Gå til sidens hovedinnhold

Derfor ble han dømt - les hele dommen

Artikkelen er over 13 år gammel

Her er Oslo tingretts begrunnelse for å dømme Morgan Andersen for dokumentfalsk og falsk anmeldelse.

Rettens bemerkninger:

Sakens bakgrunn.
Tiltalte var administrerende direktør i FC Lyn Oslo i tiden 2004 – 2005.
Den nigerianske fotballspilleren Obi Mikel er født 22. april 1987. Som 17-åring kom han til Norge i august 2004 sammen med tre andre nigerianske ungdommer for å studere ved fotballinjen ved NTG ( Norsk Toppidrett Gymnas). I den forbindelse ble det inngått en avtale den 24. august 2004 mellom NTG og Profile Sport Limited v/ fotballagent Rune Hauge, heretter kalt PS. Ifølge denne avtalen hadde NTG bare rett til å bruke Mikel på skolelaget til NTG/LYN. NTG hadde heller ikke anledning til å benytte Mikel som spiller for andre lag eller klubber uten uttrykkelig godkjenning og hadde ingen rettigheter i forbindelse med eventuell overgang til ny klubb. En tilsvarende avtale ble inngått mellom FC Lyn og PS den 8. september 2004.

I retten har Hauge forklart at han tilfeldig hadde kommet i kontakt med Mikel som ble betraktet som et stort fotballtalent. I følge Hauge var Mikel representert av det engelske fotballagentfirmaet, SEM (Sport Entertainment & Media Group Limitid) v/ Jerome Anderson. Hauge hadde også kontakt med den engelske fotballklubben Chelsea. Klubben var interessert i Mikel som en lovende fotballspiller, men en spiller utenfor EU-området som var under 18 år, ville ikke få oppholds- og arbeidstillatelse i Storbritannia. Det ble derfor avtalt at Mikel skulle være i Norge og spille fotball en periode før han skulle til Chelsea i England. Chelsea skulle betale skolepenger og opphold for spillerne i Norge. Dette skal ha blitt avtalt allerede i juni 2004 og skal ha vært bakgrunnen for de nevnte avtalene av 24. august og 8. september 2004. Etter rettens oppfatning støttes denne fremstillingen i hovedsak av tiltaltes forklaring.

NFF (Norges Fotballforbund) ga Mikel spilletillatelse som amatør for Lyn fra og med 31. august 2004.

I retten har det blitt dokumentert en spillekontrakt mellom Mikel og Lyn av 8. september 2004 som Mikels far undertegnet som verge - ”as guardian” - 14. september 2004. Avtalen gjaldt for perioden 9. april 2004 til 31. desember 2006. Det er også fremlagt en avtale mellom de samme av samme dato, men med en annen forside der varigheten er fra 8. september 2004 til 31. desember 2006. Videre er det fremlagt en avtale av samme dato mellom Mikel og Lyn medundertegnet av John Shittu – ”as guardian”– som gjaldt for perioden 9. april 2004 til 31. desember 2005. Tiltalte hevder at sistnevnte avtale er forfalsket. Alle avtalene har samme standard innhold og er såkalte proffkontrakter. Under hovedforhandlingen ble det opplyst at det ikke fins originale eksemplarer av noen av disse avtalene.

Lyns oppfatning av Mikels talent som fotballspiller kom til uttrykk i e-mail fra Lyns trener til NFF den 16. september 2004 der det ble gitt uttrykk for at laget var meget interessert i å få tegnet en proffkontrakt med spilleren. I svaret fra NFF av 20. september s.å. ble det meddelt at Lyn måtte vente til spilleren fylte 18 før det kunne inngås profesjonell kontrakt. Dette var Lyn uenig i. Tiltalte sendte et brev til NFF på engelsk med kopi til det internasjonale fotballforbundet FIFA der det ble søkt om tillatelse til endring av Mikels status fra amatør til profesjonell fotballspiller. Søknaden fikk tilslutning hos NFF, men i svarbrev til NFF av 5. oktober 2004 avslo FIFA søknaden under henvisning til at vilkårene for å endre status fra amatør til profesjonell spiller ikke var oppfylt. Samtidig ble det gitt uttrykk for undring over at det ikke var blitt fremmet noe ønske om registrering av spilleren som amatør. Mikel hadde da fått arbeidstillatelse fra UDI for ett år med mulighet for forlengelse.

