Om få dager vender elevene i Fredrikstad tilbake til skolebenken etter et utfordrende og tøft skoleår med hjemmeundervisning, karantener og smitteverntiltak. Alle skoleår er viktig – men denne høsten blir det ekstra viktig å følge opp elevene både faglig og sosialt.

Regjeringen har gitt Fredrikstad kommune 7,5 millioner kroner i tilskudd til et gratis sommerskoletilbud slik at elevene har hatt en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter denne sommeren. Dette har definitivt bidratt til å tette kunnskapshull og kompensere for noen av de sosiale følgene av strenge smitteverntiltak. Regjeringen har i tillegg gitt millionbeløp i tilskudd til Fredrikstad for at sårbare elever skal kunne ta igjen tapt progresjon.

En del elever har gått glipp av mye verdifull opplæring og sosialt samvær under pandemien, derfor er det viktig at skolene tidlig setter inn tiltak og har en plan for hvordan de som har mistet opplæring som følge av pandemien kan få nødvendig støtte og oppfølging slik at eventuelle kunnskapshull kan tettes. Denne høsten er det spesielt viktig at man følger opp og kartlegger hvordan elevene ligger an i lesing, skriving og regning, og at man tilbyr ekstra undervisning til de som sliter. Skolen bør i en periode også tilstrebe å gi faglærere og kontaktlærere noe mer tid og rom til å følge opp elevene.

En trygg og kvalitetsmessig god skole med høy kompetanse blant lærerne, i skoleledelsen og i hjelpetjenestene er helt avgjørende for at alle elever skal kunne oppleve mestring. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten har en ekstra viktig rolle under en pandemi som har gjort det mer utfordrende å være elev. Kostra-tall fra SSB viser en kraftig årsverksutvikling i tjenesten etter at skolepartiet Høyre inntok regjeringskontorene i 2013. Nå er det viktig at denne satsingen fortsetter slik at flere barn og unge møter en åpen dør hos helsesykepleier, og at vi kan forebygge fysiske og psykiske plager på et tidlig tidspunkt.

Skolen skal være et trygt og godt sted å være. Dessverre vet vi at det ikke alltid er slik, for mange elever oppgir at de mobbes på skolen i Fredrikstad. Barn som mobbes har det vondt når det skjer, men tar også med seg de smertefulle minnene gjennom hele livet. Vi kan ikke godta at så mange elever hver eneste dag gruer seg til å gå på skolen, derfor er det bra at vi får en helhetlig plan for skolemiljøet i Fredrikstad-skolen. Men skal alle oppleve et godt skolemiljø der de opplever mestring, trivsel, tilhørighet og inkludering – så må det også en erkjennelse av at mobbing foregår og en holdningsendring til.

Vi har en forskjellsskole som ikke i stor nok grad makter å kompensere for sosiale forskjeller hjemmefra, vi må derfor gjøre enda mer og sørge for en god tilpasset undervisning for alle elever. Derfor er regjeringens historiske satsing på etter- og videreutdanning og styrkingen av lærerutdanningen så viktig, slik at alle elever møter en lærer med god faglig og pedagogisk kompetanse. Økte lærerårsverk i Fredrikstad-skolen de siste årene har i stor grad kommet som en følge av regjeringens satsing på lærere, og sammen med kompetanseløftet har dette bidratt til bedre kvalitet i Fredrikstad-skolen.

Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter når de går inn skoleporten. Mange av elevene har nå sin første dag på skolen – spente og fulle av forventninger. Vi må jobbe for at de skal kunne fortsette med å glede seg til å gå på skolen når de står opp om morgenen, hver eneste dag. En god og likeverdig skolegang er nøkkelen til sosial mobilitet for den enkelte, og små forskjeller i samfunnet.

Vi heier på alle elever og lærere i Fredrikstad-skolen skoleåret 2021/2022, lykke til!