Om noen uker kan vi benytte stemmeretten for å bestemme hvilke partier og personer som skal representere Østfold stortingsvalgkrets de neste fire årene på Stortinget. Som Frp's 2.-kandidat for distrikt Østfold ønsker jeg å bidra til en sterkere østfoldbenk. Jeg skriver litt om hvorfor jeg mener folk flest bør stemme på Frp.

Det er grunn til å tro at klima- og miljøpolitikk blir en viktig sak i valgkampen. Partiene vil overby hverandre i tiltak som om Norge har en egen atmosfære. Frp vil motsette seg politikk som plager innbyggerne og gjør hverdagen vanskelig for folk. Vi vil ikke forby salg av bensin- og dieselbiler, øke avgiftene på rødt kjøtt, øke flyavgifter, innføre særavgifter, utfase norsk olje- og gassproduksjon som vil gi økt bruk av kull i Europa samt redusere vår velferd. Vi heier på utviklingen mot lavutslippssamfunnet, men motsetter oss symbolpolitikk.

Undertegnede mener Norge er i en økonomisk særstilling sammenlignet med de fleste andre land. Oljefondet (Statens Pensjonsfond utland) har som formål at inntektene kommer dagens og fremtidige generasjoner til gode. Formuen har steget fra 3.100 milliarder i 2013 til over 11.000 milliarder i 2021. Siste kvartal økte verdien med 378 milliarder eller rundt fire ganger den totale bomgjelden i Norge. Frp mener infrastruktur kan betales av Oljefondet.

Frp vil lokalt stemme imot bypakker med bomringer, og vi vil si nei til etablering av bomstasjoner så lenge det ikke er mulig med omkjøring for dem som ikke vil betale bompenger. Vi mener staten har råd til å sikre god infrastruktur uten store merkostnader for folk. Sarpsbrua, Ombergbrua, Rv. 19 i Moss, Rv. 22, ferdigstille E18, fjerne Svinesund-terskelen, havnevei fra Øra til E6, mudring i Borg Havn, sikre trygge skoleveier, bygge fergefri forbindelse mellom Moss og Horten og Intercity med dobbeltspor til Halden er viktige infrastrukturtiltak for dagens og fremtidige generasjoner.

Mange husstander må betale bompenger i hverdagen. Kostnader på to til tre-fire tusen kroner per måned er ikke uvanlig. Frp i regjering fikk ikke gjennomslag for å fjerne bompengene, men en rekke bilrelaterte avgifter ble redusert. Uten Frp ville bompenger, bilkostnader og drivstoffutgifter for folk vært mye høyere enn de faktisk er. Frp er det eneste partiet på Stortinget som vil fjerne bomgjelden.

I flere kommuner øker utgiftene til sosialhjelp vesentlig som følge av bosetting av flyktninger. For mange kommuner betyr det at andre tjenester nedjusteres. Frp sier nei til bosetting i de fleste kommuner, og økt innsats må til for at flere allerede bosatte blir selvhjulpne. Vi må dreie fremtidens flyktningsystem til å hjelpe i nærområdene ved bruk av bistandsmidler fremfor bosetting i Norge.

For næringslivet i Østfold er det viktig at Frp blir enda større enn i dag. Vi ser hvor stor betydning det har hatt det siste året for arbeidsplasser at folk flest handler på norsk side av grensen. Frp vil jobbe hardt for at avgiftene, som har direkte betydning for arbeidsplasser i grenseområdet, reduseres.

I pandemitiden har både lokale og sentrale politikere sviktet mange av våre eldre som har bodd isolerte i sykehjem og i egne hjem, ventelister for sykehjemsplass og nedstengte dagtilbud for både eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, barn og unge som har fått forsterkede psykososiale utfordringer og mange som har blitt tvunget til å stenge forretninger og annet. Jeg tror det må til krafttak innen mange områder i tiden som kommer. Senvirkningene av nedstengningene må tas på alvor.

Det er noe over 200.000 stemmeberettigede i Østfold. Ved forrige stortingsvalg var det rundt 160.000 som benyttet stemmeretten. Dersom man er opptatt av at utviklingen i Østfold skal gi flere arbeidsplasser, bedre infrastruktur, en god tilnærming til klima- og miljøpolitiske spørsmål, reduserte skatter og avgifter, bedre omsorg og fokus på hverdagen til folk flest bør man gi stemmen til Frp.