I vårt Østfold-samfunn er det flere som lever av primærnæringene. Ofte tenker vi jord og skog. Men denne gangen løfter vi frem fisk, fiskeren og fiskerinæringen.

I områdene fra svenskegrensen til Moss er det flere som lever av nettopp denne næringen. Derfor er det aller viktigste vi gjør, å sikre en forvaltning av og rammevilkår for fiske- og oppdrettsnæringen som er forutsigbar og bærekraftig. I dag er det til sammen 81 personer som leverer til Fjordfisk, Østlandets største fiskerimottak beliggende på Hvaler; hvorav 76 fra Østfold og 5 fra Vestfold. Og disse er rene fiskere i vårt nærområde i Østfold. Hoveddelen av disse driver med trålfiske etter reker/kreps.

Øvrige fiskere driver kombinasjonsfiske med teiner etter kreps/krabbe/hummer samt noe drivgarnsfiske og dorgefiske. I tillegg har vi gjennom året gjestebesøk av båter fra andre områder av kysten. Og det gledelige er at flere yngre har startet opp og antall båter er stigende.

Havbruk vil utvilsomt være en viktig og unik ny næring for Hvaler. Dette også i harmoni med Nasjonalparken.

Hvaler Høyre vil tilrettelegge for og styrke både fiskerinæringen med gode rammebetingelser og bedre kvoteordninger. For å være konkret, så vil Høyre styrke satsingen i Utgårdskilen. En helt nødvendig satsing, da det i dag ikke er plass til alle. Dette slik at mottakshavnen vil fungere optimalt. Hvalers unike ressurser ligger innen havbruk, og vi vil søke ordninger som stimulerer til realisering. Lokalt og sentralt!

Vår politiske oppgave er også å tilrettelegge for nye næringsarealer som igjen gir arbeidsplasser og dermed grunnlag for å utvikle velferdssamfunnet på Hvaler.

Høyre har sagt nei til grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen, til tidsbegrensing av oppdrettstillatelser og hjemfallsrett på kysten. Satsing handler blant annet om at vi må sikre at kompetansen, innovasjonen og veksten skjer i Norge, ikke hos våre konkurrenter.

I Høyres møte nå sist i høst med fiskere på Hvaler/Utgårdskilen og våre stortingsrepresentanter og Høyres lokale politikere, ble dette særlig synlig. Her møtte vi en genuin omtanke for og interesse i, nettopp å utvikle næringen. Kunnskap og ny utvikling av redskap og fangstmetoder.

Selvfølgelig handler dette om flere ting, blant annet at kvotestrukturen for kystfiskerne og fiskeindustrien blir så god som mulig. Dette arbeides det med i dag, og regjeringen vil kunne presentere en ny, samordnet og oppdatert plan for kvoter, levering, bearbeiding o.l..

Mer sentralt handler det om å satse på infrastruktur og laboratorier for forskning og utvikling som er innrettet på å styrke havnæringens konkurransekraft og innovasjon, og for å gi Norge økt kunnskap om miljø- og ressurssituasjonen i havet.

Å bidra til at fiskeindustrien får handelspolitiske og industrielle rammevilkår med et tydelig verdikjedeperspektiv som sikrer lønnsomhet, økt produktutvikling og videreforedling, er nødvendig. Havbruk vil utvilsomt være en viktig og unik ny næring for Hvaler. Dette også i harmoni med Nasjonalparken.

Rundt kysten av øyene ligger et vell av forekomster av blåskjell, alger, tang og tare, tunikater og stillehavsøsters.

Derfor er det viktig å fokusere på bedre muligheter for at flere marine virksomheter kan etableres og utvikles på Hvaler. En forutsetning for næringsaktørene er at de offentlige planene for utnyttelse av arealer og ressurser, avklarer bransjens behov og er godt samordnet for hele kyststrekningen.

Relativt begrensede, marine arealer langs kysten av Skagerrak tilsier at høsting av større kvanta av nye arter neppe er realistisk, men her kan likevel finnes spesielle arter som har et stort verdiskapningspotensial. Mange av disse befinner seg nettopp i Hvalers nære farvann.