FIFA fastholdt sin oppfatning i brev til NFF av 5. november 2004 etter at Lyn hadde fremmet en ny forespørsel om registrering fra amatør til profesjonell.

Den 26. januar 2005 sendte tiltalte et brev til klubbens advokat, Erik Nadheim, med kopi til styret, om de fire nigerianske spillerne som Lyn hadde et forhold til, herunder Mikel og Bala. Der oppsummerte han bakgrunnen for Lyns engasjement og bekreftet forholdet til PS v/ Hauge. Om agentavtale mellom spillerne og SEM og deres forhold er det angitt følgende i 3. avsnitt:

”I tillegg foreligger det agentavtaler mellom spillerne (deres foreldre) og Jerome Andersson , som er en av Englands største agenter. De bruker en kar som heter John Shittu. Nigerianer bosatt i London, som også er rådgiver for Nigerianske fotballforbundet, til å finne spillere og få visum, samt spillepass ut fra Nigeria. Spillerne og foreldrene har blitt lovet penger over to år som aldri har kommet, der vi den siste tiden har presset agentene til å holde det de har lovet.

Retten finner også grunn til å gjengi de to siste avsnittene i brevet:

”Vi innser at disse agentfirmaene har sin del av ”æren” for at disse spillerne er i FC Lyn Oslo og de har også investert penger i spillerne. Vi ønsker allikevel å sikre to ting: at FC Lyn Oslo også får sin del av ”kaka” ved en overgang for disse spillerne, og at spillerne fritt kan velge hvilke klubber de kan spille for, ikke bli tvunget til Chelsea, hvis dette ikke er rett for dem.

Jeg ber deg derfor se på avtalene, komme med forslag til avtale som også sikrer oss noe i dette spillet, også se hvorvidt innholdet i den ene avtalen vi har skrevet under på kan sies opp eller om det er noe i denne som er til vår fordel. Tenker f. eks. på henvisningen til FIFAs regelverk.”

Den 7. april 2005 sendte NFF et brev til Lyn om de nigerianske spillerne. I brevet gjengis tidligere avslag på søknader om registrering av Mikel som profesjonell i Norge. Det ble opplyst at ingen av de profesjonelle spillekontraktene som var blitt inngått med disse spillerne, var gyldige . Samtidig ble det opplyst at den dagen spillerne fyller 18 år, kan kontrakt for profesjonell spiller inngås og sendes NFF, men at spillerne først kunne delta som profesjonelle fra den dato som fremgår av skriftlig beskjed fra NFF.

Tiltalte har forklart at det forelå utkast til avtale med Chelsea i april 2005 samtidig som det ble etablert kontakt med en representant for ManchU 18. eller 19. s.m.

Tiltalebeslutningen post I
Denne tiltaleposten gjelder to innleveringer til NFF av ettergjorte spillekontrakter mellom Lyn og Mikel. Den ene kontrakten skal ha blitt innlevert til NFF i tilknytning til Mikels 18-års dag den 22. april 2005. Den andre skal ha blitt innlevert i månedsskiftet mai/juni 2005. Selv om begge innleveringene er omtalt under samme post i tiltalebeslutningen, finner retten det naturlig å anse disse som to straffbare handlinger i realkonkurrens.

Om forståelsen av straffeloven § 182 første ledd vil retten bemerke at et dokument er ettergjort når det i sin helhet er falsk. Falsk er det når det ikke stammer fra den som har utgitt det eller dette bare er delvis tilfelle. Straffeloven § 182 første ledd krever dessuten at dokumentet er benyttet i rettsstridig hensikt.

Retten vil først vurdere om straffbarhetsvilkårene er oppfylt i forbindelse med innleveringen av spillekontrakten den 22. april 2005.

Dagen etter at Lyn hadde mottatt brevet fra NFF av 7. april 2005, sendte tiltalte e-mail med to vedlegg til Stein Hoff, som var administrasjonssekretær i Lyn. Det ene var betegnet Ezekiel Bala, det andre John Obi Mikel. Det er ubestridt at vedleggene var utkast til førsteside i standard proffkontrakt som for Bala skulle gjelde fra 8. april 2004 til 31. desember 2006 og for Mikel fra 22. april 2004 til 31. desember 2006. Bala fylte 18 år 8. april og Mikel 18 år 22. april 2005.

