FBK har i flere måneder vært i diskusjoner med Fredrikstad kommune om leieprisen i Kongstenhallen.

I 2018 fikk eliteserieklubben «fryst» leien til en årlig sum på 100.000 kroner.

I april i år søkte byens eneste eliteserieklubb på kvinnesiden kommunen om å forlenge avtalen med ytterligere tre år.

Det sa politikerne nei til.

Kommunedirektøren slo fast «at grunnlaget for elitesatsinger, både på kort og lang sikt, primært må komme gjennom klubbenes egne disposisjoner og prioriteringer».

Samtidig slo både kommunedirektøren og leder for kultur- og miljøutvalget Erik Skauen fast at kommunen ikke kunne ta seg råd til et inntektstap på flere hundre tusen kroner.

Behandles i neste kulturutvalgsmøte

I stedet ble det bestemt at man skulle utarbeide en markedsbasert leieavtale med klubben som skal gjelde fra 2022.

Den er nå klar, og saken kommer opp i kultur- og miljøutvalgets neste møte 26. oktober.

For å finne rett pris for FBK hyret kommunen hyret inn Muticonsult til å gjøre en leieprisvurdering av Kongstenhallen.

Rapporten som ble ferdigstilt i januar, konkluderer med at FBK bør betale en leie på 243.000 kroner årlig for de aktuelle arealene klubben disponerer til kamp, trening og møter.

I tillegg er det også tatt med at FBK at må betale penger for leie av kjøkken og eget kiosksalg, rigging av tribuner med bistand fra vaktmester på jobb, samt rettigheter til å vise frem egne reklameavtaler.

For de to sistnevnte postene er prislappen totalt 100.000 kroner årlig.

Stilte to millioner til disposisjon

I tillegg til å innhente en ekstern markedsvurdering har det også blitt foretatt en enkel kartlegging av sammenlignbare klubber.

– I et utvalg sammenlignbare kommuner som også leier ut anlegg til elitehåndball, er praksisen å ta betalt per time aktivitet, etter vedtatte satser fra øverste politiske organ. Eksempelvis har Nordre Follo og Lillestrøm noe rimeligere satser enn Fredrikstad kommune, mens Molde ligger litt over, skriver kommunedirektøren i sitt saksfremlegg.

Fredrikstad kommune har tidligere gitt FBK et lån på to millioner kroner, slik at klubben i sin tid oppfylte kravet til lisens. Av disse to millionene er 1,3 millioner kroner senere frigitt til likviditetsformål.

Foreslår en «myk overgang»

Kommunedirektøren foreslår at FBK skal betale 243.000 kroner fra og med 2022-sesongen, og at dette prisjusteres årlig.

Utvalgsleder Erik Skauen foreslår en mildere «overgang».

Han innstiller på at FBK skal betale 150.000 kroner i år og 243.000 kroner årlig fra og med 2023.

Samtidig mener foreslår Skauen at FBK beholder reklameflatene de i dag disponerer, og at praksisen med gratis tilgang på møterom, når dette er ledig, skal videreføres som del av avtalen.

Han ber også om at kommunedirektøren jobber for at kommunen kan avse ressurser til å hjelpe ballklubben med rigging ved eliteklubbens hjemmekamper.

– Kommunen bør tilstrebe mest mulig forutsigbarhet for eliteidretten. Det legges derfor til grunn at leieprisen økes noe over tid, slik at klubben evner å justere egen drift med tanke på kostnadsutfordringer. Videre bør en ny leieavtale være tydelig på hva klubben kan forvente av arealbruk og eventuelle tjenester fra kommunen. Det å fortsatt ha mulighet for å selge reklameplass i Kongstenhallen bidrar positivt til klubbens økonomi, skriver Skauen.

FBK: – Skauen har vist stor forståelse

FBKs styreleder Monique Blystad har tidligere vært tydelig på at FBK balanserer på en knivsegg økonomisk.

I fjor viste årsregnskapet 600.000 kroner i minus, for klubben som hadde et totalbudsjett på 6,5 millioner kroner.

Klubben håpet derfor på at en markedsbasert leie først ville tre i kraft fra 2024-sesongen.

Blystad sier til Fredriksstad Blad at hun har lest saksfremlegget, og at hun registrerer at kommunen delvis har tatt til følge klubbens innspill og ønsker.

– Vi har hatt en veldig god dialog med Erik Skauen i denne prosessen. Han har vist stor forståelse for vår situasjon.

– Men vil FBK tåle å belaste økonomien med 243.000 kroner i hall-leie i Kongstenhallen kommende sesong?

– Nei, slik det ser ut nå, tåler vi ikke det. Men det får vi komme tilbake til senere.