Forslaget til nytt hotell på Hvaler vekker sterke følelser og stort engasjement. Det er flott, denne type prosjekter bør drøftes, debatteres og bearbeides før de realiseres. I forbindelse med utviklingen av Stay Hvaler har vi utarbeidet et mulighetsstudie for å synligjøre et potensial med et foreløpig innhold og noen foreløpige illustrasjoner.

Dette kan lett oppfattes som veldig bokstavelig, men egentlig er vi nå i en tidlig fase av en prosjektutvikling, og det er den reguleringsprosessen som nå er startet opp med tilhørende konsekvensutredning som skal avklare både hvor mye og hvor høyt man kan bygge. I konsekvensutredningen foreligger det også et alternativ som er vesentlig lavere, men som opptar mer av tomten. Dette er for å kunne drøfte noen ytterpunkt til en fremtidig utnyttelse av stedet.

Det som skjer videre nå, er at vi samler inn alle høringsinnspill etter annonsering av oppstart av regulering, og bearbeider planprogram sammen med Hvaler kommune for å definere hva som skal utredes i den kommende konsekvensutredning. Så går man i gang med selve reguleringsarbeidet. Viktige tema som forholdet til nasjonalparken og stedlige kulturminner skal utredes og testes mot de ulike alternativene før man konkluderer på hva som skal være styrende for et fremtidig prosjekt. Begge disse rapporter vil bli skrevet av uavhengige konsulenter.

Hvalers største arbeidsplass

Reaksjonene som er kommet så langt har både vært knyttet til hotell som sådan, den høyden som er vist i mulighetstsudien og ikke minst selve plasseringen av et hotell på Sand. Prosjektet har potensial til å bli den største arbeidsplassen i kommunen og kan få store positive ringvirkninger for eksisterende og fremtidig næringsliv. Kommunen trenger helårsnæring, og dette kan man oppnå med et veldrevet anlegg programmert på riktig måte. Vi har samtidig full forståelse for at mange er kritiske og bekymret for at et hotell på Hvaler skal gi negative konsekvenser for landskapsopplevelse og stedlige kvaliteter som det er viktig å ta vare på.

Foreløpig prosjekt

Vi føler behov for å forklare hvorfor det foreløpige mulighetsstudiet ser ut som det gjør. Vi kan først avlive myten om at byggherre kom til oss med et brennende ønske om å sette fra seg en fallos på Hvaler. Vi sto helt fritt til å foreslå det vi mente var en riktig strategi for denne tomta og det er vår foreløpige analyse som ledet til konseptet slik det nå fremstår med en tydelig vertikalitet i et horisontalt landskap.

Vår visjon har vært å bygge et nytt «fyrtårn» for Hvaler og la den bygningen som kan få størst besøk i fremtiden få stå tydelig frem som det navet i samfunnet dette kan bli. Få bygninger i en turistkommune betyr mer enn hotellet, og et hotell kan selv om det er privateid betraktes som et offentlig bygg med stor offentlig interesse og potensiale.

I konseptet har vi forsterket dette elementet ved å knytte et stort antall aktiviteter til hotellet som er attraktive for både fastboende, hyttebeboere og øvrige besøkende til Fredrikstad og Hvaler. Vi har vært opptatt av å minimere det fysiske fotavtrykket for å beholde så mye som mulig av tomten intakt som naturområde. Det gir plass til mindre overnattingskonsepter og aktiviteter i den eksisterende skogen.

Det går nå inflasjon blant lokale politikere i å foreslå nye plasseringer for et hotell på Hvaler. Dette vitner ikke om en næringsvennlig kommune med forutsigbarhet.

Stygt eller pent

Det er etter vår mening ingen automatikk i at noe som er synlig i landskapet er stygt eller at det ødelegger stedet. Noen av de flotteste stedene i verden er jo gjerne en kombinasjon av natur og bygg, en spenning mellom noe som tar sin plass men som samtidig respekterer den situasjonen det er plassert i. Lokale norske eksempler til dette er for eksempel Holmenkollbakken i Oslo, det nye museet i Kistefoss og de mange turistveiprosjektene realisert de siste årene. Fyrtårnene langs norskekysten er også relevant for kystlandskapet på Hvaler.

Mer klassiske eksempler er storslåtte byggverk som pyramidene i Giza og Golden gate bridge i San Fransisco. Godt synlige byggverk plassert i natur og landskap som vi i dag vurderer som noen av de viktigste kulturminner vi har.

For mange oppleves kanskje noe av dette som at det forstyrrer landskapet, men like mange eller flere, føler at byggverk kan forsterke naturopplevelsen ved å plassere mennesket (bygget) i den naturlige sammenhengen og på den måten skape en historie. Er det ikke derfor vi elsker det gamle naustet ved sjøen?

