Tidligere i sommer uttrykte vår ordførerkandidat Truls Velgaard bekymring for at Fredrikstad kommune er på 330. plass når det gjelder innkjøp fra private leverandører. Dette ble møtt med utstrakt og klassisk skremselspropaganda fra Arbeiderpartiet. Det viser at det er en forskjell mellom partiene. Mens Høyre går til valg på at velferdstjenestene blir best når det offentlige og private samarbeider, så hevder Arbeiderpartiet at kun det offentlige er godt nok.

Er du en privat leverandør som kan selge tjenester til kommunen, så blir du stemplet som kynisk velferdsprofitør, med kalde hender og kun profitt for øyet. Dette uavhengig om du skulle drive med vaskeri, vektertjenester, hjemmehjelp eller barnehager. Dette til tross for at Fredrikstad kommune har en svært høy andel av private barnehager.

Høyre setter enkeltmennesket først, og ønsker å skape innbyggernes kommune. Dette betyr i praksis at det er innbyggerne som skal ha valgfrihet til å bestemme sykehjem, hjemmehjelp, videregående, eller hvilken barnehage de ønsker at barna skal gå i. Det handler om hvem som skal tilby tjenesten og ikke hvem som skal betale. Dette er gjennomgående for Høyres politikk. Et eksempel er hvordan helsekøene ble redusert da Høyre kom i Regjering og supplerte helsetilbudet med tjenester fra det private. Det er vel ingen som med fullt alvor mener at det offentlige helsevesenet er rasert, og det bare er de rike som nå får helsehjelp slik skremselspropagandaen lød.

Et annet eksempel på at det offentlige og private kan fungere utmerket i samspill er de private skolene i form av CIS Children’s International School, Hans Nielsen Hauge VGS, Sonans, Wang Toppidrett. Arbeiderpartiet erklærte nylig at de ønsker å kutte all støtte til friskoler, og la kommunene og fylkeskommunen ha vetorett for opprettelse av nye friskoler. Dette i stedet for at Utdanningsdirektoratet utfører en faglig vurdering av både behov og innhold. Betyr dette at Arbeiderpartiet lokalt vil legge ned CIS dersom de får muligheten til det?

Forskjellen er at Arbeiderpartiet vil bestemme for deg fordi de har mer tiltro til systemet som de selv kan styre. Høyre derimot mener at du kjenner din situasjon best, og er nærmest til å velge. Mange tenker at en ikke merker noe av dette i det daglige og at dette er politisk tåkeprat. Videre at partiene er like og at en stemme er uten betydning. Det er nok riktig at det fra dag til dag kanskje ikke oppleves noen store forskjeller mellom partiene, og det hadde neppe blitt noen kommunal revolusjon over natta dersom de borgerlige hadde kommet til makten. Det er imidlertid summen av de mange små avgjørelser som teller. Holdninger og evnen til å lytte til både innbyggere og andre politiske partier er også av betydning for styring og utvikling.

Eksempelvis vises det til et intervju med Demokraten forrige uke hvor vår ordførerkandidat Truls Velgaard påpekte behovet for å tenke nytt rundt Vesterelva. Han inviterte til debatt rundt utforming, behov, og ikke minst bruken av elva. Arbeiderpartiet denne gang ved Fredriksen avviste kategorisk og monotont alle forslag. På autopilot ble det vist til de allerede eksisterende planene. Sånn svarer bare et styrings trøtt parti!

I stedet for å kategorisk avvise alle forslag fra opposisjonen, så burde heller Arbeiderpartiet invitere til konstruktiv debatt om byutvikling. Det har skjedd mye bra i Fredrikstad sentrum, og jeg ser ingen grunn til å ikke uttrykke offentlig glede over dette. Men det er også mye som kan gjøres bedre. Blant annet er det mer å hente innenfor næringsutvikling, en bør vurdere behovet for detaljgraden i planverket, og skape en kultur for å ha en mer utstrakt JA-kommune.

Høyre ønsker en positiv, fremtidsrettet kommune som er til for innbyggerne. De borgerlige representerer nå et reelt alternativ for å overta makten i Fredrikstad. Arbeiderpartiet har samlet sett styrt i om lag 100 år, og kanskje er det på tide å lufte ut på Rådhuset?