Etter nærmere 20 års manglende kommunal styring, særdeles slett ledelse av FEAS, og tapping av utbytte fra monopolbedriften NorgesNett, har den totale låneporteføljen nå kommet så høyt at behovet for å selge ble viktig for noen. Det begynner visst å brenne under føttene. Kommunen har hyret inn dyre konsulenter som har sikret seg retten til å stå for et eventuelt salg. Den foreliggende rapporten er stemplet hemmelig og er ikke åpen for verken offentligheten eller bystyrets medlemmer. Bystyret fikk i lukket møte en orientering fra konsulentene og ut fra denne skal de fatte vedtak om eventuelt salg. Vi setter dette sammen med den arrogante hemmeligholdelsen av informasjon som har ført til at vi gjennom flere år har måttet finne frem informasjon selv. Dette er foruroligende.

Vi har derfor foretatt de samme vurderingene som en kjøper vil gjennomføre, men har brukt regnskapene vi har og har hatt tilgjengelig.

NorgesNett -verdisetting og avkastning

Det er meget viktig å ha klart for seg at verdisettingen av et nettselskap ikke kan sammenlignes med bedrifter som opererer i et marked. Eieren av nettselskap er beskyttet mot det meste, bortsett fra slett ledelse og manglende kontroll fra eier. Som vi tidligere har forklart, er alle rammer rundt nettselskapet beskyttet av fastsatte regler og betaler utbytte uavhengig av problemstillingen underskudd/overskudd.

NVE fastsetter hvert år en rente som har ligget på rundt 6%. Renten for 2019 var 5.69% og for 2020 er den 5.43%. Denne renten beregnes av driftskapitalen som nå er 1400 millioner kroner. Legger vi til verdien av at NorgesNett fortsetter sin effektive drift , (som bl. a. har gitt gode bonuser) kan eier forvente en årsavkastning på ca 88 millioner - og stigende i årene som kommer. Sannsynligheten er stor for en økning også i prosentsatsen når samfunnet igjen normaliseres.

Man må heller ikke glemme at NorgesNett er et monopol, og at det er strømkundene som betaler alle investeringskostnader, mens eier får utbytte. Kan man selge en slik gullgruve? Vi føler oss sikre på at NorgesNett vil opprettholde samme effektivitet som tidligere. Slipper det unna klørne til Fredrikstad Energi som har vist elendig lederskap, ser vi ikke bort fra at effektiviteten kan øke ytterligere. Driftskapitalen har vokst med mer enn 100 mill de siste to-tre år, og forsiktig anslått vil driftskapitalen om fem år være mer enn 16500 mill kroner med tilsvarende økning i utbytte. Det er også en fordel at NorgesNett opererer i områder som værmessig ligger gunstig an.

En nøktern verdisetting av dagen NorgesNett, uten gjeld, vil være 18-1900 millioner pluss.

Selg datterselskapene MAIK, Smart Energi, Nettpartner m.m.

Ledelsen i FEAS må få toppkarakter hva angår evnen til å skjule informasjon. Vi har måttet hente vår informasjon ad mange veier/omveier og har studert regnskapene fra de siste ti år. Vi har registrert at revisor hvert år bruker det meste av sin beskrivelse til å understreke at det er styret som har ansvar, ikke revisor. Vår begrunnelse for å selge Nettpartner er ikke manglende tillit til selskapet, men behovet for nedbetaling av gjeld slik at NorgesNett (tidligere Fredrikstad interkommunale elverk) kan beholdes. Med et selvstendig NorgesNett kan man ansette eget kvalifisert personell som dekker de daglige og faste gjøremål - og leie inn når og om behovet er til stede. Dermed vil man også beholde fast ansatte i Fredrikstad, Follo og Askøy.

Ut fra regnskapene vil vi anslå samlet salgsverdi av datterselskapene til 400 millioner pluss.

Gjeld

Ifølge konsernregnskapet til FEAS er samlet gjeld for konsernet 1200 millioner kroner.

Imidlertid har NorgesNett en samlet gjeld til FEAS på 748 millioner kroner. Flere ganger har vi prøvd å få vite hvordan dette henger sammen, og det var et viktig tema i kravet om granskning. Imidlertid fant Kontrollutvalgets flertall, etter høylydt press fra ordfører Nygård, det unødvendig å gjennomføre selskapskontrollen av FEAS.

Vår konklusjon

Grunnlaget for vår vurdering og konklusjon er en samlet gjeld pr dato på 1,2 milliarder kroner. Selges datterselskapene for 400 millioner, kan gjelden reduseres til 800 millioner. For et år siden tok vi kontakt med bank for å få vurdert renter for et tenkt lån med pant i et frittstående NorgesNett. En aktuell rentefot ville ligge på 2.44%.

Et lån på 800 millioner med 2.5% rente vil gi en startkostnad på 20 mill. av et utbytte på 88 mill. Man hadde da igjen 68 mill til nedbetaling av gjeld. Etter fem år og samme rentefot , ville gjelden være redusert til ca 450 millioner og ca 11,5 millioner i renter. Med en avkastning på mellom 90 og 100 millioner kroner, ville det da være rom for utbytte til Fredrikstad kommune og Hafslund..

Det bør oppnevnes et handlekraftig utvalg uten politiske bindinger, men med kunnskap og med meldeplikt til kommunedirektør og formannskap. Mandatet kan være: NorgesNett opprettes som et selvstendig nettselskap med eget selvstendig styre som har kunnskap om selskapets oppgaver og plikter og med formannskapet som generalforsamling. Øvrige selskaper i konsern Fredrikstad Energi selges. Salgssummene benyttes i sin helhet til nedbetaling av gjeld.