Et slikt resonnement forplikter, det er vi fullt klar over. Hvis et bygg skal synes i det åpne Hvaler-landskapet slik vi har skissert, så må det settes de høyeste krav til utforming og arkitektur. Vi mener absolutt ikke at våre foreløpige illustrasjoner nødvendigvis svarer opp disse ambisjonene, men disse kravene er det nettopp reguleringsplanen som skal definere, før man lager et reelt utkast til et konkret prosjekt som behandles videre som byggesøknad.

Lokaliseringen på Sand

Noen kommenterer at selve plasseringen på Sand er en uheldig lokalisering for et hotell, både utfra et kommersielt ståsted og utfra manglende infrastruktur og omkringliggende servicetilbud. Sand på Spjærøy er ikke et tilfeldig valgt sted, men har ligget avsatt til dette formålet i Hvalers kommuneplan i mer enn ti år. Ved rullering av kommuneplan senest i 2019 ble Sand opprettholdt, av et tverrpolitisk politisk flertall, som eneste lokalisering for et nytt hotell på Hvaler.

Det er mange gode grunner til å opprettholde denne plasseringen. Tomten ligger meget sentralt i kommunen med nær tilknytning til kollektivtransport og hovedvei, og med sjøtilkomst via Sand marina er det lett å komme til stedet uten å belaste lokalsamfunn som Skjærhalden med økt trafikk. At tomten er godt trukket vekk fra nasjonalparken, er også et godt grep som reduserer belastningen på den vernede sonen. En plassering mer kystnært ville gitt helt andre konsekvenser for naturmiljøet og ville økt slitasjen på de mest sårbare områdene langs strandsonen.

Det går nå inflasjon blant lokale politikere i å foreslå nye plasseringer for et hotell på Hvaler. Dette vitner ikke om en næringsvennlig kommune med forutsigbarhet. Det er nevnte kommuneplan som er verktøyet for å styre denne type beslutninger og ikke valgkampfokuserte utsagn i avisene. Her forventer vi en kommunal politisk håndtering som følger normal redelighet, og at ikke populistiske innfall overskygger de lange linjene i næringspolitikken. Planlegging tar tid og krever store ressurser og da kan man ikke skifte mening annet hvert år om hvor ting skal plasseres.

Fremtidens overnattingskonsepter

Med en slik beliggenhet, som vi alle kan være enige om ikke er i strandkanten, er det viktig å lage attraktive, unike overnattingskonsepter som utnytter tomtens beliggenhet maksimalt. Selve hotelldelen er bare ett av flere konsepter i Stay Hvaler. Vi tror at man i fremtiden søker det spesielle og smale, enten det er et rom med verdens flotteste solnedgang, nærhet til høststormer og lyn og torden, eller din egen lille overnattingshytte blant trekronene, din egen lille mikrohytte på berget, eller kanskje en rask overnatting i en retro 50-talls campingvogn. Konseptene skal bearbeides og diskuteres slik at Stay når det åpner er det mest relevante hotellet i Norge. Du skal huske dette unike oppholdet på Hvaler og ønske deg tilbake.

Det foreløpige arkitektoniske konseptet i mulighetsstudiet viser en vertikal, organisk bikube bygd i massivtre. En rustikk form med matt overflate som er tenkt å gløde med indirekte lys på kvelden. Med vertikaliteten oppnår vi kontakt med horisonten for ca. 60 prosent av rommene som gir høy kvalitet på utsikt som kan markedsføres med det. Det tror vi er viktig som attraksjonsfaktor for et hotell som ligger slik plassert.

På toppen av bygget har vi foreslått å legge offentlig tilgjengelige utsiktsrom med informasjon om nasjonalparken og andre opplevelsestilbud på Hvaler. Disse ideene er foreløpige og en endelig arkitektonisk utforming vil komme på et senere tidspunkt og vil baseres på de bestemmelser som defineres i reguleringsplan og hva man kommersielt tror er mulig å realisere.

Fyrtårnet

Vi mener at bygninger kan synes, selv på Hvaler. Alt må ikke «underordne» seg landskapet for å være i tråd med tanken om at noe skal stå i et respektfullt forhold til sine omgivelser, men det er ikke noen tvil om at det må stilles strenge krav til både utforming, plassering og orientering.

Vi i Griff Arkitektur tar alle oppgaver på dypeste alvor, vi lar oss ikke styre av byggherrer, vi har egne meninger og tør å stå for dem. Vi skylder ikke på byggherren hvis et prosjekt får kritikk og vi er ikke bedre enn det siste prosjektet vi har satt fra oss. I denne saken ber vi om litt tålmodighet. Følg prosessen, se hva man kommer frem til før det avvises. Vi kan ikke garantere at alle blir fornøyd. Det vil alltid være noe uenighet om denne type prosjekter, men vi garanterer en prosess hvor vi har fokus på at resultatet skal ha høy kvalitet og at det tilføres noe positivt til Hvaler og lokalsamfunnet både opplevelsesmessig og økonomisk.