FB skriver den 23.3. d.å. at Google har slått sammen Fredrikstad og Sarpsborg – vel å merke på kart. FB har rett i at vedlagt kart over Fredrikstad er navngitt med FREDRIKSTAD / SARPSBORG. Vi kan alle være enige at dette ikke er korrekt.

Det saken egentlig handler om, er at disse byene utgjør ett og samme tettsted slik dette begrepet er definert av Statistisk Sentralbyrå (SSB). Ordet tettsted er nevnt i oppslaget, men ikke hva som er bakgrunnen for dette begrepet. Nærmere opplysning finnes på Wikipedia ved søk på ordet tettsted slik det også framgår av oppslaget.

Flere land samarbeider om et felles prosjekt med hensyn til å kartlegge urbane dvs. tettbebygde områder. SSB har valgt å benevne slike områder for tettsted. Så langt var alt ok. Problemet er at dette ordet også er blitt tatt i bruk i dagligtalen, men med et annet meningsinnhold dvs. et annet begrep.

Langt verre er det at departementene bruker ordet tettsted med et annet meningsinnhold i utkast til lover som også er blitt vedtatt av Stortinget. Det skjedde blant annet ved siste lovendring av stadnamnlova. Denne del av loven er derfor både misvisende og feil.

Undertegnede påpekte det ved høringen, men Kulturdepartementet valgte å sjå bort fra det og uten at det ble nevnt i proposisjonen. Det ble med andre ord fortiet. Slik skal det ikke gjøres.

Saken har også noen andre sider. Stadnamnlova § 1 pålegger offentlige organer å bruke korrekte stedsnamn. På grunn av at Google ikke har samordnet sitt kart over Norge med Sentralt stedsnamnregister (SSR) fra Statens kartverk, inneholder Google-kartet flere feil. Det forhindrer offentlige organer fra å bruke Google-kart der det er feilaktig, jf nevnte § 1. Det tryggeste vil være å avstå fra å bruke slike kart for offentlige organer. Alternativet kan fort bli brudd på stadnamnlova.

Det bør også opplyses at det også finnes mange feil i Norgeskart som Kartverket baserer på SSR og derved også feil i SSR. Det er beklagelig, men de enkelte offentlige organer kan ikke ta ansvar for det slik at de fortsatt kan bruke Norgeskart.

Et annet og viktig spørsmål er om Kartverkets arbeid med å rette feil i SSR og Norgeskart er tilstrekkelig effektiv. FB kan gjerne følge opp det.