Fagforbundet Fredrikstad sier nei til profitt i private barnehager.

Telemarksforskning har skrevet en rapport om økonomiske resultater i private barnehager, og om betydningen av tilskuddsmodellen.
Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Den er en del av kunnskapsinnhentingen i arbeidet med regulering av private barnehager som departementet har satt i gang.

Formålet har vært å undersøke om modellen for finansiering av private barnehager er årsak til variasjon i de private barnehagenes økonomiske resultater, eller om det primært er egenskaper ved de enkelte barnehagene som er avgjørende.

Rapporten viser at:
■ Høyt kommunalt tilskuddsnivå gir høyere overskudd på kort sikt. For kjedebarnehager gjelder dette også på lengre sikt.
■Barnehager eid av kjeder har høyere overskudd enn andre barnehager.
■Kjedebarnehagene har flere barn per voksne enn de andre private barnehagene.
■Nyere barnehager har høyere overskudd enn eldre barnehager.
■Høyere andel barn 0-2 år gir i gjennomsnitt høyere overskudd.
■Store deler av variasjonen i økonomiske resultater er ikke forklart av analysene i denne rapporten.

Resultatet er at barnehagesektoren snart er ferdig utbygd, og at de fleste nå får barnehageplass nær der de bor. Men det har også ført til utfordringer som dagens regelverk ikke har tatt høyde for. Små barnehager er kjøpt opp av store barnehagekonsern, og noen av disse er igjen solgt videre til investeringsselskap med milliongevinster. Eierne har også tatt ut store beløp i utbytte. De private barnehagene har i tillegg fått høyere tilskudd til pensjon enn det de faktisk bruker til pensjon.

De private barnehagene finansieres av offentlige tilskudd og brukerbetaling, og inntektene skal ifølge barnehageloven komme barna til gode. Det er likevel åpnet for et «rimelig årsresultat». Kritikken mot noen av de private aktørene har blant annet gått på at inntjeningen er viktigere enn kvalitet og tilbud i barnehagen, og at det ikke er tilstrekkelig åpenhet rundt regnskapene. Derfor er det nedslående at myndighetene ikke har gjennomført økonomisk tilsyn i mer enn én prosent av de private barnehagene i en treårsperiode.

Det er derfor nødvendig at regjeringen nå foreslår et regelverk som er tilpasset dagens situasjon. Et forslag om å opprette et nasjonalt økonomisk tilsyn, som skal sørge for at pengene går til et best mulig tilbud for barna, er nå sendt ut på høring. Det er viktig at dette er et uavhengig og kompetent tilsyn. Kommunene skal fortsatt skal ha ansvar for tilsyn til regelverk som ikke handler om økonomi.

I Fredrikstad er to av tre barnehageplasser private. Vi trenger private barnehager, og her vil Fagforbundet skryte av blant annet samvirkebarnehagene og de idelle barnehagene. De tar sitt ansvar bevisst og har gode lønns og pensjonsvilkår for de ansatte.

Vi mener at pengene de private tjener på barnehager skal gå tilbake til de ansatte og barna, ikke i lomma på eierne.