Går videre med firefelts tunnel under Bratliparken

Store endringer i sentrum: Her er alternativene for ny firefelts vei tegnet inn. (Illustrasjon: Lill Mostad)

Store endringer i sentrum: Her er alternativene for ny firefelts vei tegnet inn. (Illustrasjon: Lill Mostad)

Artikkelen er over 2 år gammel

Fredrikstad kan få tidenes største veiomlegging i sentrum. Bane NOR og Statens vegvesen ser på muligheten for å bygge en tunnel for riksvei 110 (Innfartsåren) fra en rundkjøring ved Veumveien til Glemmen videregående skole.

DEL

Det betyr i så fall at dagens innfartsåre forsvinner på strekningen fra dagens Frederik II og østover gjennom St. Hansfjellet og Grønli-området. Bane NOR og Statens vegvesen sender tydelige signaler om at alternativet er aktuelt.

Utvider aktuelt område med 65 mål på Trara   

Bane NOR vil utvide planområdet for firefeltsveien og dobbeltsporet med 65 mål i Trara-området, hvor det er tenkt at den nye tunnelen skal komme ut i dagen. Forslaget er sendt ut på høring, og fristen for å gi synspunkter er 2. juni.

Ved Trara går det utvidede planområdet fra krysset mellom Rolvsøyveien og Hassingveien, via Fremskridt/Traraveien, videre gjennom Bratliparken, via Ilaveien og frem til atkomstvei ved Ila allé 26/28, skriver Bane NOR.

Planleggingsleder Alf Louis Solvang i Bane NOR sier til Fredriksstad Blad at boligeierne i området vil kunne gjøre endringer på tomtene som før. Men utvidelsen av planområdet kan føre til at større boligprosjekter må vente inntil det er avklart hvor den nye firefeltsveien og jernbanetraseen gjennom sentrum skal bygges. 

Kan utsette boligplaner i Traraveien

Statens vegvesen har bedt kommunen om å oppheve godkjenningen for de foreslåtte 25 leilighetene i Traraveien, som bystyret sa ja til i februar. Årsaken er den samme: Boligbyggingen ved Bratliparken kan bli påvirket av tunnelplanene. Om det kommer et byggeforbud, som resulterer i at planene i Traraveien må vente, er ikke avgjort. 

Hvis riksvei 110 skal legges i tunnel under Bratliparken, frem til Glemmen videregående skole, vil det bli store endringer i området. I så fall blir det slutt på biltrafikk gjennom St. Hansfjellet og videre mot Grønli.

Men det er grunn til å merke seg at dette er ett av tre alternativer. Bane NOR og Statens vegvesen arbeider også videre med to traséløsninger med vei gjennom St. Hansfjellet, som illustrasjonen viser.

Dobbeltsporet gjennom byen, med ny Grønli stasjon, og den nye firefeltsveien gjennom sentrum, fra Simo-krysset til St. Croix, planlegges under ett.

Tunnelen under Bratliparken seiler opp som et aktuelt alternativ for å løse trafikkutfordringene ved Grønli og for å skape et nærmest bilfritt rom mellom Glemmen videregående skole og Glemmen kirke og ned mot Torvbyen og gågaten.   

Stasjon mellom St. Hans-fjellet og Grønlifjellet 

Den nye Grønli stasjon skal bygges mellom Grønlifjellet og St. Hansfjellet. Planleggerne vurderer ulike alternativer, inkludert å legge deler av stasjonen inne i selve St. Hansfjellet.

Det sier seg selv at det blir vanskelig å finne plass til både et dobbeltspor med ny jernbanestasjon og en firefeltsvei 110.

Derfor har planleggerne også løftet frem alternativet med tunnel fra dagens Frederik II og frem til Glemmen videregående skole, og derfra ut på Rolvsøyveien (fylkesvei 109).

Tunnel åpner for nærmest bilfritt sentrum

Hvis planleggerne, og i siste instans Fredrikstad bystyre, velger denne løsningen vil det bety en kraftig reduksjon av biltrafikk i området mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet. Grønli blir et jernbaneknutepunkt, nær busstasjon og egen busstrasé, og byen får et nærmest bilfritt område fra Grønli ned mot Torvbyen og sentrumsgatene.  

Daglig leder Kjell Arne Græsdal har allerede uttrykt sin begeistring for denne tunnelløsningen, som vil løse trafikkproblemer i sentrum og frigjøre større sentrumsarealer for myke trafikanter.

Rolvsøyveien må også legges om

I det foreslåtte planområdet er det også tatt høyde for at fylkesvei 109/Rolvsøyveien må flyttes, mellom Glemmen videregående skole og St. Croix. Omleggingen kan føre til at Rolvsøyveien må legges mot øst, nærmere Grønlifjellet.

Planleggerne har også satt av et område øst for Rolvsøyveien, ved Hassingen, for en mulig omlegging av Rolvsøyveien.

Bane NOR og Statens vegvesen skal nå legge frem et felles forslag for styringsgruppen for bypakken for Nedre Glomma, som i neste omgang skal gi sin anbefaling for hvilke alternativer som skal bli med videre.

Byggestart i 2021 eller 2022

Først i 2019 skal bystyret bestemme seg for nye veikorridorer for riksvei 110 og fylkesvei 109 gjennom Fredrikstad sentrum. For jernbanen er det mindre usikkerhet. Dobbeltsporet vil i hovedsak følge dagens trasé fra Seut, med stasjon på Grønli. Men det er ikke avklart hvor linjen skal legges videre mot Lisleby. Sporet skal legges i tunnel.

Byggingen av den nye jernbanelinjen gjennom Fredrikstad bør starte i 2021 eller 2022, hvis dobbeltsporet skal stå klart til Sarpsborg i 2026, slik stortingspolitikerne legger opp til i nasjonal transportplan.

Artikkeltags