Dette innlegget fokuserer ikke kun på Onsøyheimen, men har nasjonal rekkevidde. Den er forankret i en bønn fra min farmor Annie Arnesen, som fylte 101 år på kvinnedagen 8. mars. «Kan ikke du ringe Valgerd Svarstad Haugland – det er hun som er fylkesmann i Viken – og be henne gå for gjenreising av Onsøyheimen».

Farmor er et enestående eksempel på kvinners innsats for samfunnet. Hun har vært politisk engasjert mesteparten livet. Hun jobbet mange år ved Onsøyheimen, og etter pensjonsalder var hun hyppig gjest der når hun «besøkte de eldre» som hun sa (selv om hun etter hvert var eldre enn de fleste av dem). Farmor var blant beslutningstagerne ved oppussing av hjemmet – i flere omganger – gjennom sine mange verv i ulike organisasjoner. Hun har et stort nettverk i «gamle Onsøy», og kjenner til utallige mennesker som bor i upraktiske gamle eneboliger, ensomme, syke, som har stort behov for en sykehjemsplass.

Sentralisering av sykehjem

Da det først ble snakk om riving av Onsøyheimen, var hun rystet. De første innleggene jeg selv skrev i lokalavisa var «på bestilling» fra henne. Det var pusset opp for millioner. Byggets tilstand var ikke «dagens standard», men mer enn godt nok for dem som skulle bo der (jf. behovet for heldøgns omsorg og pleie, samt deres nåværende bosituasjon). Som samfunnsengasjert, etter hvert erfaren sykepleier og også forsker, hadde jeg tidlig mine mistanker: Den politiske planen var å rive Onsøyheimen – og deretter andre tilsvarende sykehjem i omegn, for å samle all sykehjemskapasitet i det nye sykehjemmet på Østsiden. Mistanken styrkes stadig. Jeg har formidlet denne i innlegg som «Nå må befolkningen følge med», eller «Eldre utsatt for politisk spill».

Det som hindrer gjenreising denne gang, er at Onsøyheimen tilsynelatende er tegnet «for høyt». Dette faller på sin urimelighet når det ca. 200 meter lenger borte er bygget 11 etasjer nesten oppe på veien. Videre er det i mange tidligere saker gitt dispensasjon på kort varsel. Lånet fra Husbanken løper ut om man ikke starter byggingen. For meg fremtrer dette som kynisk spill fra politisk hold. Det er her fylkesmannens stemme kommer inn: innse at det er behov for sykehjem lokalt! Onsøyheimen har ideell plassering med nedslagsfelt fra «det gamle Onsøy». Tomta er ferdig til bruk. Mangelen på sykehjemsplasser er stor. Dette får konsekvenser langt utover det som er helt åpenbart (noe jeg også har formidlet en rekke ganger i mediene).

Negative konsekvenser

For det første: Ett sentralt sykehjem medfører utfordringer med stor-institusjonsdrift. Det blir lang reisevei på pårørende, belastning med å bytte buss minst en gang, økt miljøpåvirkning ved bilkjøring samt bompengeutgifter. Forskning viser at det er viktig med lokalt tilbud, kort reisevei (i tråd med samhandlingsreformen), mindre enheter gir roligere omgivelser, mer oversiktlige forhold, en følelse av «et hjem». Sykehjemsmangel medfører økt belastning på hjemmesykepleien, innleggelser i kommunale akuttavdelinger, korttidsplasser og i sykehusplasser som er sårt tiltrengt til akutt syke mennesker.

Kapasiteten i helsetjenesten er kritisk, tilgangen på helsepersonell knapp. Sykehjemsplasser er ment for eldre, syke, som ikke kan klare seg alene i hjemmet og har behov for omsorg og pleie 24/7- men som ikke har behov for spesialisthelsetjenester eller aktiv medisinsk behandling. Denne situasjonen vil bli gjeldende flere steder dersom man river sykehjem – landet rundt.

For det andre: Det politiske spillet rundt denne saken vekker bekymring. Stadig oftere iverksettes tiltak basert på politiske initiativ –fremfor tiltak som er basert på faktiske behov, utredning av hva som er mest hensiktsmessig, risikovurderinger eller en langtidsplan. I dagens og fremtidens helsetjeneste må vi tenke langsiktig. Vi kan ikke bygge noe ned før alternativet er bygget opp! Kanskje vi også trenger både og!

Bønnen

Valgerd: Om du ser dette som like viktig som oss, kan du lese de mange innleggene ved å søke i Fredriksstad Blad på «Onsøyheimen». Vi håper din stemme vil tale FOR gjenreising av Onsøyheimen – og MOT riving av flere sykehjem – til det beste for de gamle (som ikke har årene å vente) – for helsepersonell og helsetjenesten for øvrig.

Les også

Ordføreren: Enkelte tar for mye Møllers tran når de kritiserer Onsøyheimen