I retten har Hoff forklart som vitne at han oppbevarte spillekontrakter og annet som gjaldt spillerne i en mappe for hver spiller. Han fikk telefon fra tiltalte der han ble bedt om å kopiere de to spillernes proffkontrakter fra 2004 og bytte ut førstesidene med vedleggene til e-mailen og levere kontraktene til NFF. Dette gjorde han og NFF utstedte lisens som profesjonell fotballspiller for Mikel på hans 18-års dag den 22. april 2005. Dermed fikk Mikel spille kamp mot Start søndag 24. april.

To representanter fra NFF har blitt avhørt som vitner, Stein Pedersen og Tor Egil Grønnerud. De har forklart at det i 2005 ikke ble innlevert noen annen kontrakt mellom Mikel og Lyn før 30. mai 2005. Dette er ikke bestridt. Retten legger videre til grunn at kontrakten som ble innlevert 22. april 2005 fremstår som en kopi av kontrakten av 8. september 2004 der Mikels far har medundertegnet unntatt førstesiden der kontraktens varighet var blitt endret til å gjelde fra 22. april 2004 til 31. desember 2006. Årstallet 2004 er åpenbart en feilskrift som advokat Nadheim gjorde oppmerksom på da han oversendte en kopi av kontrakten til Chelseas advokat, Russells Solicitors v/ Mr. Tregear 25. mai 2005. To dager før hadde Nadheim bedt tiltalte skaffe ”aprilavtalen fra i år”. Tiltalte svarte samme dag at han ville sende over avtalen neste morgen. Den 25. mai skal kontrakten ha blitt fakset over til Nadheim etter at tiltalte hadde bedt Stein Pedersen i NFF om å gjøre det. Den 26. mai bemerket advokat Tregear at den oversendte avtalekopien var datert og undertegnet av Mikels far den 14. september 2004.

På denne bakgrunn er retten derfor ikke i tvil om at tiltalebeslutningen gir en riktig beskrivelse av hendelsesforløpet når det gjelder innleveringen av en ettergjort kontrakt til NFF den 22. april. Tiltalebeslutningen angir imidlertid uriktig at den nye forsiden på kontrakten var datert 22. april 2005. Som nevnt var den datert 22. april 2004. Videre er retten ikke i tvil om at Hoff handlet etter instruks fra tiltalte. Det vises til e-mailen fra tiltalte til Hoff av 8. april med vedlegg og Hoffs vitneforklaring i retten samt det forhold at tiltalte var Hoffs overordnede. Retten er dermed overbevist om at tiltalte forsettlig har medvirket til den straffbare handling som er beskrevet i tiltalebeslutningen post I første del. Retten er også overbevist om at tiltalte gjorde dette for å oppnå et uberettiget krav på spillelisens for Mikel som profesjonell fotballspiller. Han har derved gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 182 første ledd første straffalternativ.

Retten vil så ta stilling til om straffbarhetsvilkårene er oppfylt for den andre straffbare handlingen i tiltalebeslutningen post I - innleveringen av proffkontrakt med Mikel til NFF den 30 mai 2005.

Tiltalte har forklart at Hoff innleverte feil kontrakt med Mikel til NFF og at han derfor selv måtte innlevere den riktige avtalen den 30. mai 2005. Denne avtalen skal han ha skrevet utkast til den 21. april i tre eksemplarer som han la på kontoret til Stein Hoff. Dagen etter ble det holdt pressekonferanse der Henning Berg ble presentert som ny trener. Senere samme dag fikk han vite av Hoff at alt var i orden og at de hadde fått spilletillatelse for Mikel. På spørsmål fra aktor forklarte tiltalte at Hoff hadde sagt at Mikel ikke ville undertegne den 22. og at han ville ta kontrakten med hjem.

Tiltalte har videre forklart at han i forkant av kampen den 24. fikk en konvolutt av Mikel som han trodde inneholdt en gyldig kontrakt og som han senere leverte inn på Hoffs kontor. Tiltalte ble foreholdt at han i politiavhør har sagt at han fikk konvolutten etter kampen, men i retten sa han at konvolutten kunne ha ligget i trenerrommet under kampen.

Vitnet Atle Brynestad har forklart at tiltalte kom inn i garderoben før kampen den 24. med en stor hvit konvolutt og sa at ”her er avtalen” med Mikel. Vitnet Sveinung Lunde har også forklart at da spillet startet kom tiltalte med en konvolutt som han oppfattet som spillerkontrakt for Mikel.

Vitnet Hoff har ikke kunnet bekrefte at han i perioden 21. – 24. april skal ha mottatt noe kontraktsutkast av tiltalte som han skulle forelegge Mikel og Shittu for underskrift.

