Med enkle grep kan fjernvarme redusere tonnevis med utslipp av klimagasser på Fredrikstads byggeplasser. Det kan bidra til at kommunen oppnår sine ambisiøse klimamål.

Å bruke fjernvarme til oppvarming rydder plass i strømnettet til elbilladere og annen nødvendig elektrifisering i Fredrikstad. I tillegg sørger fjernvarmen for betydelige reduserte klimagassutslipp. Ett eksempel på dette er at fjernvarme kan erstatte bruk av diesel eller propan til oppvarming på byens byggeplasser.

Midlertidig oppvarming og uttørking på byggeplassen kalles gjerne byggvarme. Byggvarme benyttes til innvendig oppvarming og uttørking av fukt, betongherding, fasadeoppvarming og tining eller frostsikring.

Det er mange forhold som bestemmer hva slags type energi entreprenøren bruker til byggvarmen. Tid på året, muligheter på byggeplassen, krav fra byggherren og løsningsforslag fra utleieselskaper er blant dem. Men ofte er det gammel vane som styrer.

I dag er diesel og propan de to energikildene som i størst grad benyttes til oppvarming på byggeplassen. Dette kan meget enkelt erstattes av fjernvarme der byggeplassene ligger i nærheten av fjernvarmenettet.

Fredrikstad Fjernvarme AS har erfaring med å levere fjernvarme til byggvarme. I perioden 2017 – 2019 ble det levert fjernvarme som byggvarme til 10 prosjekter. Antas det at alternativet i disse prosjektene hadde vært bruk av diesel og propan, tilsvarer disse fjernvarmeleveransene et utslippskutt på ca. 350 tonn CO2 og 3,5 tonn NOX. Figurene nedenfor viser utslippskuttet fjernvarmen har bidratt med sammenlignet med hva det ville vært med fyring med diesel og propan på disse byggeplassene:

For å sette det i perspektiv: Tusen liter diesel holder i 3-4 dager som byggvarme på en gjennomsnittlig byggeplass om vinteren. Det betyr at fossil energi tilsvarende et årsforbruk i en enebolig svis av på 1-2 uker! Et annet moment er at propan ofte fyres direkte i gassbrennere inne i bygningen og tilfører fuktighet som man er ute etter å fjerne. For hver kg propan forbrent produseres det 1,6 kg vann!

Vi i Fredrikstad Fjernvarme AS jobber aktivt med å få flest mulig nye byggeprosjekt til å bruke fjernvarme som byggvarme. Foruten å gi store utslippskutt, er det et konkurransedyktig alternativ og medfører normalt ikke merkostnader, men krever god planlegging.

Det er også bakgrunnen for at nasjonale myndigheter og mange kommuner nå jobber med å stille krav til fossilfrie byggeplasser. I Fredrikstad ligger det allerede godt til rette for å stille slike krav, i og med at det er et godt utbygd fjernvarmenett som leverer miljøvennlig varme gjenvunnet fra Frevar og Kvitebjørn BioEl AS på Øra. Dersom kommunen som et miljøtiltak stiller krav om at et bygg skal koble seg på fjernvarmenettet allerede under bygging, vil de bidra til å sikre enda større klimagevinster enn det Fredrikstad Fjernvarme AS klarer på egenhånd. I områder uten fjernvarme bør det stilles krav til andre fossilfrie energibærere for byggvarme. Dette kan være bioenergi (for eksempel biogass, trepellets eller flis), strøm eller hydrogen.