Mange av våre vakre kystkommuner blir jevnlig invadert av grådige utbyggere. De bygger ikke eneboliger eller feriehytter, nei, de setter opp høyblokker så sjønært som mulig der prisene på leiligheter ikke er for vanlige lønnsarbeidere. Hittil har Hvaler kommune vært forskånet for slike naturbrutale utbyggingsprosjekter, men nå er prosessen i gang for å bygge et 20-etasjers hotell på Spjærøy ved Sand. I tillegg vil det bli en omfattende utbygging av mindre bebyggelse med ulike funksjoner og ellers «utbedring» av det store arealet på 73 mål.

Nå er hotellprosjektet med mer, under tittelen «Stay Hvaler», lagt ut på høring med frist 22. april, der kommunen varsler om «oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand». Det er følgelig langt frem til et vedtak om det blir en høyblokk på 20 etasjer. En bygning som til de grader vil dominere hvalerlandskapet og stikke seg ut som et fremmedelement enten du kommer sjøveien eller ferdes på land.

Denne blokkhøyden på bortimot 100 meter er noe man kan finne i mer urbane strøk, som i Bjørvika i Oslo der variasjonen er mellom 15 og 20 etasjer, foreløpig. En slik byggehøyde er kanskje passende i storbyomgivelser, skjønt det er det også stor strid om, men ikke som et enslig monstertårn i det fredfylte naturlandskapet på Hvaler. Skal man finne høyblokker av den sorten så må vi forflytte oss til Vesterelva i Fredrikstad. Det er ikke så langt unna, men det er i en bysammenheng der utbyggerne har påtatt seg ansvaret for en byutvikling de tjener fett på.

Nå finnes det enkelte slike monsterblokker i mindre bydominerte omgivelser der ubebygd natur er det store trekkplasteret, som Mjøstårnet og Jarlsø-blokka. Førstnevnte, som offisielt er verdens høyeste trebygning ligger i Brummunddal og sistnevnte på en liten øy ved innseilingen til Tønsberg. Felles for dem er en dominerende og hensynsløs plassering i et miljø der naturen og landskapet blir invadert og misbrukt av kyniske utbyggere.

Ordet «misbruk» er treffende for slike mastodontblokker, som i miljømessig forstand utnytter store natur- og landskapsområder langt ut over eget tomteareal. Det vil si naturområder som er felleseie og dermed tilhører allmennheten. I plandokumentene for utbyggingen på Hvaler fremheves nettopp dette natur- og landskapsaspektet som en overordnet verdi i seg selv. Her betraktes også: «Hvalers unike naturområder på land og på sjø» som selve trekkplasteret ved hotellprosjektet.

Her butter det naturlig nok imot, og det med full juridisk tyngde. Vi har nemlig et lovverk mot den slags naturovergrep, både nasjonalt, på fylkesnivå og de kommunale arealplaner. I tillegg må dette prosjektet vurderes i forhold til Den Europeiske Landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til. Det vil følgelig bli en omstendelig og langvarig prosess med flere høringer innen det kan gjøres noe kommunalt vedtak. Men innen den tid vil nok mye av hotellprosjektet bli betydelig barbert.

I skrivende stund foreligger det ikke noe arkitekttegnet forslag til utformingen av selve hotellbygningen og de mindre bygninger i prosjektet. Dermed heller ingen mulighet for å vurdere estetikken i arkitekturen. Trolig vil det dukke opp ved neste høring, men da kan mye ha skjedd i den kommunale forvaltningen, som innbyggerne i Hvaler kommune vil gremme seg over og protestere mot.

Det er nå i starten det kan gå galt, derfor bør hvalerboere og hytteeiere holde øye med prosessen og fremme innsigelser ved hvert stadium. Et slikt monsterprosjekt er ikke et gode for innbyggere eller naturskjønnheten på Hvaler.

Les også

Når rettsvesenet må beskytte boligeiere mot kyniske utbyggere