Mikel er blitt avhørt av politiet den 1. mars 2007. Avhøret er fremlagt for retten av aktor i oversatt stand med tiltalte og forsvarerens samtykke. Mikel skal ha forklart at det var meningen han skulle til Chelsea da han ble 18 år. Han skal ha benektet at han skulle hatt et møte med Stein Hoff på 18-års dagen den 22. april for å undertegne en kontrakt. Han skal ha sagt at han aldri gjorde det og at det ikke fant sted noe møte. Mikel skal også ha benektet at han overleverte noen kontrakt til tiltalte i anledning kampen mot Start den 24. s.m. Han spilte kampen mot Start fordi han trodde han hadde en kontrakt med Lyn som han hadde undertegnet med sin far.

Fotballagent Olatunji John Shittu har også blitt avhørt av politiet v/ Økokrim. Avhøret er fremlagt for retten av aktor i oversatt stand med tiltalte og forsvarerens samtykke. Shittu skal ha bekreftet at det ble undertegnet kontrakt i september 2004 mellom Mikel og Lyn og kunne ikke huske at det ble inngått noen ny kontrakt våren 2005. For øvrig skal han i hovedsak ha vist til sin forklaring til FIFA.

Tiltalte har videre forklart at Mikel ønsket overgang til ManchU og ville ikke at Shittu ble blandet inn. Det ble oppnådd enighet med ManchU om en opsjon, men avtaleutkastet som ble oversendt 28. april var for dårlig. Dagen etter fikk Mikel hjelp av Nadheim til å si opp sin tidligere agentkontrakt. Shittu kom til Norge 11. mai s.å. og etter dette fikk de ikke lenger ha noen kontakt med Mikel, og Shittu tok Mikel ut av Norge.

På denne bakgrunn må retten konstatere at ingen kan bekrefte at det ble inngått noen ny avtale med Mikel den 22. april eller senere. Ingen av dem som skal ha undertegnet har kunnet bekrefte inngåelsen. Tiltalte har ikke påstått at det ble avholdt noe møte der han selv var til stede og signerte sammen med Mikel og Shittu. Angivelsen i Outlook –programmet på tiltaltes PC den 22. april om ”Kontrakter Mikel til Stein” er høyst sannsynlig laget inn i ettertid i desember 2004.. Retten viser til bevisføringen om dette. Dessuten har Mikel benektet i politiavhør at det ble avholdt noe møte og at han undertegnet noen kontrakt med Lyn. Shittu har heller ikke kunnet bekrefte at det ble inngått noen kontrakt med Lyn på dette tidspunkt. Slik retten oppfatter tiltalte skal han ikke ha vært til stede ved avtaleinngåelsen, bare ha levert inn et utkast på kontoret til Hoff den 21. april.

Konvolutten som tiltalte skal ha fått av Mikel den 24, har tiltalte forstått inneholdt en undertegnet kontrakt. Denne ble ikke innlevert til NFF men til Hoff. Hvis tiltaltes forklaring legges til grunn, må det da ha ligget en originalkontrakt på Hoffs kontor fra den 24. april helt til den ble funnet der av tiltalte 30.mai etter at Hoff ble syk.

Retten kan imidlertid ikke se at det er noen rimelig grunn til å feste lit til tiltaltes forklaring her. Det er ubestridt at NFF bare fikk èn kontrakt av Hoff. Den ble innlevert den 22. april. Det fremgår av påtegning og stempel på kontrakten. Hoff og vitnene fra NFF har bekreftet at det ble gitt spillelisens til Mikel samme dag. Med andre ord er det spillelisensen og ikke kontrakten som tiltalte hevder han fikk fra Mikel på spilledagen som ga Mikel rett til å spille kamp denne dagen. Tiltalte var klar over at en kontrakt i seg selv ikke ga spillelisens, jf. brevet fra NFF av 7. april og må ha forstått at det allerede var blitt innlevert en ny kontrakt med Mikel til NFF før kampen den 24. april. Likevel ber han informasjonssjef Joachim Andersen sende en e-mail til Stein Pedersen hos NFF den 25. mai der han ba om at ”kontrakten til John Obi Mikel” blir fakset til Nadheim etter at advokat Nadheim hadde laget et utkast til brev til advokat Tregear hos Russells Solicitors, som ble forelagt tiltalte med forespørsel om han kunne sende ”aprilavtalen fra i år”.

