Den rødgrønne blokka i Fredrikstad ser ut til å få et flertall på rundt 13 representanter i forhold til den borgerlige blokka. 33–20 er styrkeforholdet slik det ser ut nå. Det neste spenningsmomentet i Fredrikstad blir hvordan de viktige hovedutvalgene blir satt sammen og hvordan de nye rødgrønne vil påvirke politikken. Det er klart at Ap må gi fra seg maktposisjoner, og at vi får et mer dynamisk bystyre enn på mange år.

Nasjonalt gikk det som ventet: De store partiene ble mindre og de små partiene ble større: Ap, H og Frp er dette valgets tapere – men vinnerne (bortsett fra Sp) finnes på fløyene. Dette er antagelig varige endringer i velgermassen, og da blir stortingsvalget om to år enda mer spennende enn vi har trodd. Det kan hende vi ved dette kommunevalget ser endringer som vil prege norsk politikk i mange år fremover. Regjeringspartiene og Ap går tilbake med rundt ti prosent hver, altså samlet nærmere 20 prosent.

Saksmessig er det ikke bom-nekterne som har vunnet valget. Det er klima-folket som har vunnet. Den videre politiske debatten, både nasjonalt og lokalt, er nødt til å sette klima i fokus på en annen måte enn hittil. Og tenk på at mye av dette startet med en ung, spedbygd tenåring fra Sverige!

Mitt håp er at det nye Helse- og velferdsutvalget møter denne situasjonen med åpenhet og ydmykhet og ikke går rett i forsvarsposisjon.

H og Frp skjøt seg selv i foten med å la bomdebatten nesten sprenge regjeringa samtidig som de lot saken drive langt inn i valgkampen. Det er åpenbart at Frps bomkjør har kostet de borgerlige ordfører i flere kommuner – og knapt bidratt til at de har vunnet noen.

For Fredrikstads vedkommende tror jeg valgresultatet kan innebære en mer dynamisk politisk situasjon. At bystyret får en sterkere venstreside og et mer markert grønt innslag, må betraktes som noe positivt. Det bør bli mer debatt og mer leting etter de gode løsninger. Den kvaliteten Ap har stått for, vil bli forsterket.

Det blir spennende å se hva SV, Rødt, MDG og Sp vil kreve av posisjoner, ikke minst utvalgsledere. Det virker åpenbart at Ap mister ressurser i rådhuset. Fredrikstad Ap tapte sju representanter i bystyret. Om vi bruker kjøttvekta vil Ap ha ca. 60 prosent og resten av den rødgrønne blokka 40 prosent i en diskusjon om ressurser og posisjoner.

Lang vei frem for borgerlige

Det er lang vei frem for de borgerlige i Fredrikstad. Når de borgerlige partiene ikke klarer å samle seg om ett felles program og én felles ordførerkandidat, gir de ikke akkurat innbyggerne i denne byen noe sterkt signal om en alternativ enhetlig politikk.

Selv om Velgaard skulle få MDG over på sin side (noe lite tyder på), er han ikke nærheten av flertall. Faktum er at bystyrets borgerlige partier samlet er omtrent like store som Ap alene, Aps sterke tilbakegang til tross.

For øvrig: Valget på Hvaler må betraktes som oppsiktsvekkende. Det kuppede Hvaler Høyre fikk 8 prosent, tilbake 13 prosentpoeng – mens utfordreren Styrbord fikk rundt 12 prosent. Ap og Mona Vauger er et av de få Ap-lag som kan notere fremgang. Ap på Hvaler fikk omtrent fire ganger flere stemmer enn Høyre.

Det blir spennende å se hva opprydningsdebatten i Ap, både sentralt og lokalt, vil bringe med seg. Det virker som om Ap ikke var forberedt på at klima og distriktsforskjeller skulle bli en så stor del av valgkampen.

Nærhet til innbyggerne

Hva blir så viktig i det politiske liv i Fredrikstad i kommende periode? Med valget som fasit tror jeg nærhet til innbyggerne er et stikkord og vil peke på tre momenter:

1: Politikerne må tettere på folket, høre mer på hva innbyggerne mener. Folket må møtes – ikke bare når det er valg. Dette må bygges inn i systemer og strukturer.

Et konkret forslag: Kom ut i lokalsamfunnene med jevne mellomrom. Og kom med ydmykhet. Det er viktig å minne om at politikerne er ombudspersoner, de skal ivareta meninger og holdninger til «folk flest».

2: En annen betydelig utfordring, i forlengelsen av dette første resonnementet er at politikerne ikke må bli administrasjonens løpegutter/jenter. I Fredrikstad kommunens store administrasjon er det mange dyktige personer. Vi kan dele systemet inn i *administrasjon, *hel-/deltids-politikere og *hobby-politikere (som har en heltidsjobb ved siden av). Det store flertallet av politikere hører til i den siste kategorien. Det er viktig at disse får muligheter til å sette seg inn i kompliserte saker så det ikke bare blir byråkrater og heltidspolitikere som setter premissene. Dette er en demokratisk utfordring.

3: Et tredje demokratiserings-element er at de kommunale utvalg og råd, som snart skal velges, også rommer bredden av velgerne. Få også inn folk som står på gulvet, ikke la disse vervene domineres av mer eller mindre profesjonelle politikere. Og selvsagt må kompetanse være det viktigste kravet.

Altså: Mindre makt til administrasjon og profesjonelle politikere og mer innflytelse til grunnplanet. Da kan folks avmakt kanskje reduseres. Ta ombudsrollen på alvor!

For få hender i helse og velferd

Personlig mener jeg at det viktigste saksområdet i Fredrikstad i kommende fireårsperiode er innen helse og velferd. Eldreomsorg er ett stikkord – behandlingen av funksjonshemmede er et annet. Dette er saksområder som hadde omtrent null fokus i valgkampen til tross for at utfordringene er mange og store.

Mye er bra i eldreomsorgen. Østsiden er utvidet og spaden er satt i jorda for «nye Onsøyheimen». Det er utmerket. Men alt er ikke bra. Hovedproblemet er at det er for få hender. Jeg kjenner folk i hjemmesykepleien som ikke holder ut fordi det stramme tidsskjemaet gjør at de må forlate gråtende pasienter. Jeg kjenner pårørende som er oppgitt over manglende oppfølging.

Så jeg har den største respekt for dem som jobber innen helse og omsorg, det er nesten utrolig at så mange holder ut. Men rammene er for knappe. Derfor er det viktig at de dyktigste politikerne settes inn i Helse- og velferdsutvalget. Personer som tar brukerne og pårørende på alvor og som er modige nok til å la ombudsrollen være viktigere enn å følge administrasjonen i ett og alt.

Mitt håp er at det nye Helse- og velferdsutvalget møter denne situasjonen med åpenhet og ydmykhet og ikke går rett i forsvarsposisjon.

Oppsummert: Med dette valget tar Fredrikstad-politikken et skritt til venstre. Mange nye representanter vil gi debattene nytt innhold. Alt til beste for byen vår.

Dette kan bli spennende!