Her er brevet som er datert 22. november:

Bekymring fra Østfoldsamfunnet

Østfold er porten til Europa på de fleste områder for landet vårt. Ikke minst gjelder dette transport av gods og mennesker. Samtidig vet vi at en stor del av innbyggerne bosatt i Østfold pendler til hovedstaden for å jobbe i viktige samfunnsfunksjoner og bedrifter.

Kapasiteten på E6 begynner å nå sitt maksimale tak og vi er helt avhengige av å tenke på alternative transportmidler enn bilen. Videre vet vi at vi har strenge og nødvendige klimamål vi som samfunn skal nå. Av den grunn er vi helt avhengige av å få mer av gods over på kjøl og bane og å flytte mest mulig at persontransporten over på kollektive løsninger. Her vil toget spille en svært sentral rolle. Vi oppfatter at dette er helt i tråd med regjeringens egen politikk.

De signalene som nå sendes fra regjeringen er imidlertid lite lystige. Jernbanebevilgningene det legges opp til vil resultere i en redusert fremdrift på planleggingen av jernbanen gjennom fylket vårt. Dette vil igjen bety en forsinket utbygging. Fra Østfolds side er det ikke akseptabelt med en utbyggingstakt på jernbanen som tilsier at man ikke er fremme med dobbeltspor ved svenskegrensa innen 2030.

Vi har forståelse for at statsråden ønsker å gjennomgå hvordan planleggingen av Intercity-utbyggingen foregår, og vurdere om ressursbruken er riktig. Men vi kan ikke akseptere at planleggingen av jernbane på vestre linje gjennom Østfold skal stoppe opp eller reduseres inntil en slik gjennomgang er foretatt. Planleggingen må få fortsette etter den framdriften som er skissert inntil man eventuelt finner en bedre måte å gjøre det på. Konsekvensene av å bremse planleggingen kan være formidable.

Vi vil også påpeke den usikkerheten det skaper for næringsliv og befolkning i fylket at det nok en gang oppstår tvil rundt framdriften for utbygging av dobbeltspor gjennom Østfold.

Vi ber om at dette tas hensyn til både ved den endelige behandlingen av statsbudsjettet for 2017og ikke minst oppfølgingen i Nasjonal transportplan som skal legges frem av regjeringen våren 2017.

Vi imøteser statsrådens svar.

Med hilsen

Tage Pettersen (Ordfører i Moss), Inger-Lise Skartlien (Ordfører i Rygge), René Rafshol (Ordfører i Råde), Jon Ivar Nygård (Ordfører i Fredrikstad), Sindre Martinsen-Evje (Ordfører i Sarpsborg), Thor Edquist (Ordfører i Halden) og Ole Haabeth (Fylkesordfører i Østfold)