Det er få dager igjen til valget. Et viktig valg på mange måter. Det er også et verdivalg, et valg som virker inn på hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for alle politiske beslutninger i byen vår.

Det alle viktigste for meg er at alle har et minimum av det som er nødvendig før man bruker penger på mindre viktige ting. Derfor mener jeg også det er svært viktig at skolene er gode med nok kompetent personell, at sykehjemmene har nok plasser, at det er nok kompetent personell i helsevesenet og ikke minst, en svært viktig del av det å bekjempe fattigdom, at alle skal kunne ha en jobb å gå til.

En annen ekstremt viktig sak er at det tekniske i kommunen fungerer, dette er områder som må prioriteres. Det skal ikke være sånn at hus er uten strøm over lang tid, eller som vi så sist helg, at kloakken strømmet inn i hjem og bygninger. Hvis det er ett sted vi skal føle oss trygge, så er det i vårt eget hjem!

Jeg mener det er tre ord som bør være grunnleggende for alt politisk arbeid, menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar.

Menneskeverd er et stort begrep som kan dekke svært mange politiske områder. Noe av det jeg legger i menneskeverdbegrepet er det å ha de grunnleggende behovene dekket. I det ønsker jeg å jobbe for blant annet full sykehjemsdekning, barnehagedekning, et kommunalt mobbeombud og en god BPA-ordning.

Nestekjærlighet er et annet godt begrep. Det er utrolig viktig å ta vare på sin neste. Ensomhet er et stort tema i vår tid, en utfordring det er viktig at vi tar tak i. Her er frivilligheten et viktig stikkord. Det å være til nytte er en viktig del av tilhørighet og det å føle seg verdsatt.

Forvalteransvar er enda et stort og viktig begrep. Det å forvalte ressursene våre godt er helt grunnleggende for å kunne få et så godt tjenestetilbud som mulig. Økonomien må forvaltes på en måte som gjør at vi får mest mulig og viktigst av alt best mulig tjenester ut av de pengene vi har til rådighet. En annen stor del av forvalteransvaret ligger i å ta vare på naturen og klimaet. Et utrolig sårbart politisk område som krever rask utvikling og nytenkende løsninger. Jeg ønsker å verne all dyrka mark, jeg ønsker at kommunen skal putte de ekstra kronene som trengs for å få mer miljøvennlige løsninger og jeg ønsker bysykler over hele byen, gjerne i tilknytning til den nye bomringen.

Jeg ønsker en tryggest mulig by for alle våre innbyggere, en by hvor alle blir sett og tatt vare på.

Ønsker du en politisk ledelse som tar utgangspunkt i menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar? Ønsker du en ny tid for byen vår, en ny politisk ledelse? Stem KrF! Godt valg.