FO Østfold har i lang tid vært kjent med det store arbeidspresset de ansatte i mange av Østfold sine barneverntjenester står i, og hva de blir utsatt for. FO Østfold har dyp respekt for alt det gode arbeidet som utføres i barneverntjenestene i alle fylkets kommuner. Saksbehandlere strekker sin arbeidskapasitet til det ytterste, dette resulterer ofte i: sykemeldinger, hyppige utskiftninger av ansatte, sekundærtraumatisering, utbrenthet mm.

Viktig og ettertraktet kompetanse går tapt i den høye utskiftningen av saksbehandlere i barneverntjenesten. Bruk av innleide konsulenter koster, sykemeldte ansatte koster og opplæring av nyansatte koster. Hyppig bruk av ansettelsesutvalg og ansettelsesprosesser koster. Verst er det for barna som ikke får sine suksesshistorier, for disse barna koster det mye. Nå er det på tide å lytte til de som faktisk jobber med de mest sårbare familier.

FO Østfold ønsker at politikere i fylkets kommuner tar mer eierskap til barnevernet. Det må bli slutt på og skyve utfordringene foran seg ved å peke på manglende kompetanse, eller at de ansatte må omstruktureres og jobbe annerledes. Barneverntjenestene trenger mer tid, tid i kraft av flere ansatte. Statsministeren etterlyser suksesshistorier i barnevernet.

Suksesshistorier krever blant annet, god nok kompetanse på de som jobber i fagfeltet, tid til å utøve faget og nok arbeidskraft samt tid til refleksjon og veiledning. Kompetanse må sees i sammenheng med sammensettingen av de ansatte på arbeidsplassen, der de ansatte og ledelsen komplementerer hverandre. Det finnes i dag allerede god og høy kompetanse hos barnevernansatte. Nå trengs det i tillegg flere ansatte.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad uttalte i media; Kommunebarnevernet er et kommunalt finansieringsansvar, den enkelte kommune må påse at barnevernet har gode nok rammer slik at de kan utføre de oppgaver. Barnevernansatte møter ofte familien og barnet når hele verden føles ut som den raser. Barnevernansatte trenger tid til å skape gode relasjoner, og tid til relasjonsfremmende samtaler. I de menneskelige endringsprosessene ansees relasjonen til hjelperen som viktigere enn de tiltakene som settes inn.

Hyppig utskifte av saksbehandlere gjør denne prosessen mer tidkrevende og komplisert. Hvordan kan saksbehandlere få muligheten til å innfri statsministerens ønske? Saksbehandlerne har talt. Man trenger flere ansatte, samt politisk vilje til det. FO har for lengst fremmet forslag om en bemanningsnorm etter nøye faglig vurderinger oppimot de lovpålagte oppgavene i barneverntjenesten, politikkere gjør dere kjent med den. Et godt barnevern må være forankret i eierskap i kommunen og krever et fremoverlent lederskap.

FO Østfold vil oppfordre kommunepolitikere: Ta godt vare på de ansatte i barneverntjenesten, de gjør fantastisk jobb for en offentlig lovpålagt tjeneste. Vi oppfordrer både ledelsen i kommunen og politikkere til å ta direkte kontakt med saksbehandlere i barneverntjenesten i egen kommune. Flere suksesshistorier krever flere ansatte.