Gå til sidens hovedinnhold

– Det er alvorlige forhold

Forbereder pressekonferanse for å fortelle om funn i ny rapport

Artikkelen er over 6 år gammel

De siste dagene har det foregått ekstraordinær møtevirksomhet på rådhuset. Tema: En ny rapport om rammeavtaler, innkjøp og varslingsrutiner i teknisk drift.

Det er Østfold kommunerevisjon som de siste månedene har jobbet frem rapporten på oppdrag fra Fredrikstad kommunes kontrollutvalg.

Innkjøp og varslinger

Kontrollutvalgsleder Lars Petter Kuran bekrefter overfor FB at det er funn i rapporten som er av en slik karakter at han finner det naturlig å innkalle til pressekonferanse når den skal offentliggjøres.

Østfold kommunerevisjon har jobbet frem rapporten de siste månedene. Det er tre områder i regulering og teknisk drift (RTD) som er belyst:

• Rammeavtaler og innkjøpsrutiner.

• Varslingsrutiner og varslingsvern for ansatte.

• Hvorvidt Fredrikstad kommune følger den såkalte anleggsbidragsmodellen på en forsvarlig måte.

– Siden rapporten foreløpig ikke er offentlig, kan jeg ikke kommentere enkeltelementer eller funn. Men det jeg på generelt nivå kan bekrefte, er at det vil være naturlig for kontrollutvalget å innkalle til en pressekonferanse hvor vi sier noe om alvorlighetsgraden knyttet til samtlige tre undersøkte områder, sier Lars Petter Kuran til Fredriksstad Blad.

Måtte utvide arbeidet

FB er kjent med at det har foregått ekstraordinær møtevirksomhet i kommuneledelsen etter at forvaltningsrevisjonsrapporten havnet på rådmannens bord. Så sent som onsdag var det et kveldsmøte på rådhuset hvor rapporten var tema.

– Det er riktig at rådmannen har vært i møte med deler av ledergruppa i regulering og teknisk drift for å gå gjennom rapporten, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Fredheim i Fredrikstad kommune.

Utover det ønsker foreløpig ikke kommuneledelsen å kommentere saken.

Østfold kommunerevisjon har lagt ned flere hundre arbeidstimer i rapporten. Underveis har også oppdraget blitt utvidet.

– Den rapporten vi opprinnelig bestilte var ikke så omfangsrik som den som nå foreligger. Rapporten er på 120–130 sider. Oppdraget har blitt såpass omfattende at det har vært nødvendig å skyve på et par andre revisjonsrapporter, forteller Lars Petter Kuran.

Rådmannen ber om tid

Kontrollutvalget skulle etter planen ha behandlet rapporten 20. mars. Nå er hele møtet utsatt til 17. april fordi rådmannen trenger mer tid på å svare på det som kommer frem.

– Det er svært omfattende kontroller revisjonen har gjennomført i dette prosjektet og rådmannen har nå bedt om mer tid til kontradiksjon (høringsuttalelsen), enn det som opprinnelig var planlagt, opplyser daglig leder i Østfold kontrollutvalgssekretariat, Anne-Karin Femanger Pettersen.

Har fått tips

Så sent som i oktober la Østfold kommunerevisjon frem sin forrige rapport om forholdene i Fredrikstad kommunes seksjon for regulering og teknisk drift. Den gang var det byggeprosjektene Apenesfjellet parkeringshus og rehabiliteringen av Bjørndalsdammene som var gjenstand for undersøkelser.

Kommunerevisjonen konkluderte med at RTD ikke har et komplett system for prosjektstyring. Både utbyggingsavdelingen og prosjektadministrasjonen synes å mangle rutiner og maler for prosjektstyring, konkluderte revisjonen.

Det ble også slått fast at plan- og byggekomiteen i prosjektet Apenesfjellet parkeringshus tok beslutninger som lå utenfor komiteens ansvars- og myndighetsområde.

Underveis i arbeidet med denne rapporten mottok kommunerevisjonen flere andre anonyme tips og henvendelser om innkjøps- og anskaffelsesforhold i teknisk drift.

Det er disse opplysningene som dannet utgangspunktet for den nye rapporten.

Kommunalsjef for regulering og teknisk drift, Roy Jakobsen ønsker ikke å kommentere den ferske revisjonsrapporten, og henviser til rådmannen for uttalelser.

Kommentarer til denne saken