En god skole tar alle barn på alvor og ser dem som hele mennesker. Skolen skal gi alle barn kunnskap og grunnleggende ferdigheter. En god skole gir opplevelse av mestring og skal stimulere til en livslang lærelyst. Fremtiden vil kreve ny kompetanse. Skolen må i tillegg til faglig kompetanse gi elevene kompetanse til å lære hele livet, evne til kritisk og etisk refleksjon, samt utruste dem til å samhandle i et fellesskap, delta i et demokrati og stimulere dem til utforsker- og skapertrang.

Dagens videregående skole er bindeleddet mellom grunnleggende skolegang og høyre utdanning og arbeidslivet på andre siden. Skolen skal forberede elevene på morgendagens samfunns- og arbeidsliv. Om ikke denne delen av utdanningssystemet fungerer, vil det få store konsekvenser for samfunnet og våre unge. Rett og slett fordi videregående er ungdommers vei inn i høyere utdanning og arbeidsliv.

En god lærer som ser enkelt eleven kan bety hele forskjellen. KrF sitt gjennomslag i lærenormen for grunnskolen sikrer at lærertettheten ikke blir for lav. En slik norm trengs i videregående opplæring også. I videregående klassene er det et stort behov for differensiering og individuell oppfølging. Store klasser og undervisningsgrupper gjør det vanskeligere for lærerne å lykkes med god undervisning. I tillegg blir det mindre tid til oppfølging av hver enkelt elev. Dette går ut over de elevene som trenger tettest oppfølging.

KrF mener også at det er viktig med lærere som har faglig kompetanse i fagene, og de må få mulighet til videreutdanning og påfyll i løpet av karrièren. Det vil komme alle våre elever til gode.

Læreren er fellesnevneren i all opplæring i skolen. Forslaget til ny opplæringslov inneholder ingen formuleringer som er ment å sikre at elevene faktisk har tilgang til en lærer når de får sin lovfestede opplæring. Det er et helt åpent spørsmål om den nye loven vil stille krav om at en utdannet lærer skal være ansvarlig for opplæringen.

Vi vet at det er en klar sammenheng mellom elevenes karakterer fra grunnskolen og om de fullfører og består videregående opplæring. Det er også en klar sammenheng mellom karakternivået fra grunnskole og videregående opplæring og det å fullføre et høyere studium. Norge har et stort behov for fagarbeidere, og næringslivet etterspør mange flere unge med yrkesutdanning. Det er derfor viktig med en god rådgivning og karrièreveiledning for våre tiendeklassinger slik at de kan velge riktig alt fra starten av.

Det skjer mye flott i norsk skole!

Mange lærere står på hver dag for at våre unge skal lykkes vider i livet – og de fleste klarer seg godt. Vi må bare ta tak i de delene som kan bli bedre.