Gå til sidens hovedinnhold

Empati kan stoppe mobbing i skolen

Torill Olsen: – Empatiske lærere ser elevene sine og forstår hva de trenger. De skaper trygghet. Elever opplever trygghet når de blir sett og forstått. Et klasserom preget av empati er et trygt sted for elevene.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Loven

Mobbing i skolen kan føre til alvorlige problem for barn og unge og noen kan få varige skader. I landet vårt er det derfor vedtatt sterke tiltak for å forsøke å stoppe mobbingen. Det er blant annet et eget kapitel i opplæringsloven om elevens rett til et trygt og godt skolemiljø og at det skal være nulltoleranse mot mobbing.

Mobbeproblemet er vurdert som så alvorlig at det i loven er bestemmelser om straffansvar for rektorer dersom mobbesaker ikke blir undersøkt eller dersom det ikke, så langt det er mulig, blir iverksatt egnede tiltak som sørger for at elevene får et trygt og godt skolemiljø. Skolene har en aktivitetsplikt når det blir kjent at elever opplever utrygghet, mobbing og utestenging. Mange skoler har utviklet systemer for hvordan de skal arbeide med mobbesaker. Det er både nødvendig og bra. Sakene skal undersøkes og følges opp ved at det lages planer for den enkelte elev.

Når elever opplever mobbingen så sterk at de må bytte skole, må skoleledelsen og rektor være ydmyke og ta ansvaret for at det de har gjort ikke har vært godt nok.

Tiltak

En forutsetning for at en undersøkelse blir bra og at planene blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte både for den enkelte elev og for klassemiljøet, er at både skolens ledelse og alle lærerne har en godt utviklet empatisk evne. Empati betyr evne til innlevelse med andre. Empatiske lærere ser elevene sine og forstår hva de trenger. De skaper trygghet. Elever opplever trygghet når de blir sett og forstått. Et klasserom preget av empati er et trygt sted for elevene.

Lærerne utvikler sin empati blant annet i samhandlingen med ledelsen på skolen og med kollegaer. En empatisk rektor vil være en god modell for sine lærere.

Det er viktig for klassens miljø at også elevene utvikler sin empatiske evne. Lærerne har ansvar for dette. Elevene lærer empati på skolen først og fremst ved at lærerne er modeller for dem. En lærer med god empatisk evne vil være en god modell for elevene og bidrar til at hele i klassen kan bli mer empatisk. Samhandlingen med gode modeller er viktig.

I mange klasser har enkelte elever en lederposisjon. Disse elevene er ofte modeller for medelevene sine. Disse elevene kan være en ressurs for klassemiljøet dersom de har en god empatisk evne.

Les også

Nulltoleranse mot mobbing i skolen

Når hjelpen mislykkes

Når elever opplever mobbing og dette ikke stoppes, skyldes det ofte manglende empati i klasserommet, både fra lærere og medelever. Mobbing er ofte vondt båre for dem som utsettes for det og for dem som bidrar til det. Når elever opplever mobbingen så sterk at de må bytte skole, må skoleledelsen og rektor være ydmyke og ta ansvaret for at det de har gjort ikke har vært godt nok.

Det er viktig at arbeidet evalueres, helst med hjelp utenfra. Da vil det være lettere å være ærlig og se hva som ikke har fungert godt nok i denne klassen. Når en får innsikt i hva som ikke har vært gjort godt nok vil det være mulighet for at andre barn som opplever mobbing eller utrygghet kan få det bedre uten at de må bytte skole.

Det er også viktig at mobbeproblem blir tatt så alvorlig at skolene rapporterer til skoleetaten om omfanget av dette problemet på den enkelte skole slik at kommunen kan ta ansvar for at skolene som trenger mer kompetanse får nødvendig hjelp slik at skolemiljøet blir tryggere.

Les også

Fredriksstad Blad må fortsette å skrive om mobbeproblemene i skolen

Les også

Det skal nytte å si fra om utrygt skolemiljø

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.