Den nye regionen Viken er i støpeskjeen. En av de viktigste oppgavene til den nye fylkeskommunen er å gi ungdom en utdanning som fører til jobb i framtiden. Når seks av ti bedrifter i Viken sier de ikke får tak i den kompetansen de har behov for, har vi et kompetansegap som må tettes.

Fylkeskommunene skal hvert år bestemme utdanningstilbud for elevene i videregående skole og fastslå antall plasser de skal opprette innenfor hvert utdanningsløp. Kunnskap om arbeidslivets behov er en viktig del av beslutningsgrunnlaget i fylkeskommunenes arbeid med å gjøre denne jobben.

I dag sitter partene i arbeidslivet i Yrkesopplæringsnemndene i de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Oppgaven til partene er å jobbe for kvalitet og utvikling av fag- og yrkesopplæring og å gi innspill på fremtidig behov for faglært arbeidskraft. Hensikten er at utdanningstilbudet skal stå i forhold til antall læreplasser, og også være i tråd med arbeidslivets behov. Til tross for det samme lovfestede samfunnsoppdraget, er det variasjon mellom fylkeskommunene i hvordan man løser dette. Samhandling og samarbeid med partene i arbeidslivet er nødvendig for å lykkes med denne oppgaven.

LO og NHO mener Yrkesopplæringsnemndene skal være regionens viktigste politiske redskap for utvikling av fag- og yrkesopplæringen. Vi ønsker at yrkesopplæringsnemndene skal være organer der viktige politiske beslutninger fattes og følges opp. Yrkesopplæringsnemnda må plasseres sentralt i fylkeskommunens organisasjon, slik at den kan oppfylle sitt mandat og intensjon i opplæringsloven.

Det utdannes for få fagarbeidere i Norge. Derfor er det viktig å styrke rekrutteringen til yrkesfag. Hvordan fagopplæringen blir organisert i det nye fylket, gir et tydelig signal om at den nye regionen ser på fagopplæring som et satsningsområde. Vi mener derfor at Viken må ha én fagopplæringsavdeling, ledet av én fagopplæringssjef som har ansvar for alt som tilhører fagopplæring. Bare da får man et kompetansemiljø som evner å være utviklingsorientert og brukervennlig. Det må være tydelig for alle hvor man skal henvende seg, enten man er en yrkesfaglærer, en elev som trenger læreplass eller en bedrift som ønsker å tilby læreplasser eller et opplæringskontor.

Fagskolen er også fylkeskommunens ansvar. Den gir høyere utdanning innen yrkesfag. NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene etterspør fagskoleutdanning. Fagskolen er svært viktig for bedriftene og arbeidslivet. Viken fylkeskommune må satse på utvikling og styrking av fagskolen. Derfor må fagmiljøene på de eksisterende fagskolene samarbeide for å få til et best mulig tilbud. Dette samarbeidet må inkludere Oslo. Først da får vi et sterkt fagskolemiljø i Osloregionen.

Vi mener fylkeskommunene i Østfold, Buskerud og Akershus har styrker og svakheter når det gjelder måten de organiserer fagopplæringen på. Østfold tilbyr mange som ønsker det opplæring i bedrift. Det er bra. Buskerud er god på samarbeid mellom skole og næringsliv. Akershus er best i landet på å få sine elever til å fullføre og bestå. Vi håper at den nye regionen Viken ser på «best practice» og lærer av hverandre i arbeidet med å forme den nye regionen. Viken kan vise vei på kompetansefeltet. Målet må være å tette kompetansegapet, slik at flere bedrifter får den kompetansen de har behov for, og flere elever får en utdanning som gir dem gode jobbmuligheter.