– Vi ser abso­lutt en ten­dens at flere jenter søker seg til utdan­nings­pro­gram­mene der det tra­di­sjo­nelt har vært veldig stor andel gutter.

Det sier rektor ved Glem­men vide­re­gå­ende skole, Pål Andre Ramberg, til Fredriksstad Blad.

52 prosent har søkt yrkes­fag

Nasjo­nalt har 52 prosent av ele­vene søkt seg til yrkes­fag på VG1. Det skri­ver Kunnskapsdepartementet i en pres­se­mel­ding.

Ande­len jenter som velger bygg- og anleggs­tek­nikk og tek­no­logi- og indu­stri­fag i VG1 er i år rekord­høy.

I 2013 var knappe fem prosent av ele­vene på bygg- og anleggs­tek­nikk jenter, mens drøye tolv prosent av ele­vene på tek­no­logi- og indu­stri­fag var jenter. I år er ande­len jenter hen­holds­vis elleve og 18 prosent. Det har aldri vært flere jenter som søker seg til disse pro­gram­mene enn i år.

Les også

Stine (17) gikk mot strømmen: – Hæ? Skal du ikke studere?

Posi­tive tren­der på Glem­men

I Fredrikstad er også sta­tis­tik­ken på vei opp­over.

I fjor var kun to prosent av ele­vene på elek­tro- og data­tek­no­logi jenter, mens åtte prosent av ele­vene på Tek­no­logi og indu­stri­fag (TIF) var jenter. På Infor­ma­sjons­tek­no­logi (IKT) og medie­pro­duk­sjon var 10 prosent av ele­vene jenter.

Men i år er ande­len jenter hen­holds­vis åtte, 22 og 13 prosent.

– Andel jenter på TIF det kom­mende sko­le­å­ret er rekord, sier en for­nøyd Ramberg.

Svært etter­leng­tet

Assi­ste­rende rektor Cath­rine Monsen hevder det er svært etter­leng­tede tall – med god støtte fra Ramberg.

– Det er veldig gle­de­lig tall. For meg er jenter og tek­no­logi en hjer­te­sak, så jeg kan ikke annet enn å si at dette er veldig, veldig posi­tivt, sier Monsen.

På Glem­men vide­re­gå­ende er kjønns­ba­lan­sen til­nær­met 50–50 mellom jenter og gutter, men Ramberg under­stre­ker at det ikke er til­felle i enkelte klas­se­rom.

– Vi har mange stu­die­ret­nin­ger som er tungt­vei­ende for jenter, og mange som er tungt­vei­ende for gutter. Så i mange klas­ser er kjønns­ba­lan­sen veldig skjev, mener han.

Les også

Emilie (23): – Kundene vil helst ha hjelp av mannfolk. Jeg gjør akkurat den samme jobben

Bevisst rekrut­te­rin­g

– Hva tror dere er årsa­ken til at vi ser denne ten­den­sen nå?

– Jeg tror det er en bar­riere som er blitt litt brutt. Sam­ti­dig så skyl­des det nok den nasjo­nale sat­sin­gen rettet mot jenter og tek­no­logi, svarer Monsen – og legger til:

– Vår egen rekrut­te­ring har nok også bidratt. Vi hadde en egen lokal utdan­nings­messe i fjor og har brukt jenter på stand. Da får kan­skje andre jenter som er usikre stilt noen andre spørs­mål.

Skolen har bevisst brukt jenter i arbei­det med rekrut­te­ring. Ramberg kan også for­telle at de ser at ten­dens gjel­der andre vei også.

– Vi ser at flere gutter velger ret­nin­ger, som har hatt størst andel jenter i mange år. Det også er veldig gle­de­lig for oss, sier Ramberg.

Høye søkertall

Søker­tal­lene på Glem­men vide­re­gå­ende er så høye, at skolen så seg nødt til å opp­rette ekstra klas­ser.

Ramberg for­tel­ler at søker­tal­lene er opp over hele fjøla, men trek­ker frem to linjer som var ekstra popu­lære blant søkerne.

– IKT og medie­pro­duk­sjon fikk tre ganger så mange førstevalgssøkere som det opp­rin­ne­lig var plas­ser til, mens Helse og opp­vekst hadde dob­belt så mange førstevalgssøkere som det opp­rin­ne­lig var plas­ser til, sier han.

Gode jobbmuligheter

Lokale indu­stri­be­drif­ter har lenge ønsket seg mer fag­lært arbeids­kraft. Nå ser det ut som også ele­vene har fått med seg at det er gode jobb­mu­lig­he­ter i fag­fel­tet.

– TIF er et populært fag. I år hadde vi 90 plas­ser på VG1, men indu­strien tren­ger enda flere enn det vi klarer å utdanne, avslut­ter Ramberg.

Les også

Anders (20) valgte bort pugging, lekser og studier: – Jeg trives helt enormt

Les også

Marcus (22) har en jobb som er «sikker som banken»: Sjekk hva slags arbeidskraft Fredrikstad skriker etter