du bor i landet avgjør hvor stor innflytelse du har over egen hverdag.

Den politiske plattformen samarbeidspartiene i Fredrikstad styrer etter er ambisiøs og flere punkter omhandler likestilling. For Rødt har dette vært utrolig viktig og en sentral del av at vi gikk inn i det politiske samarbeidet med de andre partiene på venstresiden.

Rødt Fredrikstad var raskt ute og skrev under på likeverdalliansens opprop før valget i 2019. Vi har jobbet systematisk med å fremme funksjonshemmedes synspunkter i flere politiske saker de siste to årene. Vi stod sammen med brukerorganisasjonene i kampen for en god BPA-ordning, vi har flere ganger fremmet forslagene fra råd for personer med nedsatt funksjonsevne i politiske saker, og har jobbet iherdig med planen #LeveMittLiv.

Dialogen vi som parti har med innbyggere og brukerorganisasjoner er helt avgjørende for at vi skal klare å nærme oss et mer likestilt Fredrikstad-samfunn. Den dialogen ønsker vi også velkommen i årene som kommer.

Rødt vil fortsette å kjempe sammen med funksjonshemmedes organisasjoner for et bedre Fredrikstad-samfunn med rom for alle.

Gratulerer med FN-dagen!

Gratulerer med dagen, velkommen til markering ved rådhuset