Etter at Nadheim hadde fått kopi av avtalen fra NFF, ble brevet til Russels sendt samme dag, 25. mai. I brevet er det i andre avsnitt angitt at

”Mikel has signed two contracts with FC Lyn Oslo. The first , dated 8. september 2004, was enclosed to my first letter. The second contract, dated 22. april 2005 (on page 1 it states wrongly 2004), is enclosed here”.
Etter at den engelske advokaten hadde reagert på at den oversendte avtalekopien var datert av Mikels far den 14. september 2004, ble dette forelagt tiltalte av Nadheim samme dag som ba om en forklaring. I sitt svar pr. e-mail til Nadheim den 26. mai skrev tiltalte følgende:

”Jeg forklarer c som følger: Kontraktens innhold er helt lik som den som ble inngått 14.09.04. Det er bare forsiden og erklæringen til NFF som er ny, undertegnet av Mikel den 22.04.05. Vår sekretær Stein Hoff og Mikel har utført dette, og beklageligvis har han skrevet 22.04.04 i stedet for 22.04.05. Den ble allikevel godkjent av NFF, som kun var opptatt av at han kunne får profflisens den 22.04.05.”

Dette må sammenholdes med at i kontrakten som tiltalte hevder han hadde levert på Hoffs kontor, var løpetiden på førstesiden satt fra 22. april 2005.

Retten er derfor overbevist om at tiltalte helt frem til dette tidspunkt ikke kan ha trodd at kontrakten som han skal ha fått i konvolutt fra Mikel den 24. april var blitt innlevert til NFF. Da er det underlig at tiltalte ikke besvarte Nadheims henvendelse den 23. mai ved å ta kopi av kontrakten som angivelig lå på Hoffs kontor i stedet for å la informasjonssjefen be Pedersen hos NFF fakse over til Nadheim kontrakten som NFF fikk innlevert den 22. april. Det er også underlig at ingen andre har sett den virkelige avtalen som tiltalte skal ha levert på Hoffs kontor før tiltalte innleverte den til NFF så sent som den 30. mai. Tiltalte visste at spilletillatelsen var gitt på grunnlag av en annen kontrakt som var blitt innlevert til NFF. Han hadde derfor all grunn til å bringe orden i avtaleforholdene lenge før det toppet seg i forbindelse med Nadheims korrespondanse med den engelske advokaten i slutten av mai. Det gikk så langt at advokat Nadheim i notat til tiltalte den 27. mai konkluderte med at det ikke var inngått noen ny kontrakt med Mikel. Tiltaltes handlemåte sett i sammenheng tilsier derfor at kontrakten som ble innlevert til NFF den 30. mai og som skal ha blitt inngått 22-24. april, ikke eksisterte før etter 27. mai.

Det er på det rene at det ble avholdt et møte hos Nadheim på morgenen den 30. mai. Tiltalte har forklart at han før møtet samme dag fant to eksemplarer av den nye avtalen med Mikel på kontoret til Hoff som da var sykemeldt . Han tok med en kopi til møtet hos Nadheim. Etter møtet leverte tiltalte et originalt eksemplar til NFF etter at Nadheim hadde varslet Grønnerud hos NFF.

Etter dette er det god grunn til å tro at avtalen som ble innlevert 30. mai var ettergjort eller forfalsket. Det neste spørsmålet er hvordan dette er blitt gjennomført. Avtalen fremstår som en original med originale underskrifter.

I tiltalen er det angitt at avtalen som ble levert 30. mai er originalavtalen fra september 2004 der også Shittu hadde undertegnet, men at tiltalte byttet ut side 1 og side 5 med nye sider med ny datering. Ved nærmere granskning av blekkpasta brukt til initialer, underskrift og datering, har overingeniør Ovrum Jacobsen hos Kripos funnet at den blå blekkpastaen i initialene ”MA” på side 1 sannsynligvis er av samme type som er benyttet på side 5 og at denne blekkpastaen er forskjellig fra den som er benyttet på side 2 og 3 og i Morgan Andersens underskrift på side 6. Den svarte blekkpastaen som er benyttet i initialen ”OJ” på side 1 er tilsvarende ikke av samme type som svart pasta benyttet på side 2 og 3 og i underskriften til Mikel og Shittu på side 6. Etter rettens mening tyder dette på at side 1 og 5 ikke er en del av samme kontrakt som de andre sidene. Forsvareren har hevdet at det kan ha blitt byttet penn i forbindelse med undertegningen, men retten finner det lite sannsynlig at det skal ha skjedd for både tiltalte og Shittu som tydligvis har benyttet forskjellige penner. Undersøkelsen hos Kripos avdekket også at side 1 og side 5 var blitt gjennomhullet med 4 færre hull enn de øvrige sidene som hadde 14 hull. Dette tyder på at dokumentet har vært stiftet sammen flere ganger uten at de fremlagte side 1 og side 5 var med, mao. at de er blitt byttet ut. Etter rettens mening er det ikke sannsynlig at nettopp disse sidene er blitt ombyttet med sidene i en annen originalkontrakt slik forsvareren har antydet. Det foreligger bare en originalkontrakt i saken, selv om dateringen på side 5 i originalkontrakten sammenholdt med kopien som ble levert til advokat Nadheim tyder på at det kan ha vært to originaler, iallfall av side 5.

