Styret i FEAS er i alle sine solskinnsbeskrivende årsberetninger gripende opptatt av samfunnsansvar: Kan det være årsaken til at 327 millioner kroner i avkastning fra Norgesnett de siste fire år ikke deles ut til politikerne i Fredrikstad og selskapet Hafslund?

Når sannheten blir skjult, blir menigmann taperen.

Gjennom et langt og varierende arbeidsliv har vi sett mange varianter av omskrivninger for å pynte på regnskaper, men FEAS-konsernet tar klart førsteprisen. Det mest forstemmende er likevel at et politisk flertall i Fredrikstad, gjennom mange, mange år, har applaudert og beskyttet ledelsen i «FEAS-dynastiet», inkludert et sovende styre. Dette styret har fått bestemme over store pengesummer tilhørende innbyggerne i Fredrikstad (51 prosent) og Oslo (Hafslund). Penger som innbyggernes tillitskvinner og menn skulle bruke til beste for beboerne. Samtidig ser vi også hvordan ledende politikere blander kortene for å skjule fakta, eller fordi de ikke forstår realitetene.

Bærebjelken i FEAS-selskapene

Basert på en rekke oppfordringer skal vi forsøksvis forenkle noen nøkkelfakta:

Bærebjelken og livsnerven i FEAS-dynastiet er nettselskapet Norgesnett, ikke Fredrikstad Energi. Norgesnett har ansvaret for strømnettet i Fredrikstad, (unntatt Onsøy) Hvaler, Follo og Askøy.

Fredrikstad Energi (FEAS) med datterselskaper har null verdi for Norgesnett og Norgesnetts kunder, men tar hvert år ut det utbytte som skulle ha tilfalt eierne, Fredrikstad kommune og Hafslund. I tillegg har FEAS bestemt at datterselskaper skal utføre tjenester for Norgesnett, – og det med god fortjeneste. Om disse tjenestene har vært konkurranseutsatt, vet vi ikke, men oppgavene kunne Norgesnett selv ha utført under egen ledelse slik det er vanlig i norske nettselskaper. Onsøy Energiverk inngikk i Østfold Energi tidlig på 1990-tallet. Det har gitt, og gir fortsatt, årlige millioner i utbytte til Fredrikstad kommune.

Utbytte fra Norgesnett

Utbytte fastsettes ved å beregne verdien (varige driftsmidler) av nettselskapet etter bestemte regler, så fastsetter NVE en rente som i årene 2015–18 var henholdsvis 6,32 – 6,32 – 6,12 og 6,1 prosent. Norgesnett var og er et effektivt selskap og fikk et utbyttetillegg på 0,8 prosent. Det betyr at det er opparbeidet driftskapital som er grunnlaget for utbytte, ikke regnskapsmessig overskudd slik FEAS ynder å fremstille det. Kapitalverdien er nøkkelen til utbytte, uavhengig av om Norgesnett sitt regnskap viser tap eller overskudd, det skjules i FEAS sitt regnskap.

Formålet synes klart: Sørge for at utbytte fra Norgesnett skal tilfalle FEAS-dynastiet.

Samlet gir dette en avkastning for årene 2015 – 2018 på 327 millioner kroner, betalt av Norgesnett sine kunder og forsvunnet i FEAS sitt svarte hull. Fra Norgesnett kan eierne, Fredrikstad kommune og Hafslund, ta ut utbytte hvert år, helt uavhengig av om Norgesnett har overskudd eller underskudd på driften. Utbytte har ingen ting med driften å gjøre, men med den bokførte driftskapitalen i selskapet tillagt én prosent.

I tillegg forsvant 100 millioner som ble bevilget fra eierne i 2017 – sum 427 millioner. Mye tyder på at pengene gikk til egenkapital til Norgesnett Holding, hvis eneste oppgave var å få overført utbytte fra Norgesnett til FEAS. Vi kan ikke se at disse transaksjonene har dempet på uttak av direktørbonusene. Det er fortsatt ikke noen lov som forbyr generalforsamlingen i FEAS, ordfører Jon Ivar Nygaard, å godkjenne FEAS sine disposisjoner.

Kommunaldirektøren er taus som østers

Den 4. februar sendte vi en forespørsel til kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold der vi ba om en oversikt over hva Fredrikstad kommune har mottatt i utbytte fra Fredrikstad Energi i årene 2000 til 2019, eller det selskap som til enhver tid var utbetaler av utbytte fra nettselskapet Norgesnett. Intet svar. Purring er sendt.

