Boligplanene på Gartneritomta vil gi Vaterland og Gamlebyen et etterlengtet skille fra industrien.

Det er med stor spenning vi i Mad arkitekter, plankontoret Nomad og utbygger Obos ved Vaterland Utvikling venter på avgjørelsen om Gartneritomta i planutvalget 25. mai. En del beboere i Vaterland venter nok også i spenning. Planinitiativet, og spesielt medvirkningen til planen, får ros av kommunedirektøren. Samtidig ønsker vi å svare på noen av utspillene planutvalgsleder Victor Kristiansen (Ap) kommer med i lørdagens utgave av Fredriksstad Blad.

Løsninger som både kommer prosjektet og Vaterland til gode, vil risikere å forsvinne med et nei fra planutvalget torsdag.

En tydelig grense

Mad arkitekter har lang erfaring med å planlegge og bygge i Fredrikstad, deriblant på Nygaardsplassen og Trosvikstranda. Ved å stemme ned prosjektet på Gartneritomta, går byen glipp av en viktig mulighet. Beboerne i Vaterland og Gamlebyen får igjen en uviss fremtid, og ingen tydelig grense mellom industri og bolig.

Det vil råde enda større usikkerhet knyttet til utviklingen i nærområdet. Hva er konsekvensene av industri på tomta? Hvordan vil det påvirke nabolaget? Vil skoleveien bli mer utrygg med økt trafikk og støy fra en logistikksentral med omlasting på nattetid?

Vårt konkrete forslag er en tydelig grensedragning mellom det industrielle Øra og boligområdet i Vaterland. Dette er et forslag som forsoner begge sider av en vakker, men problematisk tomt. Konsekvenser av høyder, som Kristiansen etterspør, kan vi ikke diskutere ytterligere, før planen går videre i den formelle planprosessen.

Fredrikstad for fremtiden

Vaterland og Gamlebyen er attraktive boområder med kort avstand til sentrum. Ved å tilføre flere boliger i området, vil det kunne bli samfunnsøkonomisk lønnsomt å opprette en ny brygge til byferga. Slik kan kommunen nå målet om redusert biltrafikk, og øke andelen gående og syklende. Det finnes få tomter som kan sikre barnefamilier disse kvalitetene i indre by av Fredrikstad i dag.

Vi i Mad og Nomad er interesserte i å diskutere byutvikling og arkitektur. Nettopp dette prosjektet må vi komme i gang med å diskutere, men også gjennomføre som et forbildeprosjekt. Kommunedirektøren gir oss ros for det store arbeidet som er lagt ned i medvirkningen til denne planen, med blant annet folkemøter, workshops og undersøkelser.

Løsninger som både kommer prosjektet og Vaterland til gode, vil risikere å forsvinne med et nei fra planutvalget torsdag. Her har man et prosjekt med en stor nærmiljøpark, deleløsninger og grønne byggemetoder, som i Fredrikstad-sammenheng vil være unikt.

Vår faglige overbevisning

Det er svært sjelden vi som arkitekter og byplanleggere går ut i avisa og forsvarer prosjekter som dette, men vi er av den oppfatning at det er boliger og nærmiljøpark som er riktig for Gartneritomta. Vi oppfordrer byens politikere i planutvalget å sette seg inn i grunnlaget for prosjektet, og spesielt utredningen som forklarer hvorfor tomten er reguleringsmoden for boliger. De kvalitetene prosjektet fører med seg, vil være en langt bedre løsning enn å sende nabolaget i Vaterland inn i enda mer usikkerhet om tomtens fremtid.

Vi håper på konstruktive diskusjoner i planutvalget, og at konklusjonen som faller er annerledes enn utvalgslederen og kommunedirektørens i dette spørsmålet – til det beste for nabolagene i Gamlebyen, og i Fredrikstad by som helhet.