Etter rettens oppfatning gir den tekniske undersøkelsen av originalkontrakten som ble innlevert NFF den 30 mai 2005 grunn til mistanke om at kontrakten er forfalsket. Mye tyder på at det er kontrakten av september 2004 som er brukt som grunnlag for forfalskningen. De tre underskriftene på side 6 er helt like og likt plassert på de to kontraktene. Det samme gjelder initialene på side 2 til 4 og Lyns logo på samme sider og på side 6.

Forsvareren har med tyngde påstått at det er kontrakten fra september 2004 som er forfalsket og at denne kontrakten ikke dukket opp før på høsten 2005.

Forsvareren har anført at det var nødvendig med en ny kontrakt med Mikel da han fylte 18 år. Det er retten ikke enig i. Poenget med ny kontrakt som myndig måtte bare være at han da skulle kunne få lisens fra NFF til å spille tippekamper for Lyn, men Mikel var i følge sin politiforklaring inneforstått med at han snart skulle til Chelsea, eventuelt ManchU, og fortsette sin fotballkarriere der. Retten kan ikke se at det var nødvendig med noen ny avtale med Lyn for at han skulle spille for Chelsea, for så vidt heller ikke i forhold til ManchU. Tvert om ville en ny avtale med Lyn medføre riskio for at han ble bundet til Lyn i hele kontraktsperioden frem til 31. desember 2006. Etter rettens mening hadde heller ikke Shittu noe motiv for å undertegne kontrakten sammen med Mikel. Shittu arbeidet for SEM og var inneforstått med at Mikel skulle gå over til Chelsea slik opplegget var helt siden sommeren 2004.

Retten vil peke på at kontrakten fra september 2004 inneholder Lyns logo på side 5 som er dateringssiden. Kontrakten som er datert 22. april 2005 og som ble innlevert 30. mai – aprilkontrakten - inneholder ingen logo på side 5. Logoen som er påført må derfor også ha blitt forfalsket av Shittu uten at det synes å ha vært nødvendig. Retten er derfor ikke enig med den private skriftsakkyndige, Odd Holmen, som i sin fremlagte erklæring har påstått at aprilavtalen ikke kan være kopiert fra septemberavtalen. På spørsmål under telefonavhøret i hovedforhandlingen har han imidlertid ikke utelukket dette hvis septemberavtalen har fullstendige initialer på side 2 til side 4.

I politiavhør har Mikel forklart at han undertegnet to kontrakter i midten av september. Den som Shittu skal ha medundertegnet er datert 8. september 2004, samme dag som kontrakten som faren medundertegnet den 14. s.m. Det er mulig Shittu ikke var i Norge på dateringstidspunktet, men han kom noen dager senere og det kan etter rettens mening ikke tillegges nevneverdig vekt i forbindelse med gyldighetsspørsmålet. Retten kan heller ikke se at det er noe påfallende at Shittu medundertegnet selv om det ikke var nødvendig for gyldigheten, likeså lite som det var nødvendig etter at Mikel fylte 18 år. I begge tilfeller hadde han et agentforhold til Mikel.

Kontrakten som faren hadde medundertegnet utløp 31. desember 2006 mens kontrakten
som Shittu undertegnet utløp 31. desember 2005. Retten kan heller ikke se at dette gir holdepunkt for forfalskningsteorien. Det er intet som skulle tilsi at det var mindre aktuelt for Shittu å ønske en kort kontraktstid for Mikel i september 2004 enn etter at konflikten oppsto høsten 2005.

