Mens Arbeiderpartiet går inn for å frata familiene tillit og valgfrihet, er KrF eneste garantist for kontantstøtten. Familiens frihet står på spill ved dette valget.

KrF er partiet som tar familiene på alvor. Vi jobber stadig for en moderne familiepolitikk som styrker og støtter opp om familiene og løfter den viktige foreldrerollen. Vi skal skape et samfunn hvor tid med hverandre verdsettes like høyt som arbeidstid. Et samfunn hvor arbeidslivet tilpasser seg familielivet, ikke omvendt.

I front for å frata familiene valgfrihet rager Arbeiderpartiet høyest i et politisk prosjekt som mangler ambisjoner for en moderne familiepolitikk. Deres løsninger går ut på at arbeidslinjen skal settes foran familielinjen, at alle familier løper i samme tempo og at «one size fits all». Foreldre fratas muligheten til å ta egne valg for sin familie. Det forventes at alle barn skal starte i barnehagen nærmest før de klarer å gå, og at seksåringer skal være på SFO til langt utpå ettermiddagen.

Denne politikken bygger på en virkelighetsforståelse og ideologi der alle familier er like og har samme behov. Arbeiderpartiet konstruerer en A4-mal alle skal passe inn i. Når foreldre ønsker fleksibilitet, legges ansvaret på det offentlige istedenfor å gi dem det de trenger. De vil videreføre den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, ha lengre skoledager for de minste barna og en statliggjøring av fritiden deres.

I dag lever kontantstøtten under et stadig større press. Mange partier tar nå til orde for å fjerne denne viktige støtten. KrF vil være en garantist for denne ordningen, som gir foreldrene valgfrihet til å være hjemme med barna litt lengre før de begynner i barnehagen. Vi vil la dem velge den omsorgsformen de selv ønsker, fordi det er familiene som selv vet hva som passer best for dem. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige, derfor er det familiene, og ikke vi politikere, som skal ta valgene for sin situasjon.

Norge trenger en familiepolitikk som møter familienes behov. De vet selv best hvor skoen trykker og må få rom til å forme sin egen hverdag.

KrF vil alltid være en forkjemper for familiene. Vi har økt engangsstønaden fra omtrent 35.000 til over 90.000 kroner. Barnetrygden – som sto stille i 20 år – har blitt økt med 8200 kroner for de minste barna. Vi har også begynt prosjektet med fritidskortet som sikrer at alle, uavhengig av økonomi, har mulighet til å sende barna sine på en fritidsaktivitet.

Familier er forskjellige og trenger valgfrihet. KrF går til valg på å fjerne den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, ved å doble andelen foreldrene selv fordeler, slik det passer deres behov. Vi vil også utvide permisjonsordningen med fire uker, slik at en kan bruke mer tid med barna sine mens de fremdeles er små og gi en ekstra uke til far etter fødsel.

Mange barnefamilier opplever at hverdagen er hektisk. KrF ønsker fri gradering av foreldrepermisjonen. Målet er at foreldrene skal få utforme sin egen hverdag, slik at de slipper å ta ut ulønnet permisjon for å få livet til å gå opp.

Dette stortingsvalget er et verdivalg hvor familienes valgfrihet står på spill. KrF vil være en garantist for tillit og valgfrihet. Familiene må styrkes, og ikke styres.