Styreleder i FEAS, Hilde Sandmæl, opprettholder i FB 28.05. FEAS-ledelsens faste tradisjon om å gi de samme innholdsløse svadasvar som hun selv, Trond Andersen og Moland Pedersen har gitt på våre kronikker de to siste år. Dette i håp om at leserne synes stoffet er vanskelig og forhåpentligvis har glemt hva sakene dreier seg om når svarene kommer.

Styret mangler kompetanse

Siste uke har Viken Øst kommunerevisjon gitt oss en foreløpig bekreftelse på hva vi har registrert og opplevd gjennom de to år vi har fotfulgt FEAS, og som vi har sett dokumentert ved å gjennomgå blant annet alle regnskapene for de siste tolv år og gjort våre beregninger ut fra tabeller utgitt av NVE.

Revisjonens konklusjon: Styret i FEAS har ikke god nok kompetanse og trenger opplæring! (Så sant, så sant!)

94 millioner i avkastning 2019

«Vi beskriver alle disponeringer,» skriver Sandmæl. Den påstand ligger godt på utsiden av sannheten.

Lista over manglende informasjon til Norgesnetts kunder er for lang til å gjentas. Det regner vi med kommer frem når Kontrollutvalget onsdag ber revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon av FEAS. Eller klarer Jon Ivar Nygård å stoppe denne kontrollen enda en gang? La oss bare nevne:

■ Avkastningen fra Norgesnett på 94 millioner har vi beregnet på bakgrunn av tall fra regnskapet for 2019 og NVEs oppskrift for beregning av avkastning. Vet ikke Sandmæl at avkastningen fra Norgesnett er uavhengig av overskudd/underskudd I Norgesnett?

Dette blir nye 94 millioner inn i FEAS-direktørenes «lekekasse,» inkl. rentene som Norgesnett i realiteten betaler for FEAS sine lån. Dermed øker de 427 millioner vi tidligere har etterlyst, til 521 millioner.

Hvordan kan dette fortsette? Jo, fordi generalforsamlingen i FEAS, Jon Ivar Nygård, har bystyrets fullmakt til å godkjenne at FEAS-konsernets viktige selskap, monopolselskapet Norgesnett, forblir bonusjegernes melkeku. Dette selskapet er matfatet til Fredrikstad Energi som i år etter år etter år spiser opp verdier som Norgesnetts kunder betaler for, og som skulle ha vært brukt til viktige kommunale oppgaver i eierkommunene Fredrikstad og Oslo.

Utbytte vokser for hvert år

Utbytte fra norske nettselskaper er knyttet til driftskapitalen. Nye investeringer, betalt av nettkundene, øker verdien i selskapet og dermed utbyttet. De siste tre år har utbyttet økt med ca. 10 millioner pr. år uten at eier legger inn en krone til kapitalen. Da håper vi politikerne forstår at nettselskapet Norgesnett må ikke selges.

Smart samrøre?

Hvorfor har Norgesnett lånt over 700 millioner kroner av Fredrikstad Energi i mange år til en rente på 6,8 prosent (nå redusert til 3,75 pluss Nibor)? Hvorfor nevner du ikke dette, Sandmæl?

Alt tyder på at rentene trekkes fra utbyttet som skulle ha gått til innbyggerne i Oslo og Fredrikstad, og dermed reduserer denne fiffige konstruksjonen belastningen på Fredrikstad Energi sine mange lån. Ser vi på regnskapet til Fredrikstad Energi, ville selskapet ha vært konkurs uten denne kunstige vrien. Sandmæl er nok vel informert om at denne tappingen av innbyggernes penger ikke blir kontrollert av NVE.

NVE har ikke til oppgave å kontrollere hva kommunen bruker pengene til. Det er det Fredrikstad kommunestyre som har, men politikerne overlater dette til ordfører Jon Ivar Nygård som har latt seg styre av Moland Pedersen og Trond Andersen. Han har også klart å stoppe ethvert forsøk på å få gjennomført en forvaltningsrevisjon.

Fantasi ingen mangelvare i FEAS

Ved opprettelsen av Norgesnett Holding AS i desember 2015 foretok dette selskapet, som var uten inntekter, ansatte og årsmeldinger, kjøp av FEAS sine aksjer i Norgesnett for én milliard kroner. I balansen 2016 er oppført 1,1 milliarder kroner. Norgesnett Holding lånte 1,1 milliarder fra FEAS. Året etter var lånet redusert med 500 millioner. Samtidig opererer Norgesnett med en langsiktig gjeld til Fredrikstad Energi med 1,1 milliarder i 2016 og 653 millioner i 2017. Godt samsvar?

Her kan det synes som om Norgesnett Holding, nå «nybakt mor», kjøpte datter Norgesnett med lån fra datter via Fredrikstad Energi. Snodig? Kanskje Kontrollutvalget kan hjelpe oss med å finne ut hva formålet med opprettelsen av dette holdingselskapet var, og sammenhengen mellom disse transaksjonene? Hvorfor er nettselskapet involvert? Har denne handelen hatt kostnader som direkte eller indirekte har blitt belastet nettkundene eller Fredrikstad kommune? Har opprettelsen av Norgesnett Holding hatt skattemessige motiver? Sannsynligheten taler for at taperen ikke er kundene, men innbyggerne i Fredrikstad og Oslo.

Kundenes penger

Gjennom ti år har Norgesnett sine kunder i snitt hatt 125 millioner kroner til gode på selskapets kundesaldo (for høye tariffer). Dette skulle, ifølge Norgesnetts avtale med NVE, nedbetales 2019/21. Likevel fortsetter Norgesnett å peke finger til nettkundene, også i 2019, med for høye tariffer. Merinntekten har i 2019 steget fra 71 millioner kroner til 89 millioner.

Den 31. desember 2021 må saldoen være i null. Det krever NVE. Til høsten kan vi kanskje vente oss en påtvunget gladmelding fra Norgesnett som på grunn av «dyktighet og effektivitet» vil glede sine kunder med reduserte tariffer i 2021.

Hvordan unngå innsyn

Norgesnett, som offentlig monopol og heleid av to norske kommuner, skal praktisere full offentlighet. Denne plikten prøver Sandmæl å bortforklare ved at man, som vi har redegjort for, blander finansene og påberoper seg børsens regler for beskyttelse fra offentligheten. Dette gjør man til tross for at det ikke finnes aksjer som omsettes, men man trekker Norgesnett, muligens som garantist, inn i FEAS sine mange skjulte lånetransaksjoner.

■ Hvorfor reagerer ikke generalforsamlingen ved Jon Ivar Nygård?

■ Hvorfor reagerer ikke kommunedirektøren?

■ Hvorfor er Fredrikstads bystyrerepresentanter tause som østers?

■ Hvor er sosialdemokratiets anstendighet?

Julsen og Bjørndals kronikker om Fredrikstad Energi AS

Roar Julsen og Kjell Bjørndal skrevet en rekke kronikker om Fredrikstad Energi AS. Her er de sammen med tilsvar fra daværende styreleder Terje Moland Pedersen og adm. direktør Trond Andersen i FEAS og daglig leder Mona Askmann i Norgesnett og nåværende styreleder Hilde Sandmæl i FEAS.