For KrF var kampen mot endringene i bioteknologiloven en kamp for barns rettigheter og for et samfunn med plass til alle som er annerledes, har en sykdom eller en funksjonshemming. Nå som Stortinget har vedtatt store endringer innen bioteknologi, blir det enda viktigere med inkluderende kommuner som sikrer plass til alle gjennom hele livet.

Kommunenes viktigste oppgave er å ta vare på sine innbyggere og levere gode tjenester. For Kristelig Folkeparti er det viktig at Fredrikstad er et sted der alle er velkommen og der vi gleder oss over mangfoldet i samfunnet. Vi mener at en god kommune blant annet måles i dens evne til å ivareta mennesker med ekstra behov og deres nærmeste. Derfor er det også viktig at kommunen leverer tjenester som gir signal om at mennesker med utviklingshemming er velkommen i kommunen.

Kristelig Folkeparti ser det som nødvendig at tjenestetilbudet til utviklingshemmede styrkes gjennom for eksempel tilrettelagte arbeidsplasser, tilbud om fritidsaktiviteter, støttekontakt, konkret oppfølging av universell utforming av bygninger eller tilrettelegge for boliger. For å gjøre det enklere for personer med funksjonshemming å delta i samfunnet på egne premisser sammen med funksjonsfriske personer, ønsker KrF at Fredrikstad nå hever innsatsen for denne gruppen.

Kampen for mennesker som lever med en form for funksjonsnedsettelse er en kamp vi politikere skal kjempe hver eneste dag. En veldig viktig seier for KrF i regjeringsplattformen har vært likverdsreformen. Den skal blant annet gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller allerede har barn med behov for sammensatte tjenester.

Det er også nedsatt et utvalg som skal utrede hvordan vi kan få et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet, og dette er allerede i gang. KrF har også tatt til orde for en koordinatorgaranti, altså en egen koordinator som kan veilede foreldrene. I tillegg jobber KrF for en forbedring av BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistent).

Vi ønsker et samfunn med bruk for alle. Et samfunn der alle, uansett funksjonsvariasjon, skal ha like muligheter til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Et samfunn der familiene møter en kommune og et fellesskap som løfter dem opp, heller enn å tynge dem ned. Denne kampen kjemper KrF i kommunene rundt om i Norge.