Som bevis for at Lyn ønsket å få Shittus medunderskrift på septemberkontrakten har aktor vist til en telefaks fra tiltalte til PS (Profile Sport) v/ Jeff Weston og John Shittu som var sendt fra Lyns faksmaskin 8. september 2004. Telefaksen viser til møtet med Rune Hauge som partene er enige om fant sted samme dag. Som vedlegg til faksen skal ha medfulgt et kontraktsutkast datert samme dag. Et liknende kontraktsutkast ble sendt samme dag til Mikels far for medunderskrift. Retten kan ikke se at det er noe påfallende ved dette. Tiltalte har også erkjent at han hadde møte med Shittu i Oslo den 15. september. Etter rettens mening underbygger dette forklaringen til Mikel og Shittu.

Tiltalte har påstått at telefaksen til PS er falsk. Det er riktig at datoen i teksten i faksen er 2004-02-03. Dessuten er det påført en dobbel hilsen – ”Kind regards” og ”Yours sincerely”. Retten kan likevel ikke anse dette som et holdepunkt for at faksen er falsk, men heller et holdepunkt at tiltalte har brukt et gammelt faksdokument som grunnlag. At PS/ Shittu er kalt ”guardian” er ikke adekvat, men er i overensstemmelse med hva han ble benevnt i den påstått riktige aprilkontrakten. Retten vil dessuten vise til fremlagt kopi av en annen faks fra tiltalte datert 2004-09-15 til samme med samme doble hilsen på engelsk.

Etter dette kan retten ikke se at det er grunn til å tro at kontrakten med Mikel av 8. september 2004 som Shittu har medundertegnet, er forfalsket.

Som nevnt er det ikke funnet noen andre originalavtaler enn den som ble innlevert til NFF den 30. mai 2005. Allerede 31. mai har tiltalte måttet be NFF kopiere den innleverte kontrakten. Den 16. juni s.å. har Grønnerud i e-mail til Nadheim gitt uttrykk for overraskelse over forespørselen fra tiltalte og vist til at kopien av kontrakten har ligget uavhentet hos NFF. Retten vil også vise til at Hoff har opplyst at det ble etablert en egen perm med dokumenter for hver spiller hos Lyn. Mikels perm har vært oppbevart av tiltalte frem til han fremla den under hovedforhandlingen. Det er derfor grunn til å tro at det ikke fins noen annen original av avtalen av 22. april enn den som ble levert til NFF 30. mai. Dette styrker mistanken om forfalskning.

På denne bakgrunn er retten ikke i tvil om at kontrakten er ettergjort og at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalen post I ved at han den 30. mai 2005 innleverte til NFF en spillekontrakt mellom Lyn og Mikel medundertegnet av Shittu datert 22. april 2005 til tross for at han visste at den var ettergjort idet han hadde benyttet en annen kontrakt av 8. september 2004 mellom de samme parter og satt inn en ny side 1 og side 5 slik at kontrakten fremsto som inngått den 22. april 2005. Han har utvilsomt gjort dette for å gi inntrykk av at fotballklubben Lyn hadde inngått en proffkontrakt med Mikel etter at han var blitt myndig for derved å opprettholde spillelisensen som profesjonell og avtale spillerovergang til annen klubb. Han har således gjort seg skyldig i forsettlig overtredelse av straffeloven § 182 første ledd første straffalternativ.

Ad tiltalen post II
Det er på det rene at tiltalte ble anmeldt til politiet av John Obi Mikel den 23. november 2005 for dokumentfalsk. Den 30. januar 2006 ble John Ola Shittu anmeldt til politiet av tiltalte for at han skal ha forfalsket kontrakten som han påstår ble inngått 8. september 2004. Anmeldelsen skjedde gjennom advokat Cato Schiøtz.

På grunnlag av drøftelsen foran vedrørende septemberavtalen som Shittu medundertegnet, er retten overbevist om at tiltalte var klar over at denne eksisterte og at det ikke var grunnlag for å hevde at Shittu hadde laget en antedatert forfalskning. Ved å fremsette anmeldelsen til politiet har tiltalte utvilsomt vært klar over at følgen sannsynligvis kunne bli at Shittu ble siktet eller domfelt for dokumentfalsk som er en forbrytelse. Tiltalte har dermed også gjort seg skyldig i falsk anmeldelse, jf. straffeloven § 168 første straffalternativ.

Straffutmåling
Tiltalte er ikke tidligere straffedømt. Han er nå funnet skyldig i to tilfeller av dokumentfalsk og en falsk anmeldelse. Overtredelse av straffeloven § 182 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 2år. Overtredelse av straffeloven § 168 første straffalternativ straffes med fengsel fra 6 måneder inntil 8 år.

