Øyvind Karlsen trenger en liten oppdatering av hva som har skjedd med vår folketrygd. I kapitel 11 om Arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 2018, leser jeg.

AAP er en ytelse du kan motta om din arbeidsevne er nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. 01.01.18 kom endringene i AAP lovverket.

Maks-tiden du kan motta AAP ble redusert fra fire til tre år. Det ble innført en maks-tid på unntaksregelen på to år. I dag er det så å si ingen som får AAP ut over maks-tid, så sant det ikke er snakk om utdanning eller opplæring. Lovverket blir håndhevet stengt.

Det ble innført en karenstid. Dette vil si at når du når din maks-tid på AAP, så stopper ytelsen helt, og du står med null i inntekt, henvist til økonomisk sosialhjelp eller privat forsørging. For å få økonomisk sosialhjelp, må du først selge dine eiendeler og bolig, og leve av dette. Er du gift, trer ekteskapsloven inn med felles forsørgeransvar. Etter ett år kan du igjen søke en ny AAP.

Målet med lovendringen var å få flere i arbeid, færre på uføretrygd og flere fortere avklart. Konsekvensen av lovendringen er færre i arbeid, flere på uføretrygd og titusener som står med null i inntekt, tatt av en karenstid.

Dette nye lovverket har gjort syke sykere, det har medført store økonomiske problemer for dem som er blitt rammet, og flere har gitt opp. At dette lovverket også har vært med på å skape flere fattige, er det ingen tvil om. Andelen som også får avslag på sin uføretrygd har gått opp. Dette er også en konsekvens av lovendringen.

Det er riktig at det også kom et kutt i AAP for unge under 25 år. Dette ble innført 01.02.20. De ble fratatt over 60.000 kroner i året. Konsekvensene av dette kuttet vil vi veldig snart begynne å se.

Lovendringene er en villet og slem politikk fra vår regjering.