Gå til sidens hovedinnhold

Flikking på Årum-krysset må forhindres, må til utlandet for å finne løsning som vil fungere

Artikkelen er over 1 år gammel

Tor Jørgensen mener den planlagte utbyggingen av Årum-krysset er flikking som må forkastes. Her lanserer han også forslag til ny Øravei og fellesprosjekt for vei og jernbane i Karlshus. Alle tre er forslag han vil ha inn i neste Nasjonal Transportplan.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ny Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033) er under utarbeidelse og utkast blir lagt frem i 2021. Fredrikstad kommune må komme på banen angående riksveinettet i og omkring byen vår, og frist for innspill er 13. mars via Statens vegvesen og 14. mai fra store bykommuner direkte til NTP-sekretariatet. Det gjelder forbindelse til E6 via Sarpsborgveien, Rv 22, og RV 110 gjennom Karlshus. Andre veier, som Rolvsøyveien, Fv 109, med ny Glommabru, er nå overført til Viken, som også vil måtte utarbeide en Regional Transportplan.

Hovedforbindelsen til Øra industriområde og Borg havn må oppgraderes. Rv 22 bør bygges ut til trefeltsvei med midtrekkverk og farten økes til 90km/t utenfor tett bygd strøk. Samfunnsøkonomisk vil dette gi store innsparinger i form av reduserte ulykkes- og tidskostnader. I tettbebyggelse vil støyskjerming og bruk av miljøtunnel kunne forsvare økt fart og trafikkmengde. Byggekostnadene kan minimaliseres ved å bruke mest mulig av dagens veikropp og utvide denne, noe som også vil gi minimal bruk av dyrket mark sammenlignet med bygging i ny trasé.

Gode argumenter for oppgradering av Rv 22 er økt bruk av transport på sjø via Borg havn, og ikke minst atkomst til et av landets største industriområder med planlegging av felles anlegg for avfallsbehandling.

Årumkrysset er en sak for seg fordi dette er et kryss mellom to riksveier, E6 og Rv 22. Her har staten et dobbelt ansvar og krysset må bygges som et fullskala motorveikryss. Dagens halvskala kryss viser seg etter gjentatte forsøk på utbedring ikke å fungere, og foreliggende planer om nok en flikking på dagens løsning, samt innføring av myke trafikanter må forkastes. I klartekst betyr det utvidelse av dagens halve kløver-kryss til full kløver, som man må se til utlandet for å finne eksempel på (se bilde). Gang- og sykkeltrafikk må ikke innføres i dette krysset, men ledes utenom slik at en utvidelse, som på noe sikt må komme, ikke blir forkludret. Den farlige køen tilbake ut på E6 vil også forsvinne med et fullskala kryss.

Karlshus-traseen for Rv 110 må legges om, og når ny jernbanetrasé etter hvert faller på plass, må bygging av ny Rv 110 sees i sammenheng med IC-prosjektet, både angående planlegging og gjennomføring. Plassering av ny Råde stasjon vil legge føringer for ny Rv 110 samtidig som den også skal betjene stasjonen. Overskuddsmasser fra jernbanebyggingen vil også kunne brukes effektivt til veibygging, så betegnelsen fellesprosjekt er høyaktuelt i dette tilfellet og vil kunne effektivisere anleggsarbeidene for både vei og jernbane. Samfunnsøkonomisk vil et slik prosjekt være lønnsomt med kun tidskostnadene tatt i betrakting når nærmere 10.000 kjøretøy slipper å kjøre gjennom handlegaten i Karlshus.

Kommentarer til denne saken