I januar 2018 sto artikkelen «Fredrikstad kan bli pioner i karbonfangst og lagring» på trykk i Fredriksstad Blad. Da hadde Frevar og Borg Havn tegnet en intensjonsavtale med Fortum Oslo Varmes CCS-prosjekt (forkortelse for karbonfangst og -lagring) med mål om å kartlegge mulighetene for å etablere en CCS-klynge på Øra.

I oktober samme år var det klart at en etablering av en CCS-klynge ville kunne bidra til teknologiutvikling av fangstteknologi, betydelige reduserte klimagassutslipp (gjennom karbonfangst), og etablering av CO2-hub ved Borg Havn. Det var tydelig at etableringen ville bidra til å skape mange arbeidsplasser lokalt og regionalt.

Våren 2019 fikk prosjektet 4,6 millioner kroner i støtte fra CLIMIT, det nasjonale programmet for forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier, for å utarbeide et Mulighetsstudie. Borg CO2 AS ble stiftet, som datterselskap av Borg Havn, for å lede prosjektet.

18 bedrifter fra blant annet prosessindustri, avfall, logistikk, energi, teknologileverandører og forskningsmiljøer jobber i dag aktivt sammen for å bidra til utviklingen en ny industri «på Øra – og regionalt». Arbeidet vil trolig bli helt avgjørende i kampen for å begrense klimaendringene i årene som kommer og for at vi sammen skal nå Parisavtalen.

Parisavtalen forplikter nesten alle land i verden til å jobbe for å begrense den globale oppvarmingen til 2,0 grader. Da må utslippene av klimagasser kuttes betraktelig. Målet er at vi i 2050 ikke skal slippe ut mer enn det som kan fanges opp eller fjernes.

Lykkes Borg CO2 med utviklingen av CCS-klynga, har de et potensial for reduserte klimagassutslipp på opptil 630.000 tonn CO2/år fra til sammen fem kilder; Frevar og Kvitebjørn Bio-El i Fredrikstad, Sarpsborg Avfallsenergi og Borregaard i Sarpsborg, og Norske Skog Saugbrugs i Halden. Med andre ord et viktig bidrag med tanke på måloppnåelse av klimamål i hele Viken.

Den nasjonale storsatsingen på CCS styrker den regionale næringsutviklingen og omstillingen av norsk leverandørindustri. Interessen for å investere i CCS øker, og stadig flere aktører henter nå kapital for å lede an blant fremtidige muligheter.

I Europa satses det også stort på CCS, og EU har blant annet lansert et nytt fond, «Innovation Fund», for å støtte tverrsektorielle prosjekter med stort potensial for store utslippskutt, herunder også prosjekter som omhandler karbonfangst og utnyttelse (CCU). Potten består av 10 milliarder Euro i perioden 2020 – 2030.

Grønn verdiskaping, reduserte klimagassutslipp, utvikling av ny teknologi og arbeidsplasser kan akselereres både lokalt og regionalt gitt støtte fra lokalt, regionalt og nasjonalt så vel som europeisk virkemiddelapparat.

Borg CO2 har potensial for å bli en viktig aktør i den nye industrien som nå vokser frem.