Lovgiveren har valgt en streng strafferamme for falsk anmeldelse når anklagen gjelder en forbrytelse. Høyesterett har gjentatte ganger understreket at almennpreventive hensyn gjør seg sterkt gjeldende i slike saker. På den annen side foreligger det ingen holdepunkter for at tiltalte hadde til hensikt å oppnå egen økonomisk fordel.

Dokumentforfalskningene er også alvorlige og må ses i sammenheng. Retten er overbevist om at hensikten ikke bare var å få spilletillatelse for Mikel på 18 års dagen slik at han kunne spille kamper for Lyn i tippeligaen. Hensikt var også å ha en kontrakt som kunne benyttes for salg av spilleren til andre klubber. Det vises til tiltaltes bemerkning i brevet til styret av 26. januar 2005 om ønsket å sikre Lyn sin del av ”kaka” ved overgang av spillerne. Dette ble fulgt opp ved kontakten som ble tatt med ManchU i april og den senere kontrakten med samme klubb den 29. Dette dreier seg om betydelige beløp. Senere skal de involverte har løst saken seg imellom ved en forliks- og overgangsavtalen av 2. juni 2006 mellom fotballklubbene og ved felles erklæring av 12. juni 2006 om tilbaketrekning av anmeldelsene fra Mikel, tiltalte og Lyn.

Retten skal idømme en samlet straff for de straffbare handlingene, jf. straffeloven § 62 første ledd. Som utgangspunkt vil en fengselsstraff på ett år være passende slik aktor har foreslått.

Det er nå snart gått tre år siden handlingene ble foretatt og mer enn to år siden handlingene ble politianmeldt. Retten viser også til det inngåtte forlik mellom de involverte og at anmeldelsene er trukket tilbake. Videre legger retten noe vekt på at dommen vil kunne få yrkesmessige følger for tiltalte. Dette gir grunnlag for betinget straff, helt eller delvis.

Ved vurderingen av hvor mye av straffen som skal gjøres betinget, har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, som består av to meddommere, har funnet grunn til å gjøre hele straffen betinget. Mindretallet, rettens formann, har funnet at det av hensyn til den alminnelige lovlydighet på dette området bør reageres strengere. Kontrakter om profesjonelt fotballspill dreier seg ikke bare om betydelige beløp, men også om arbeidsforhold av stor betydning for utøverne. Den uriktige anmeldelsen gjør det hele enda verre. Mindretallet finner derfor at bare seks måneder av straffen bør gjøres betinget slik aktor har foreslått.

Etter dette settes straffen til fengsel i ett år som i sin helhet gjøres betinget med en prøvetid på to år, jf. straffeloven §§ 52 – 53.

Saksomkostninger
Etter straffeprosessloven § 436 skal domfelte som hovedregel idømmes saksomkostninger. Ved fastsettelsen av omkostningenes størrelse skal det tas hensyn til tiltaltes økonomiske evne, jf. straffeprosessloven § 437. På denne bakgrunn fastsettes saksomkostningene skjønnsmessig til kr. 20 000.

Dommen er enstemmig bortsett fra straffutmålingen som er gjort under dissens slik det fremgår av premissene.

D o m s s l u t n i n g :

1. Morgan Andersen, født 07.04.1966, dømmes for overtredelse av straffeloven 182 første ledd første straffalternativ og straffeloven § 168 første straffalternativ, jf. straffeloven § 62 til en straff av fengsel i 1 – ett – år. Fullbyrdelsen av straffen utsettes i medhold av straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på 2 – to – år.

2. Morgan Andersen, født 07.04.1966, dømmes til å betale kr. 20 000 – tjuetusen – i saksomkostninger til statskassen.


****

Domsforkynning
Dommen ble lest opp i nærvær av domfelte og hans forsvarer samt påtalemyndighetens representant. Domfelte ble orientert om at dommen derved var forkynt for ham og om adgangen til å anke dommen, frist og fremgangsmåte.

Domfelte ble gjort kjent med hva det betyr at dommen er gjort betinget, hva vilkårene går ut på og følgene av vilkårsbrudd, jf. straffeloven § 54 a. Han fikk utdelt ”Rettledning til domfelte” og beskjed om at kopi av dommen vil bli sendt i posten med det første. Etter konferanse med sin forsvarer erklærte han at han anket.

Påtalemyndighetens representant tok betenkningstid.

Kommentarer til denne saken