Hvem dekker Norgesnett sine kostnader?

I tidligere kronikk dokumenterte vi at Norgesnett har tatt ut betydelig mer penger fra kundene de siste ti år enn hva reglene tilsier. Dette kalles merinntekt som skal settes på egen konto og tilbakeføres kundene i form av reduserte tariffer i følgende år. Dette er ikke blitt gjort i rett tid, men synes brukt som likviditet for FEAS. I denne sammenheng er det viktig å slå fast at alle utgifter og investeringer Norgesnett har, blir dekket av kundene. Alle investeringer som gjøres, øker egenverdien av Norgesnett.

Norgesnett Holding

Dette er et papirselskap bygget opp etter modeller fra internasjonale selskaper som skal unngå å betale skatt. Driftsresultat 2016: minus 6 tusen kroner, 2017: minus 4 millioner, 2018: minus 3,9 millioner.

Selskapet ble formell eier av Norgesnett 2016. Selskapet har ingen aktivitet, er uten ansatte og har ifølge Foretaksregistret for årsregnskap 2018, direktør Trond Andersen som daglig leder og styreleder. Formålet synes klart: Sørge for at utbytte fra Norgesnett skal tilfalle FEAS-dynastiet.

Er salget av Norgesnett i gang?

Forrige uke ble Norgesnett, ifølge Foretaksregistret, i all stillhet fusjonert med Norgesnett Holding. Norgesnett Holding eide inntil 19. mars 2020 Norgesnett som sitt datterselskap. Med fusjonen kan en viktig formalitet knyttet til mulig salg av Norgesnett være ryddet av veien. Generalforsamlingen i FEAS, Jon Ivar Nygaard, har fått tilbake verdiene i Norgesnett. Forbereder han salg?

Selg ikke Norgesnett. Etabler et frittstående Norgesnett, styrt etter normale kommunal-etiske retningslinjer og et styre valgt ut fra kunnskap. Styremedlemmer som er seg bevisst at de besitter vervet på vegne av fellesskapet og ikke seg selv. Formannskapet bør være generalforsamling. Da vil Norgesnett bli et selskap som vil gi store verdier til Fredrikstad.

Gitt de samme NVE-regler som har eksistert svært lenge, og som neppe blir endret på mange år, vil man kunne påregne en avkastning på ca. 90 millioner kroner pr. år. Selg ut FEAS med datterselskaper. Skulle det vise seg at det fremkommer restlån etter FEAS-regimet som man ut fra juridiske bindinger må ta med seg på kjøpet, vil avkastningen kunne dekke dette. Å spå om fremtidens renter i disse tider kan være vanskelig, men det ligger fast og er viktig at differansen mellom NVE-renten og Norges Bank er i NVE-rentens favør.

Rydd opp! Kontrollutvalget må se nærmere på regnskapet til FEAS som viser at Norgesnett har opptatt kort- og langsiktige lån på 720 millioner kroner hos FEAS. Dette kan være en bevisst manøver for å få frem renter som kan fratrekkes utbyttet og dermed skjule de realitetene vi har vist i denne kronikken.

Litt historie

Det selskap som en ukvalifisert ledelse er i ferd med å ødelegge, het i sin tid Fredrikstad Interkommunale E-verk og utførte det selskapet var etablert for å gjøre, nemlig å sørge for at kommunene i Fredrikstad-distriktet hadde et ledningsnett som til enhver tid var i teknisk god stand, og som kunne forsyne innbyggere og bedrifter med elektrisk strøm. Hvordan kan det ha seg at dette selskapet i dag har blitt en støttepilar for et konsern på vaklende føtter?

Fra Fredrikstad Energi sitt årsregnskap 2018:

«Konsernsjefen har ordet: Lånekrav som ikke er blitt tilfredsstilt i perioder og en lønnsomhet som ikke gir rom for utbytte, gjør at vi ikke er så pålitelige som vi ønsker å være!»

… men bonuser til direktørene ble det rom for!

Julsen og Bjørndals kronikker om Fredrikstad Energi AS

Roar Julsen og Kjell Bjørndal skrevet en rekke kronikker om Fredrikstad Energi AS. Her er de sammen med tilsvar fra daværende styreleder Terje Moland Pedersen og adm. direktør Trond Andersen i FEAS og daglig leder Mona Askmann i Norgesnett.