Hvert eneste år er det ca. 1000 innbyggere som flytter til byen vår. Vi setter selvfølgelig stor pris på at det er så mange som ønsker å bosette seg i Fredrikstad. Samtidig gir dette oss noen utfordringer.

Fredrikstad kommune har store oppgaver i spenningsfeltet mellom boligpolitikk, sosialpolitikk, og utbyggingspolitikk. Vi må forholde oss til alt fra økende mangfold og økt kompleksitet når det gjelder boligbehov blant innbyggerne, til svingninger i det lokale boligmarkedet og kompliserte markedsmekanismer som handler om tilbud og prisnivå, og til sterke interessegrupper.

Rollefordelingen i boligpolitikken er slik at kommunen har ansvar blant annet for å bidra til klargjøring av arealer for nybygging og utbygging, for planarbeid, byggesaksbehandling og kommunen har ansvar for husstander med svak økonomisk evne og hushold som av andre grunner ikke kan skaffe seg en bolig på det ordinære boligmarkedet.

Vi ser også at stadig flere benytter seg av media i saksprosesser.

Bolig er, ved siden av arbeid, utdanning og helse, noe av det viktigste for folks velferd. De fleste i Norge bor godt og eier sin egen bolig. Vi er opptatt av å bygge videre på det som fungerer godt. I tillegg er det behov for å ta nye grep, fordi situasjonen i boligmarkedet har endret seg. At folk har et godt og trygt sted å bo til en overkommelig pris har vært og er fortsatt et viktig mål. Det sterkeste virkemiddelet kommunen har er en politisk vedtatt, aktuell arealplan og rask og tilstrekkelig behandling av forslag om arealbruk og nybygging.

I perioder av livet passer det best for mange å leie bolig. Men mange blir leietagere over lang tid selv om de ikke ønsker det, fordi utleieprisene er så høye at det blir vanskelig å spare nødvendig egenkapital til kjøp av egen bolig. Derfor er det også viktig å bygge flere utleieboliger og studentboliger.

Boligpolitikk er sammensatt og utfordrende. Boligpolitikk handler ikke bare om å legge til rette for flest mulig boliger, men også å vurdere konsekvensene av tilflytting som økende press på byer og tettsteder, som igjen fører til blant annet diskusjoner om fortetting kontra spørsmål om markagrensa osv. I situasjoner med tilflytting kommer alle utfordringene knyttet til fortetting i allerede tett bebyggelse inn, naboer, kulturminnevern osv.

By under bygging

Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031. Her skal byens folkevalgte ta stilling til noen svært viktige spørsmål. Blant annet hvor høyt det skal tillates bygges og hvor mye som skal bygges i sentrum. Dette skjer samtidig med at Fredrikstad står foran historisk stor byggeaktivitet. Disse tingene vil FB belyse nærmere i en serie artikler.

Publiserte saker:

Vi opplever også at det er stadig flere som melder sine interesser inn for kommunen i boligfaglige spørsmål og forventer å bli lyttet til. Dette handler om alt fra utbyggere som ønsker å investere i nybygging, beboere med interesser knyttet til sitt bomiljø, ideelle organisasjoner knyttet for eksempel til kulturminnevern og andre. Alle skal bli lyttet til – og de fleste ønsker at de besluttende myndigheter skal ivareta deres interesser. Vi ser også at stadig flere benytter seg av mediene i saksprosesser. Dette enten ved at den enkelte bruker mediene for sin egen sak eller at mediene blir en aktør i prosessen på egne premisser.

Av miljøhensyn er det en fordel om vi bygger flere boliger nær akser og knutepunkter for kollektivtransport. Bilbaserte eneboligområder krever foruten store arealressurser også store energiressurser, både til oppvarming, transport og etablering av infrastruktur. Sentralt beliggende boliger medfører mindre transportarbeid enn perifert beliggende boliger. Fortetting i eneboligområder, i eldre blokkbebyggelse, på tidligere næringsarealer byr på muligheter – og utfordringer.

Vi ser også at i tette boligområder i store og enkelte mellomstore byer har enkelte områder en opphoping av dårlige boforhold og levekår. Grupper med ungdom og andre med lav inntekt kan ha problemer med å etablere seg på boligmarkedet, særlig i pressområder, da det kreves gjennomgående høy egenkapital ved første gangs anskaffelse av egen bolig. De «beste» byboligene bebos av godt voksne mennesker med god råd, mens områder med miljøbelastninger bebos av yngre personer og folk med svakere økonomi.

Til slutt vil jeg igjen minne om at Fredrikstad kommune er positive til at innbyggere velger å flytte til Fredrikstad. Vi ønsker at alle skal trives og ha et godt bomiljø, og vi forsøker etter beste evne å sørge for tilstrekkelig areal til nye boliger og en effektiv og rask byggesaksbehandling.